Domkapitlet

Domkapitlet är ett självständigt inomkyrkligt organ som har till uppgift att tillsammans med biskopen stödja och utöva tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat.

 I tillsynen ingår:

  • Råd, stöd och hjälp dels i frågor som rör kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor och i förvaltningsfrågor.

  • Utfärdande av församlingsinstruktion.

  • Biskopens visitationer i församlingar och pastorat.

  • Biskopens och domkapitlets granskning av hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever avgivna vigningslöften.

  • Prövning av behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst.

  • Befogenhetsprövning.

  • Beslutsprövning.

Domkapitlet prövar behörigheten av sökande till präst- och diakonanställningar samt avger yttranden innan någon anställs som präst eller diakon.  

Domkapitlet beslutar i vissa gudstjänst- och kollektärenden samt är överprövningsinstans i fråga om i kyrkoordningen särskilt angivna beslut.

Kontaktperson

Carl Werner, stiftsjurist
tel 08-508 940 33
carl.werner@svenskakyrkan.se

Läs mer om domkapitlet här 

SAMMANTRÄDESDAGAR 2022

14 januari Prästexamen
16 januari Prästvigning

18 januari

16 februari

31mars (heldag)

20 april

18 maj

3 juni Diakon- och prästexamen
5 juni Diakon- och prästvigning

15 juni

17 augusti

14 september

11 oktober 

16 november

14 december

 

Sammanträdesdagar 2023

13 januari Prästexamen
15 januari Prästvigning

16 januari

22 februari

22 mars

19 april

17 maj

2 juni Diakon- och prästexamen
4 juni Diakon- och prästvigning

14 juni

16 augusti

13 september

18 oktober

15 november

13 december

Domkapitlets sammansättning 2022-2025

Andreas Holmberg
Biskop, ordförande i domkapitlet

Marika Markovits
Domprost, vice ordförande i domkapitlet

Lena Ljungström
Diakon, ledamot av domkapitlet, vald av stiftets präster och diakoner

Anna-Lena Järvstrand
Domarledamot i domkapitlet

Monica Sundström
Ordinarie i domkapitlet (S)

Håkan Jonsson
Ordinarie i domkapitlet (C)

Lars Jakobsson
Ordinarie i domkapitlet (POSK)

 

Carl Dahlbäck
Kyrkoherde, gemensam ersättare för biskopen och domprosten som ledamot, vald av stiftets präster och diakoner

Johannes Söderqvist
Komminister, ersättare i domkapitlet för ledamoten Lena Ljungström, vald av stiftets präster och diakoner

Gösta Ihrfeldt
Ersättare för domarledamoten

Ove Andersson
Ersättare i domkapitlet (S)

Caroline Åkerhielm 
Ersättare i domkapitlet (FiSK)

Karin Öst
Ersättare i domkapitlet (POSK)