Natura 2000-områden

I Sverige har kronan/staten haft regalrätt till ek för skeppsbyggnad sedan medeltiden. Detta regale fanns kvar till 1875 för privat mark. På kyrkans mark kvarstod förbudet att avverka ek ända till 1935.

Ubby ekhage

Ubby ekhage är ett Natura-2000 område beläget vid Norsundet i Österåker kommun. Området är ungefär 2,5 hektar och beväxt med ett 20-tal stora ekar. Genom området rinner en liten bäck. I hagen finns spår av gammal åkermark med åkerhak, terasser och odlingsrösen. Området hävdas genom hästbete.

Läs mer om Ubby ekhage
Läs om Bogesundskilen