Kyrkreservat

Kyrkoreservat är en skyddsform för natur- eller kulturobjekt på mark som Svenska kyrkan äger. Det är ett frivilligt åtagande och kyrkan ansvarar för den biologiska mångfalden.

Ladängen, Östra Hässelmara på Ornö

I den betade hagen finns cirka 2 500 år gamla spår av en bronsåldersbosättning. I den svaga södersluttningen finns boplatslämningar bestående av röjda ytorna där hus en gång stått. Där finns också två skärvstenshögar, det vill säga högar med skörbränd sten och hushållsavfall. På den här tiden var vattenlinjen 15 meter högre än idag.

På höjderna runt boplatsen finns ett flertal gravfält med typiska låga runda gravar, så kallade stensättningar. Området vårdas i enlighet med den skötselplan Stockholms läns museum upprättat. En lokal arrendator ansvarar för att hagen hålls hävdad med hjälp av betande får.

Kyrkreservatet Träskmossen i Österåker  

Träskmossen är ett 14 hektar stort kyrkreservat på prästlönefastigheten Ubby 2:1 i Österåker kommun. Mossen som är belägen mitt i ett skogbevuxet bergsområde söder om Täljö samhälle är en av de största opåverkade mossarna i norra Stockholmsregionen.

I myrmarken kan man hitta växter som främst är förknippade med norrländsk natur som tuvull, hjortron och dvärgbjörk.
Sedan 1996 är området avsatt som kyrkreservat.  
Läs mer om Träskmossen

Sjökullarna i Vada, Vallentuna kommun 

Kyrkreservat och Natura 2000-område
På en höjdrygg invid Husaån ligger Sjökullarna, ett gravfält från yngre järnåldern 500-1050 efter Kristus med drygt 110 gravar. I rad på krönet ligger tre stora gravhögar som visar på Vada gårds betydelse under järnåldern.

Husaån var på den här tiden en del av Långhundraleden, den viktiga vattenväg som var farbar ända från Östersjön till Uppsala.
Strax söder om gravfältet ligger Vada medeltidskyrka från 1200-talet med prästgård, klockarboställe och skola.
Läs mer om Sjökullarna