Domkapitlet

Domkapitlet är ett självständigt inomkyrkligt organ som har till uppgift att tillsammans med biskopen stödja och utöva tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat.

 I tillsynen ingår:

  • Råd, stöd och hjälp dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor och i förvaltningsfrågor.

  • Utfärdande av församlingsinstruktion.

  • Biskopens visitationer i församlingar och pastorat.

  • Biskopens och domkapitlets granskning av hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften.

  • Prövning av behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst.

  • Befogenhetsprövning.

  • Beslutsprövning.

Domkapitlet prövar behörigheten av sökande till präst- och diakonanställningar samt avger yttranden innan någon anställs som präst eller diakon.  

Domkapitlet beslutar i vissa gudstjänst- och kollektärenden samt är överprövningsinstans i fråga om i kyrkoordningen särskilt angivna beslut.

Kontaktperson

Ann Nordberg, stiftsjurist
tel 08-508 940 33
ann.nordberg@svenskakyrkan.se

Läs mer om domkapitlet här 

Sammanträdesdagar 2021

8 december

SAMMANTRÄDESDAGAR 2022

14 januari Prästexamen
16 januari Prästvigning

18 januari

16 februari

23 mars (heldag)

20 april

18 maj

3 juni Diakon- och prästexamen
5 juni Diakon- och prästvigning

15 juni

17 augusti

14 september

12 oktober (heldag)

16 november

14 december

Domkapitlets sammansättning 2018-2021

Andreas Holmberg
Biskop, ordförande i domkapitlet

Marika Markovits
Domprost, vice ordförande i domkapitlet

Pernilla Landin
Diakon, ledamot av domkapitlet, vald av stiftets präster och diakoner

Anna-Lena Järvstrand
Domarledamot i domkapitlet

Håkan Jonsson
Ordinarie i domkapitlet (C)

Lars Jakobsson
Ordinarie i domkapitlet (POSK)

Kristina Lejdström
Ordinarie i domkapitlet (S)

 

Krister Kappel
Kyrkoherde, gemensam ersättare för biskopen och domprosten som ledamot, vald av stiftets präster och diakoner

Johannes Söderqvist
Komminister, ersättare i domkapitlet för ledamoten Pernilla Landin, vald av stiftets präster och diakoner

Gösta Ihrfeldt
Ersättare för domarledamoten

Caroline Åkerhielm 
Ersättare i domkapitlet (FiSK)

Kerstin Rossipal
Ersättare i domkapitlet (KR)

Lars Holmström
Ersättare i domkapitlet (S)