Lokalförsörjningsplaner

Enligt de nationella kyrkliga besluten ska varje församling/pastorat ha en av kyrkofullmäktige aktuell och fastställd lokalförsörjningsplan innan 1 januari 2022. Alla stiftets 53 församlingar/pastorat har nu upprättat och fått sina lokalförsörjningsplaner (LFP) fastställda av respektive Kyrkofullmäktige

Bakgrund

Enligt Kyrkomötets beslut i november 2016 ska varje pastorat eller församling som inte ingår i pastorat ha en av kyrkofullmäktige aktuell och fastställd lokalförsörjningsplan (LFP) innan 1 januari 2022. Den fastställda lokalförsörjningsplanen ska sedan revideras minst vart 4:e (fjärde) år.

​Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att ge församlingar så goda förutsättningar som möjligt att fullgöra sitt grundläggande uppdrag i byggnader och lokaler som är ändamålsenliga och funktionella inom givna ekonomiska ramar. För att lyckas med detta krävs planering, samverkan och ett kontinuerligt förbättrings- och effektiviseringsarbete.

Kyrkostyrelsen har också utfärdat närmare bestämmelser (SvKB 2018:8) om planens ändamål, omfattning, vad den ska innehålla och hur rapporteringen ska ske. Det innebär bland annat att det ska finnas en redogörelse för kyrkofullmäktiges mål med lokalförsörjningen, omfatta församlingens samlade innehav av mark, byggnader och anläggningar (såväl egenägda som inhyrda objekt) för all verksamhet som församlingen planeras bedriva samt en konkretiserad åtgärdsplan och konsekvensanalys.

LFP ska utgå från en omvärldsbeskrivning och analys, relatera till församlings-instruktionen och samordnas med församlingens övriga verksamhetsplanering. Planen ska avse en planeringsperiod om minst 10 år.

Innan det upprättade förslaget till lokalförsörjningsplan förs fram för slutlig politisk beredning och beslut rekommenderas församlingen involvera och rådgöra med stiftets sakkunnige i LFP, så att grundläggande innehållskrav i planen är uppfyllda. 

När kyrkofullmäktige väl har fastställt sin LFP ska en kopia av densamma med tillhörande beslutsprotokoll, utan dröjsmål skickas till stiftskansliet för kännedom och granskning inför bland annat kommande förvaltningstillsyner.

Observera att samma LFP- procedur enligt ovan gäller för alla församlingar och pastorat även när det är dags för kommande aktualiseringar och KF-beslut om ny LFP.

Enligt Stiftsstyrelsebeslut den 15 februari 2022 är dessutom aktuella och korrekt upprättade lokalförsörjningsplaner tillsammans med VU-planer för de KML-skyddade objekten ett krav vid ansökan om KAE och KUB.

Vad händer nu?

Nästa steg för dessa församlingar är nu att de börjar ta tag i planens beslutade åtgärder, organiserar och genomför dessa, så att önskade och förväntade effekter kan uppnås för församlingens bästa. Arbetet med lokalförsörjningsplanen måste hållas levande, vara en återkommande punkt på dagordningen, för att kunna vara det viktiga verktyg för resursplanering som församlingen och pastoratet behöver. De åtgärder som ska genomföras är ofta olika komplexa och beror på varje församlings eller pastorats förutsättningar - en del kan genomföras direkt medan många andra kräver fördjupade utredningar för att den bästa hållbara lösningen ska kunna hittas. 

Stiftskansliets Fastighet och kulturarv fortsätter att erbjuda församlingar och pastorat sakkunnigt stöd, råd och vägledning i deras arbete med lokalförsörjningsplaner samt vid kommande aktualiseringar av desamma.