Jord och skog

Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger cirka 770 hektar jord och 3 000 hektar produktiv skogsmark

Jord

Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger cirka 770 hektar jord.  Den största delen består av jordbruksmark.  Åker- och betesmarken arrenderas ut som gårds- eller sidoarrenden. Ladda ner lista över Stockholms stifts fastigheter

Ett gårdsarrende innebär att det finns en bostad för arrendatorn på fastigheten medan ett sidoarrenden kan bestå av bara mark eller mark- och ekonomibyggnader.

Övrig mark ligger i kanten av eller mitt i centrala delar av tätbebyggda områden. Mark som ofta berörs av stadsplaneringen. Exempel på sådana fastigheter finns i Vallentuna och Botkyrka kommuner. I Solna äger prästlönetillgångarna mark som upplåts med tomträtt. Andra upplåtelseformer för marken är bostadsarrenden och lägenhetsarrenden.

Jordbruksförvaltningen av prästlönefastigheter under 2013 omfattar 5 gårdsarrenden, 35 sidoarrenden, 26 jaktarrenden, 5 fiskearrenden, 26 tomträtter och 44 övriga upplåtelser som anläggningsarrenden, bostadsarrenden, lägenhetsarrenden och hyresupplåtelser.

Skog

Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger cirka 3 000 hektar produktiv skogsmark fördelat på cirka 25 fastigheter runt om i stiftet. En del av marken ligger i Strängnäs stift, i Eskilstunatrakten. Skogsbruket är FSC®-certifierat, Forest Stewardship Counsil® FSC-CO14110, vilket borgar för att det bedrivs på ett ansvarfullt sätt i enlighet med uppställda miljökrav. Ett oberoende certifieringsföretag utfärdar certifikaten och gör återkommande revisioner för att se att stiftet följer certifieringsstandarderna. 

Förvaltare

Den skog som Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger förvaltas av Häradskog. Tillsammans med egendomsförvaltningen ansvarar Häradskog för skogsbruket.
Se www.haradskog.se

På sidan Stiftens skogar, www.svenskakyrkan.se/stiftensskogar kan du läsa mer om Svenska kyrkans markinnehav och skogsförvaltning.

Du kan också pilgrimsvandra genom prästlönetillgångars marker

Läs mer om Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö
Läs mer om Pilgrim Vallentuna