Foto: Adela Costello

Natura 2000-områden

Vid Norsundet i Österåkers kommun ligger Ubby Ekhage och på en höjdrygg invid Husaån i Vada, Vallentuna kommun ligger Sjökullarna, båda Natura 2000-områden.

SJÖKULLARNA I VADA, VALLENTUNA KOMMUN 

På en höjdrygg invid Husaån ligger Sjökullarna, ett gravfält med drygt 110 gravar från yngre järnåldern ca 500-1050 efter Kristus. I rad på krönet ligger tre stora gravhögar som skulle berätta om Vada gårds rikedom och betydelse, både för förbipasserande och ortsbor. Husaån var på den här tiden en del av Långhundraleden, den viktiga vattenväg som var farbar ända från Östersjön till Uppsala.

Strax söder om gravfältet ligger Vada medeltidskyrka från 1200-talet med prästgård, klockarboställe och skola.

Läs mer

Om Sjökullarna på Stockholms läns museums webbplats

Om Vada by på Vallentuna kommuns webbplats

Om Vadadalen på Upplev Vallentunas webbplats

Ubby ekhage

Ubby ekhage är ett Natura-2000 område beläget vid Norsundet i Österåkers kommun. Området täcker ungefär 2,5 hektar och är beväxt med ett tjugotal stora ekar. Genom området rinner en liten bäck. I hagen finns spår av gammal åkermark med åkerhak, terasser och odlingsrösen.

I Sverige hade kronan så kallad regalrätt, dvs ensamrätt, på ek för skeppsbyggnad sedan medeltiden. Detta förbud att avverka ek fanns kvar till 1875 för privat mark. På mark som kyrkan förvaltar togs ekregalet bort först 1935.