Foto: Adela Costello

Miljö och reservat

På mark som Prästlönetillgångar förvaltar finns naturreservat, Natura 2000-områden, kyrkreservat och avsättningar för att skydda viktiga naturvärden.

Våtmark

Under 2023 har Prästgårdens våtmark i Österåker (bilden överst) anlagts. En miljöinvestering med syfte att minska mängden näringsämnen som rinner ut i Prästfjärden, Åkers kanal och slutligen Östersjön. En miljö som gynnar växtliv och lockar djurarter som fåglar, grodor, klövvilt med flera.

Det primära syftet med våtmarken är näringsretention, det vill säga att fånga upp och rena vattnet från de näringsämnen som har sitt ursprung från uppströms belägen jordbruksmark. På så sätt bidrar våtmarken till bättre vattenkvalitet i Prästfjärden, Åkers kanal och slutligen Östersjön. Andra nyttor med våtmarken är att vattnet som hålls kvar i landskapet bidrar till ett jämnare vattenflöde i avrinningsområdet.

Den nya våtmarksbiotopen som skapas på platsen gynnar många växt- och djurarter. Platsen är även tänkt som ett trevligt inslag i landskapsbilden och ett naturligt besöksmål för tillfälliga besökare och närboende.

Våtmarken som är 1,3 hektar stor tar emot vatten från cirka 400 hektar mark. Vattnet leds in till våtmarken via diket strax nedströms bilvägen. Den första våtmarksdelen har omväxlande djupa och grunda partier med en ö i mitten som skapar bra häckningsmöjligheter för fåglar. Gräsand, knipa, svarthakedopping, tofsvipa och buskskvätta är några arter som trivs i och kring våtmarker. Även grodor, fladdermöss, trollsländor och klövvilt lockas hit.

Väster om stigen leds vattnet in i den andra våtmarksdelen som består av flera djupa partier, dessa binds samman med grunda översilningsytor där vattnet tillåts silas genom vegetationen innan det slutligen når Prästfjärden.

Den nyanlagda våtmarken och miljöinvesteringen har byggts på Prästlöne-tillgångar i Stockholms stift, Svenska kyrkans mark. Bakom uppdraget står Stockholms stift med stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020, som delvis finansieras av pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kyrkreservat

På mark som Prästlönetillgångarna förvaltar kan stiftets egendomsutskott besluta om att skapa Kyrkreservat. Dessa frivilliga avsättningar görs för att bevara natur- och kulturhistoriskt värdefulla områden så att de får skydd och vård samtidigt som de görs tillgängliga för allmänheten. I Stockholms stift finns fem kyrkreservat. Gullringskärret i Jordbro och Bronsåldersboplatsen på Ornö, båda i Haninge kommun, Klockarkärrets urskog ligger i Österåker. Sjökullarna Vada och Kööhögen i Vaxtuna ligger båda i Vallentuna kommun.  

Läs mer om kyrkoreservat

Naturreservat och Natura 2000-område

På Prästlönetillgångarnas mark finns två naturreservat och tre Natura 2000- områden. Prästlönetillgångar i Stockholms stift har även medverkat vid bildandet av andra naturreservat och Natura 2000-områden genom markbyten eller försäljning till exempel naturreservatet Skeppnan i Haninge kommun och Natura 2000- området Prästgården-Skogsberga i Täby.

Bland pågående projekt kan nämnas naturreservatet Älvsjöskogen och kultur- och naturreservatet Lovön.
I Vallentuna pågår slutförandet med att skapa en våtmarkspark på prästlönetillgångarnas fastighet strax söder om Vallentuna kyrka.  
Läs mer om naturreservat 
Läs mer om Natura 2000-områden

Andra frivilliga avsättningar

På prästlönetillgångarnas skogsfastigheter finns även ett stort antal frivilliga avsättningar för att skydda viktiga och intressanta miljövärden i enlighet med gällande miljöcertifieringskrav. Stockholms stifts skogsbruk är FSC®-certifierat, Forest Stewardship Counsil® FSC-CO14110 .

Naturvårdsavtal

Ett naturvårdsavtal är ett avtal med Skogsstyrelsen om skydd av skogsmark för att bevara och utveckla särskilda naturvärden. Avtalet har karaktär av nyttjanderättsavtal och är tidsbegränsat, normalt i 50 år. Ersättning lämnas för att bedriva en naturvårdsinriktad skogsskötsel eller för att avstå från avverkning helt.