Foto: Adela Costello

Kyrkreservat

Kyrkreservat är en skyddsform för natur- eller kulturobjekt på mark som Svenska kyrkan förvaltar. Det är ett frivilligt åtagande och kyrkan ansvarar för den biologiska mångfalden.

Klockarängets urtallskog

Kyrkreservat
Klockarkärrets urtallskog ligger ca 2,5 km norr om Österåkers kyrka i Österåkers kommun.

I denna orörda urskogsmiljö hittar man tallar som kan vara 400-500 år gamla. Här kan man promenera på hällmarkerna och njuta av den friska luften och tystnaden. Passa också på att titta lite närmare på de lutande och väderbitna gamla tallarna. I barken på flera av dem finns decimeterstora ”brandlyror” (ärr) efter skogsbränder. Innan det moderna skogsbruket slog igenom var det vanligt att skogen brann ett par gånger per århundrade. Det innebar drastiska förändringar i flora och fauna vilket bidrog till den biologiska mångfalden.

Tallen är det träd som klarar sig bäst i en skogsbrand. Den tjocka barken hindrar elden från att förstöra trädets vitala delar. Elden tar bara fäste fläckvis och slocknar oftast av sig själv efter en stund. Efter en tid är det enda som minner om händelsen den lilla brandlyran.

Kööhögen i Vallentuna kommun

Kyrkreservat
Kööhögen är en kungshög som är 35 meter i diameter och sex meter hög. Högen grävdes ut på 1700-talet av soldater från Upplands regemente som här genomförde en av de allra första arkeologiska utgrävningarna i Sverige. Det fåtal fynd som gjordes kan dateras till yngre järnålder. Idag är högen övervuxen med buskar och träd så det är svårt att få en uppfattning om hur den en gång sett ut.

Läs mer om Kööhögen

Ladängen, Östra Hässelmara på Ornö

Kyrkreservat
I området finns cirka 2 500 år gamla spår av en bronsåldersbosättning. I den svaga södersluttningen finns boplatslämningar bestående av röjda ytor, där hus en gång stått. Där finns också två skärvstenshögar, det vill säga högar med skörbränd sten och hushållsavfall. På den här tiden var vattenlinjen 15 meter högre än idag.

På höjderna runt boplatsen finns ett flertal gravfält med typiska låga runda gravar, så kallade stensättningar.

Området vårdas i enlighet med den skötselplan Stockholms läns museum upprättat. En lokal arrendator ansvarar för att hagen hålls hävdad med hjälp av betande får.

Ungefär en kilometer öster om detta kyrkoreservat finns också ett Natura 2000- område, delvis på en prästlönefastighet.

SJÖKULLARNA I VADA, VALLENTUNA KOMMUN 
Kyrkreservat och Natura 2000-område

På en höjdrygg invid Husaån ligger Sjökullarna, ett gravfält med drygt 110 gravar från yngre järnåldern ca 500-1050 efter Kristus. I rad på krönet ligger tre stora gravhögar som skulle berätta om Vada gårds rikedom och betydelse, både för förbipasserande och ortsbor. Husaån var på den här tiden en del av Långhundraleden, den viktiga vattenväg som var farbar ända från Östersjön till Uppsala.

Strax söder om gravfältet ligger Vada medeltidskyrka från 1200-talet med prästgård, klockarboställe och skola.

Läs mer om Sjökullarna

Träskmossen i Österåker  

Kyrkreservat
Träskmossen är ett 14 hektar stort kyrkreservat på prästlönefastigheten Ubby 2:1 i Österåkers kommun. Mossen som är belägen mitt i ett skogbevuxet bergsområde söder om Täljö samhälle är en av de största opåverkade mossarna i norra Stockholmsregionen.

Här växer en gles skog av martall och björk. Doftande skvattrem växer över hela mossen. Den lilla tjärnen glimmar svart omgiven av gungfly. I myrmarken kan man hitta många vackra och intressanta växter som tuvull, ängsull och dystarr. Här växer också dvärgbjörk och rundsileshåret - växten som fångar och äter insekter med sina blad.

Sedan 1996 är området avsatt som kyrkreservat.  
Läs mer om Träskmossen