Foto: Sofia Lindberg

Miljö och reservat

På mark som Prästlönetillgångar äger finns naturreservat, Natura 2000-områden, kyrkreservat och avsättningar för att skydda viktiga natur naturvärden.

Kyrkreservat

På mark som Prästlönetillgångarna äger kan stiftets egendomsutskott besluta om att skapa Kyrkreservat. Dessa frivilliga avsättningar görs för att bevara natur- och kulturhistoriskt värdefulla områden så att de får skydd och vård samtidigt som de görs tillgängliga för allmänheten. I Stockholms stift finns fem kyrkreservat. Gullringskärret i Jordbro och Bronsåldersboplatsen på Ornö, båda i Haninge kommun, Klockarkärrets urskog ligger i Österåker. Sjökullarna Vada och Kööhögen i Vaxtuna ligger båda i Vallentuna kommun.  

Läs mer om stiftets kyrkoreservat

Naturreservat och Natura 2000-område

På Prästlönetillgångarnas mark finns två naturreservat och tre Natura 2000- områden. Prästlönetillgångar i Stockholms stift har även medverkar vid bildandet av andra naturreservat och Natura 2000-områden genom markbyten eller försäljning till exempel naturreservatet Skeppnan i Haninge kommun och Natura 2000- området Prästgården-Skogsberga i Täby.
Bland pågående projekt kan nämnas naturreservatet Älvsjöskogen och kultur- och naturreservatet Lovön.
I Vallentuna pågår slutförandet med att skapa en våtmarkspark på prästlönetillgångarnas fastighet strax söder om Vallentuna kyrka.  
Läs mer om stiftets naturreservat 
Läs mer om stiftets Natura 2000-områden

Andra frivilliga avsättningar

På prästlönetillgångarnas skogsfastigheter finns även ett stort antal frivilliga avsättningar för att skydda viktiga och intressanta miljövärden i enlighet med gällande miljöcertifieringskrav. Stockholms stifts skogsbruk är FSC®-certifierat, Forest Stewardship Counsil® FSC-CO14110  
Se http://se.fsc.org/svenska-fsc.280.html 

Naturvårdsavtal

Ett naturvårdsavtal är ett avtal mellan Skogsstyrelsen och en markägare om skydd av skogsmark för att bevara och utveckla särskilda naturvärden. Avtalet har karaktär av nyttjanderättsavtal och är tidsbegränsat, normalt i 50 år. Markägaren får ersättning för att bedriva en naturvårdsinriktad skogsskötsel eller för att avstå från avverkning helt.