Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Kriminalvård

På varje kriminalvårdsanstalt i Sverige finns präst eller diakon från Svenska kyrkan närvarande.

Prästen/diakonen är vanligtvis anställd av församlingen där anstalten är belägen. Prästen/diakonen arbetar i ett NAV-team tillsammans med företrädare för "frikyrkofamiljen", katolska kyrkan och Islamska förbundet (NAV - Nämnden för andlig vård).

Det är prästens/diakonens uppgift att tillgodose de intagnas behov av själavård, kyrkliga handlingar, andakter och gudstjänster, olika samtals- eller skrivargrupper med mera. Hon eller han är också ansvarig för att lagen om religionsfrihet efterlevs på anstalten och för att kalla in företrädare för den religion eller det samfund som den intagne bekänner sig till, om en sådan företrädare inte redan finns i NAV-teamet på anstalten.

Att finnas på fängelser har alltid varit av största vikt för kyrkan.

Tänk på dem som sitter i fängelse
som om ni var fångar med dem.

Hebreerbrevet 13:3