Foto: Sofia Lindberg

Jord och skog

Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger cirka 770 hektar jord och 3 200 hektar produktiv skogsmark. Tre pilgrimsleder går delvis över fastigheter som ägs av Prästlönetillgångar.

Jord

Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger cirka 770 hektar jord fördelat på 45 fastigheter. Den största delen består av jordbruksmark.  Åker- och betesmarken arrenderas ut som gårds- eller sidoarrenden.
Lista över Stockholms stifts fastigheter

Ett gårdsarrende har en bostad för arrendatorn på fastigheten, medan ett sidoarrenden kan bestå av enbart mark eller mark och ekonomibyggnader.

Övrig mark ligger i kanten av eller mitt i centrala delar av tätbebyggda områden. Mark som ofta berörs av stadsplaneringen. Exempel på sådana fastigheter finns i Vallentuna och Botkyrka kommuner. I Solna äger prästlönetillgångarna mark som upplåts med tomträtt. Andra upplåtelseformer för marken är bostadsarrenden och lägenhetsarrenden.

Jordbruksförvaltningen av prästlönefastigheter i Stockholms stift omfattar 1 gårdsarrende, 33 sidoarrenden, 25 jaktarrenden, 4 fiskearrenden, 13 tomträtter och 35 övriga upplåtelser som anläggningsarrenden, bostadsarrenden, lägenhetsarrenden och hyresupplåtelser.

Skog

Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger cirka 3 200 hektar produktiv skogsmark fördelat på cirka 23 fastigheter runt om i stiftet. En del av marken ligger i Strängnäs stift, i Eskilstunatrakten. Skogsbruket är FSC®-certifierat, Forest Stewardship Counsil® FSC-CO14110, vilket borgar för att det bedrivs på ett ansvarfullt sätt i enlighet med uppställda miljökrav. Ett oberoende certifieringsföretag utfärdar certifikaten och gör återkommande revision för att se att stiftet följer certifieringsstandarderna. 

Förvaltare

Den skog som Prästlönetillgångar i Stockholms stift äger förvaltas av Häradskog. Tillsammans med egendomsförvaltningen ansvarar Häradskog för skogsbruket.
Se www.haradskog.se

På sidan Stiftens skogar, www.svenskakyrkan.se/stiftensskogar finns mer information om Svenska kyrkans markinnehav och skogsförvaltning.

pilgrimsvandra genom prästlönetillgångars marker

I Stockholms stift hittar du tre pilgrimsleder som delvis går över fastigheter ägda av Prästlönetillgångar i Stockholms stift: Birgittavandringen i Upplands Väsby och Sankt Botvids pilgrimsled i Botkyrka, vid Frösunda kyrka i Vallentuna har Prästlönetillgångar upplåtit mark för Pilgrim Vallentuna.

Stockholms pilgrimscentrum i Tyresö
Sankt Botvids pilgrimsled i Botkyrka församling
Birgittavandringen i Fresta församling
Pilgrim Vallentuna, Vallentuna församling