Det här är Stockholms stift

Stockholms stift bildades den 11 mars 1942 och den 29 november samma år vigdes Manfred Björkquist till stiftets förste biskop. Det är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift. Geografiskt är stiftet något mindre än Stockholms län och har sina gränser i Össeby i norr, Botkyrka i söder och Adelsö-Munsö i väster. Det är det befolkningsmässigt största av stiften i Sverige.

Stiftets uppgift att är att främja församlingarnas verksamhet på olika sätt, att förvalta stiftets egendomar (de så kallade prästlönetillgångarna) samt att utöva tillsyn över att evangelium förkunnas rent och klart i stiftets församlingar.

Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen.
I tillsynsdelen har biskopen domkapitlet till sin hjälp.
Förvaltningen av stiftets tillgångar sker i egendomsnämnden.
 
Mångfald
Stockholms stift präglas av mångfald vad gäller kulturell bakgrund, religionsutövning, sociala förhållanden, samlevnadsformer, kulturutbud med mera.
 
Församlingar, pastorat och kontrakt
Grunden i stiftets organisation är församlingarna. I Stockholms stift finns idag 61 församlingar. Flera församlingar kan tillsammans bilda ett pastorat. Församlingar och pastorat är i sin tur organiserade i 13 kontrakt.
 
Beslutande organ
Högsta beslutande organ för ett stift är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är stiftets verkställande organ. Ordförande i stiftsstyrelsen är biskopen.
 
Domkapitel
Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Därutöver behörighetsprövar domkapitlet präster och diakoner.
 
Domkyrka
Storkyrkan i Gamla stan är stiftets domkyrka. Det första skriftliga dokumentet som bevisar att Storkyrkan fanns är daterat 1279. Från detta år räknas kyrkans ålder.
 
Stiftskansli
Stiftskansliet ligger i Stockholms city på Klara Södra kyrkogata 1.
Postadress: Stockholms stift, Box 16306, 103 25 Stockholm.
Tel 08-508 940 00
Fax 08-24 75 75
E-post: sthlm.stift@svenskakyrkan.se

 

 

//