Foto: Adela Costello

Jord och skog

Prästlönetillgångar i Stockholms stift förvaltar cirka 770 hektar jord och 3 200 hektar produktiv skogsmark. Tre pilgrimsleder går delvis över fastigheter som förvaltas av Prästlönetillgångar.

Jord

Prästlönetillgångar i Stockholms stift förvaltar cirka 770 hektar jord fördelat på 45 fastigheter. Den största delen består av jordbruksmark.  Åker- och betesmarken arrenderas ut som gårds- eller sidoarrenden.
Lista över fastigheter

Ett gårdsarrende har en bostad för arrendatorn på fastigheten, medan ett sidoarrenden kan bestå av enbart mark eller mark och ekonomibyggnader.

Övrig mark ligger i kanten av eller mitt i centrala delar av tätbebyggda områden. Mark som ofta berörs av stadsplaneringen. Exempel på sådana fastigheter finns i Vallentuna och Botkyrka kommuner. I Solna upplåts mark med tomträtt. Andra upplåtelseformer för marken är bostadsarrenden och lägenhetsarrenden.

Jordbruksförvaltningen av prästlönefastigheter i Stockholms stift omfattar 1 gårdsarrende, 33 sidoarrenden, 25 jaktarrenden, 4 fiskearrenden, 13 tomträtter och 35 övriga upplåtelser som anläggningsarrenden, bostadsarrenden, lägenhetsarrenden och hyresupplåtelser.

Skog

Prästlönetillgångar i Stockholms stift förvaltar cirka 3 200 hektar produktiv skogsmark fördelat på cirka 23 fastigheter runt om i stiftet. En del av marken ligger i Strängnäs stift, i Eskilstunatrakten. Skogsbruket är FSC®-certifierat, Forest Stewardship Counsil® FSC-CO14110, vilket borgar för att det bedrivs på ett ansvarfullt sätt i enlighet med uppställda miljökrav. Ett oberoende certifieringsföretag utfärdar certifikaten och gör återkommande revision för att se att stiftet följer certifieringsstandarderna. 

Den skog som ingår i Prästlönetillgångarna i Stockholms stift förvaltas av Häradskog. Tillsammans med egendomsförvaltningen ansvarar Häradskog för skogsbruket. 

Se www.haradskog.se

På sidan Stiftens skogar, www.svenskakyrkan.se/stiftensskogar finns mer information om Svenska kyrkans markinnehav och skogsförvaltning.

Nu har Svenska kyrkan släppt en film om sitt skogsinnehav, ”Kyrkan och skogen – en film om virke, värderingar och vägval”. Filmen är gjord på uppdrag av ENSO (Egendomsförvaltningarnas Samarbetsorgan), och vill skapa förståelse för att frågor om skogen är komplicerade. 

Pilgrimsvandra genom prästlönetillgångars marker

I Stockholms stift hittar du tre pilgrimsleder som delvis går över fastigheter förvaltade av Prästlönetillgångar i Stockholms stift: Birgittavandringen i Upplands Väsby och Sankt Botvids pilgrimsled i Botkyrka, vid Frösunda kyrka i Vallentuna har Prästlönetillgångar upplåtit mark för Pilgrim Vallentuna.

Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö
Sankt Botvids pilgrimsled i Botkyrka församling
Birgittavandringen i Fresta församling
Pilgrim Vallentuna, Vallentuna församling