Krister Stendahl: Den heliga veckan

Vi är mycket glada att med tillstånd av Krister Stendahls arvingar här kunna publicera hans bok Den heliga veckan.

Den handlar om "det ansvarsfulla i att predika under Stilla veckan", där det ansvarsfulla ligger i att inte "låta kristendomen lysa klarare till priset av att man målar judendomen och dess fromhet i fula och osympatiska färger", som Krister Stendahl skriver i inledningen till boken - alltså det som är bevekelsegrunden också till vår predikoblogg.

Krister Stendahls bok Holy Week Preaching kom ut 1974, översattes 1985 till svenska av Mia Melin och Anne-Louise Eriksson och utgavs på det numera nedlagda Petra förlag. Den är alltså sedan länge utgången ur handeln och vi tyckte det var angeläget att på nytt göra den tillgänglig, vilket Krister Stendahls arvingar med glädje bejakade. Eftersom den dels kom ut i en amerikansk kontext, dels översattes till svenska innan vi fått den evangeliebok som vi nu använder, så överensstämmer inte alla texter exakt med dagens predikotexter. Men vi menar ändå att biskop Kristers allmänna tankar om att predika i Stilla veckan är ständigt relevanta i sin helhet.

Nedan återfinns boken kapitel för kapitel i pdf-form.

Vi hoppas att många ska finna inspiration i dessa texter, och önskar alla predikanter en välsignad Stilla vecka!