Projekt vård- och underhållsplaner

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift har uppdragit till stiftskansliet att ta fram vårdprogram och underhållsplaner för byggnader som används i församlingsverksamheten.

Utmaning och syfte

Huvudutmaningen för Stockholms stift och dess enheter är att kunna bära kostnader i framtiden trots mindre intäkter och ökat fastighetsansvar och samtidigt kunna leverera ändamålsenlig verksamhet. Syftet med projektet är att möta detta problem genom bättre kunskap om underhållskostnader och kulturhistoriska värden så att goda beslut kan tas i framtiden.

Det finns totalt 1523 byggnadsverk registrerade i fastighetsregistret i Stockholms stift. Det inkluderar både församlingsverksamhetens och begravningsverksamhetens byggnadsverk.  

Mål

Målet med projektet är att alla församlingar och pastorat i Stockholms stift ska ha erhållit främjandestöd från stiftet och därmed ha upprättat kvalitativa och kvantitativa vård- och underhållsplaner för alla skyddade kyrkor och kyrkotomter enl. §3-4 4 kap. KML. De uppgår sammanlagt till 199 byggnadsverk i Fastighetsregistret. Arbetet omfattar framtagande av vårdprogram och underhållsplaner.

Därutöver ska församlingar och pastorat inneha en underhållsplan för övriga byggnadsverk som används i församlingsverksamheten, sammanlagt omkring 375 byggnadsverk i Fastighetsregistret.  

Samtliga underhållsplaner ska vara kostnadsberäknade och arbetet ska vara slutfört till den 31 december 2027. Arbetet ska utföras av stiftskansliet i samarbete med församlingar och pastorat. Resultatet ska bland annat läggas in i det digitala förvaltningssystemet DeDU.

Effekter på lång sikt

Efter genomfört projektet finns goda underlag gällande fastigheter och ekonomi inför beslut i stiftsstyrelse och kyrkoråd. Bättre förutsättningar har skapats för stiftets församlingar att uppnå en god bärkraft, både utifrån ett ekonomiskt och ett pastoralt perspektiv. Bättre underlag till ekonomiska analyser i bland annat nuvarande och reviderade lokalförsörjningsplaner inkluderat åtgärdsplan med föreslagna fastighetsprojekt har skapats.

Genom en ökad kunskap om kyrkornas kulturhistoriska värden och om byggnadernas vård- och underhållsbehov kan stiftskansliet arbeta mer med uppsökande verksamhet i sin beredning av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag. Bättre förutsättningar för att bevara, använda och utveckla det kyrkliga kulturarvet har skapats.

Förutsättning att kartlägga framtida behov av kyrkoantikvarisk ersättning har skapats vilket är viktigt i argumentationen med riksdag och regering för en högre ersättning.  

Förutsättningar att bidra till stärkt hållbarhet och miljömål har skapats. Det har gjorts bland annat genom val av underhållsstrategier i syfte att minimera att byggnadsmaterial byts ut i högre grad eller oftare än nödvändigt, även en bedömning av lämpligheten för solceller på kulturminnesskyddade kyrkobyggnader har gjorts.

Projektmedarbetare:

Projektledare: Rickard Isaksson 
Kyrkoantikvarie: Lisa Sahlin 
Kyrkoantikvarie: Andreas Bivebäck 
Byggnadsingenjör: Tillträder sin tjänst den 10 juni 2024 
 
Att läsa mer: 
Projekt VU-planer