Utbildning

Kunskapsutveckling har ett särskilt fokus i stiftets kulturarvsstrategi, att stift och församlingar tillsammans ska höja kompetensen för att bättre kunna möte de krav de lagskyddade kulturmiljöerna ställer.

Stiftskansliet erbjuder information, processtöd och utbildningar inom områdena vårdplanering, byggnads- och föremålsvård samt inventarieförteckningar och inventarieregistret Sacer. Titta i stiftskansliets kursutbud för att se om något passar just nu. Är du trött på att vänta till nästa kurs? Det finns även möjlighet att kontakta stiftsantikvarien för att tillsammans ordna mindre utbildningar inom församlingen eller tillsammans med andra församlingar.

Byggnadsvård

Svenska kyrkans byggnadsvårdsutbildning är framtagen av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet i samarbete med Svenska kyrkan. Utbildningen omfattar fyra dagar och är uppdelad i två delmoment och ska höja den allmänna medvetenheten och kunskapsnivån och inspirera deltagarna i sitt dagliga arbete inom byggnadsvårdsområdet. Utbildningens primära målgrupp är personal som huvudsakligen arbetar med den kyrkliga fastighetsförvaltningen, närmare bestämt skötsel, drift och underhåll av byggnader. Här inkluderas kyrkvaktmästare, kyrkogårdsvaktmästare, fastighetsskötare, fastighetstekniker, fastighetschefer och kyrkogårdschefer.

Utbildningen syftar långsiktigt till att utveckla och förbättra församlingarnas förvaltning av det kyrkliga kulturarvet. Utbildningen ska ge en introduktion till hur Svenska kyrkan arbetar med kulturarvet och hur den svenska kulturarvssektorn är organiserad. De olika aktörerna inom kulturmiljövården och deras roller presenteras, liksom lagstiftning som berör kulturarvet. Principerna för god byggnadsvård och restaurering introduceras. Gränsdragningar mellan vad som är restaurering och underhåll diskuteras. Verktyg och hjälpmedel för förvaltning, såsom vård- och underhållsplaner och checklistor för periodiska besiktningar, jämförs och testas i praktiska övningar. 

Utbildningen ger en första inblick och nycklar till god byggnadsvård. Det är sedan upp till arbetsgivaren och den enskilde anställda att ta kunskapen vidare och om möjligt utvecklas i sin tjänst oavsett om man själv utför praktiska moment eller kontrollerar upphandlade konsulter och entreprenörer.

Delmoment 1 handlar om Varsam fastighetsförvaltning och omfattar en dag. Delmoment 2 handlar om Byggnadsvård i praktiken och omfattar tre dagar. För att medverka på delmoment 2 måste man ha gått delmoment 1.

Utbildningsplan

Föremålsvård

Konservering och inventarievård är kostsamt och utförs av särskilda specialister. Intervall för rengöring av till exempel en altartavla ska vara så långa som möjligt då även själva rengöringen skadar de gamla och värdefulla ytskikten. Vad får då församlingen själv göra och med vilka material och metoder? Det gäller att vara uppmärksam på inomhusklimatet och utomhusklimatet, temperaturer och relativ fuktighet för att få ett så gynnsamt klimat som möjligt för föremål och inredning men även för oss som jobbar i kyrkorna och för besökare.

Utbildningen om inventarievård eller konsten att städa en kyrka riktar sig framför allt till inventarieansvariga, vaktmästare och kyrkvärdar. Utbildningen syftar till att få praktiska tips som kan vara till hjälp i vardagen men också att kunna kontrollera och utvärdera upphandlade företags insatser.

Inventarieförteckningar och Sacer

Vill du lära dig mer om kyrkans inventarier och hur de ska förtecknas? Vet du vilka ljusstakar som kan stå framme eller vilka som bör låsas in, hur kan vi skydda våra värdefulla inventarier i kyrkorna, hur ska vi handskas med våra äldre böcker?

Svenska kyrkan är en av landets främsta förvaltare av kulturhistoriska föremål. Riktigt hur många kulturföremål som finns vet vi inte, men de är många och ofta mycket värdefulla. Denna utbildning riktar sig till alla som arbetar med kulturföremål i Svenska kyrkan i Stockholms stifts församlingar. Det är framför allt inventarieansvariga men även andra tjänstemän såsom vaktmästare, pedagoger, komministrar eller diakoner men även förtroendevalda eller kyrkvärdar.

Utbildningen omfattar kraven kring kulturhistoriskt värdefulla föremål i kulturmiljölagen, kyrkoordningen och andra förutsättningar som gäller när förteckningen behöver uppdateras. Inventarieregistret Sacer har ett särskilt fokus under dessa utbildningar.

Kulturarvsworkshops

”Kulturarv är spår av det förflutna som är angelägna för oss idag”
Det säger kulturminister Alice Bha Kuhnke om den nya kulturarvspropositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116). Där kan man läsa att politiken bör utgå från en förståelse av kulturarvet som i högre utsträckning än tidigare är öppen för olika perspektiv och förhållningssätt. Att kulturarvet kan betyda olika för olika människor och att inte någon tolkning ska lämnas företräde framför en annan. Kulturarvspolitiken ska bidra till att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, så att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas.
Länk till regeringens hemsida

För oss i Svenska kyrkan och som förvaltare av ett av Europas största kulturarv innebär detta att vi bör bejaka och arbeta för att kyrkomiljöerna används som mötesplatser för samtal om tro och liv, men också om platsens och kulturarvets betydelse för människor. I stiftets strategi om kunskapsutveckling ingår ett koncept att ordna workshops tillsammans med församlingarna och bjuda in relevanta målgrupper för samtal, seminarier eller föreläsningar om kyrkomiljöerna. Tanken är att skapa gemenskaper och möten till exempel mellan de som normalt inte besöker kyrkan eller är nyanlända från ett annat land och utveckla förståelsen eller kunskapen om kultur och historiska skeenden och därmed bekräfta varandras likheter och olikheter.

Detta koncept är en del i stiftets arbete med att skapa delaktighet i framtagandet av vårdprogrammet för kyrka och begravningsplats och som bildar en del av församlingens vård- och underhållsplan enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter till 4 kap. KML.