Inventarieförteckningar

För att kunna få kyrkoantikvarisk ersättning till vård- och underhåll av kulturhistoriskt intressanta kyrkliga föremål ska de vara förtecknade och väl utmärkta från de övriga inventarierna.

Enligt kulturmiljölagen (KML) ska Svenska kyrkans församlingar föra en förteckning över de kulturhistoriskt värdefulla föremålen tillhörande kyrkobyggnad eller annan kyrklig byggnad, kyrkotomt eller begravningsplats som är uppförd innan 1940 eller för de som har ett särskilt beslut enligt Riksantikvarieämbetet eller numera av länsstyrelsen. 

Dokument Förteckningar över kyrkliga inventarier 

Allmänna råd och riktlinjer

Sacer

Sacer är ett inventarieregister utvecklat för församlingar i Svenska kyrkan. Namnet associerar till ordet helig från latinska ordet sacer. Exempel på andra digitala inventarieförteckningssystem är KSAK och Aveny.

Licensen för Sacer är gratis för församlingarna och rekommenderas användas i största möjliga utsträckning. Det är också ett krav om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) ska kunna utgå för uppdatering eller digitalisering av den gamla inventarieförteckningen över kulturhistoriskt intressanta kyrkliga föremål. Sacer kan också användas till andra föremål som inte är lagskyddade, kyrklig inredning eller till listan över kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar.

Sacer är ett nationellt inventarieregister som ursprungligen utvecklats av Västerås stift men vidareutvecklats av Svenska kyrkans nationella nivå. Det bygger på kulturmiljölagens krav och har utvecklats tillsammans med Riksantikvarieämbetet. Registret är kopplat till byggnader och begravningsplatser ägda eller förvaltade av Svenska kyrkan som finns registrerade i Svenska kyrkans kyrkobyggnadsregister. För att komma igång och använda Sacer kan stiftsantikvarien kontaktas.

Behörighet till Sacer tilldelas av församlingens lokala behörighetsadministratör. Det är lätt att komma igång, här finns en länk till ett utbildningsmaterial för församlingen.

Kurskompendium utbildning i Sacer

Andra digitala inventarieförteckningar

Andra digitala system som används av församlingarna är till exempel KSAK och Aveny. Används andra typer av förteckningar än Sacer ska kulturmiljölagens krav ändå uppfyllas. Bland annat ska det tydligt framgå vilka föremål som är kulturhistoriskt intressanta. I äldre förteckningar på papper kan dessa vara märkta med ett ”k” vilket även kan användas i dessa digitala system för att skilja skyddade föremål från icke skyddade. Stiftskansliet rekommenderar ändå att man uppför en separat förteckning för dessa föremål så att de kan skiljas från församlingens övriga föremål och inredning.