Mångfald och inkludering

Svenska kyrkans mångfaldsarbete syftar ytterst till inkludering. Att var och en ska känna sig hemma i kyrka och församling. Samtidigt finns behov för grupper i minoritet att utveckla former för igenkänning, stöd och gemenskap. Svenska kyrkan bedriver därför verksamhet inom mångfaldsområdet.

I bibelns evangelier, berättelserna om Jesus liv och gärningar, framtonar starkt budskapet om alla människors lika värde och Guds allomfattande kärlek.

I gudstjänsten och nattvardens gemenskap är vi alla jämlika och en kristen grundsyn är att alla har ett lika värde inför Gud. Därför vill vi verka för att återupprätta allas människors okränkbara värde.

Denna människosyn utgör grunden för all verksamhet i Svenska kyrkan. Även i mångfaldsarbetet, som ytterst syftar till inkludering. Att alla människor oavsett bakgrund, livsstil och egenskaper utifrån sina förutsättningar och behov ska känna sig hemma i kyrkan och församlingen.

Samtidigt är det så att olika grupper också behöver finna och utveckla sin egen speciella gemenskap. Många grupper i samhället har behandlats och behandlas fortfarande på ett ovärdigt sätt av majoritetssamhället. Då kan det finnas behov av att tillsammans utveckla former för igenkänning, stöd, gemenskap och upprättelse. Detta vill Svenska kyrkan stödja och därför bedrivs verksamhet för språkliga och etniska minoriteter, HBTQI-personer, funktionsvarierade och arbete för ökad tillgänglighet och integration i stift och församlingar. Stockholms stift vill värna jämställdhet, jämlikhet, icke-diskriminering, demokrati och mänskliga rättigheter.

Grunden för arbetet med mångfald finns i Kyrkoordningen, i Sveriges diskrimineringslag och i FN:s Globala mål för hållbar utveckling. (Agenda 2030)

På de här sidorna finner du information om den mångfaldsverksamhet som finns inom Stockholms stift.

 

Megamässa i Huddinge kyrka vid visitationen 18 februari 2016.

Andra språk

Evangeliet om Jesus Kristus går över alla gränser - språkliga, kulturella och nationella. I Svenska kyrkan firas därför sedan flera hundra år gudtjänster på flera språk.

Ett kors av regnbågsfärgade blommor.

HBTQI i Svenska kyrkan Stockholms stift

Varje människa är skapad till Guds avbild och älskad av Gud. I Svenska kyrkan ska därför alla människor mötas med kärlek och respekt, oberoende av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Funktionsvariation

Kyrkan är en plats för möten mellan människor och Gud. För att människor ska kunna möta varandra ska det också vara möjligt att vara delaktig i och påverka det som händer.