Avtal för skogsarbetare och utlandsanställda

Nyhet Publicerad

Nytt avtal för skogsarbetare

Ett nytt avtal för skogsarbetare har den 8 september tecknats med GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch om löne- och anställningsvillkor för skogsarbetare vid stiften. Avtalet är ettårigt och gäller under tiden 2016-04-01 – 2017-03-31.

Uppgörelsen innebär i korthet att

  • Kyrkans gemensamma avtal om löne- och anställningsvillkor tillämpas för skogsarbetare i stiften.
  • Utrymmet för löneökningar under avtalsåret är 2,2 % på lönesumman. Av löneutrymmet ska 50 % fördelas generellt och 50 % fördelas i lokala förhandlingar. Förhandlingarna omfattar tillsvidareanställda och säsongsanställda.
  • Lägstalön för arbetstagare fyllda 19 år är från och med den 1 april 2016 21 220 kr.

Liksom tidigare kan lokala avtal tecknas för att reglera särskilda förhållanden för skogsbruket till exempel avtal om lönebestämmelser för arbetstagare yngre än 19 år. Avtalet mellan Skogs- och lantarbetsgivareförbundet och GS Facket för skogs- trä- och grafisk bransch bör vara grunden för sådana avtal.

I det centrala avtalet ges möjlighet att komma överens lokalt om annan veckoarbetstid och andra skiftformer än de som framgår av Kyrkans AB.

Anlitande av entreprenörer

Vid anlitande av entreprenörer finns särskilda bestämmelser till Kyrkans AB gällande för skogsarbetare.

I femte stycket i de särskilda bestämmelserna har en förändring skett jämfört med tidigare avtal. Orden ”exempelvis vid vägförfall eller liknande” har tagits bort eftersom bara ett exempel inte är representativt för de speciella situationer som undantagsvis kan uppstå när andra entreprenörer än hittills anmälda, tillfälligt kan behöva anlitas med kort varsel. I sak ska dock inte bestämmelsen förstås på annat sätt än tidigare efter denna förändring.

Avtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda

Eftersom nytt kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda inte träffades innan det gamla avtalet gick ut den 1 april 2016 överenskom parterna om att kollektivavtalet prolongerades tillsvidare med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.

Beträffande löneöversynen kom parterna överens om att denna trots prolongationen av avtalet i övrigt skulle genomföras och gälla från och med den 1 april 2016 till och med den 31 mars 2017 och beräknas till lägst 2,2 %.

Parterna har den 8 september kommit överens om att förlänga kollektivavtalet för Svenska kyrkans utlandsanställda 13 hela denna avtalsperiod fram till och med den 31 mars 2017. Utlandsavtalet löper således på oförändrat förutom att överenskommelse om löneöversyn har träffats för 2016.