Domkapitlet

Domkapitlet är ett självständigt inomkyrkligt organ som har till uppgift att tillsammans med biskopen stödja och utöva tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat.

 I tillsynen ingår:

  • Råd, stöd och hjälp dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor och i förvaltningsfrågor.

  • Utfärdande av församlingsinstruktion.

  • Biskopens visitationer i församlingar och pastorat.

  • Biskopens och domkapitlets granskning av hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften.

  • Prövning av behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst.

  • Befogenhetsprövning.

  • Beslutsprövning.

Domkapitlet prövar behörigheten av sökande till präst- och diakonanställningar samt avger yttranden innan någon anställs som präst eller diakon.  

Domkapitlet beslutar i vissa gudstjänst- och kollektärenden samt är överprövningsinstans i fråga om i kyrkoordningen särskilt angivna beslut.

Kontaktperson

Carl Werner, stiftsjurist
tel 08-508 940 33
carl.werner@svenskakyrkan.se

Läs mer om domkapitlet här 

Sammanträdesdagar 2024

12 januari Prästexamen
14 januari Prästvigning

18 januari

14 februari

12 mars

10 april

16 maj

7 juni Diakon- och prästexamen
9 juni Diakon- och prästvigning

12 juni

21 augusti

19 september

15 oktober

13 november

11 december   

Sammanträdesdagar 2025

16 januari

24 januari Diakon- och prästexamen
26 januari Diakon- och prästvigning

12 februari

12 mars

9 april

14 maj

11 juni

13 juni Diakon- och prästexamen
15 juni Diakon- och prästvigning 

20 augusti

18 september

15 oktober

12 november

10 december

Sammanträdesdagar 2026

14 januari

16 januari Diakon- och prästexamen
18 januari Diakon- och prästvigning

11 februari

11 mars

22 april

20 maj

10 juni

12 juni Diakon- och prästexamen
14 juni Diakon- och prästvigning 

19 augusti

16 september

12 oktober

11 november

9 december

Domkapitlets sammansättning 2022-2025

Andreas Holmberg
Biskop, ordförande i domkapitlet

Jonas Eek
Domprost, vice ordförande i domkapitlet

Lena Ljungström
Diakon, ledamot av domkapitlet, vald av stiftets präster och diakoner

Anna-Lena Järvstrand
Domarledamot i domkapitlet

Monica Sundström
Ordinarie i domkapitlet (S)

Håkan Jonsson
Ordinarie i domkapitlet (C)

Lars Jakobsson
Ordinarie i domkapitlet (POSK)

 

Carl Dahlbäck
Kyrkoherde, gemensam ersättare för biskopen och domprosten som ledamot, vald av stiftets präster och diakoner

Johannes Söderqvist
Komminister, ersättare i domkapitlet för ledamoten Lena Ljungström, vald av stiftets präster och diakoner

Gösta Ihrfeldt
Ersättare för domarledamoten

Ove Andersson
Ersättare i domkapitlet (S)

Caroline Åkerhielm 
Ersättare i domkapitlet (FiSK)

Karin Öst
Ersättare i domkapitlet (POSK)