Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE

Den kyrkoantikvariska ersättningen, KAE, är statens ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och göras tillgängliga för alla.

Stiftets församlingar ansöker om ersättningen och stiftsstyrelsen beslutar om fördelningen. Sista dag för ansökan och om förlängning är 31 oktober varje år.
Sista dag för rekvisition är 30 november varje år.

Fördelning av beviljade ersättningar 2020-2023 hittar du längst ner på sidan.

Ersättningen är en ersättning för det ansvar Svenska kyrkan tar i enlighet med den överenskommelse stat och kyrka ingick i och med relationsändringen år 2000. Pengarna ska främst gå till antikvariskt angelägna underhållsåtgärder.

Inför ramår 2021 reviderade Kyrkostyrelsen fördelningsmodellen för KAE vilket innebar att stiften tilldelas en fast ram för de kommande fem åren. Istället för att modellen helt är ansökningsbaserad tilldelas stiften pengar utifrån olika indikatorer såsom antal skyddade kyrkor och den sammanlagda yta som de skyddade kyrkorna utgör per stift samt ett medelvärde av den historiska fördelningen. 

De nu gällande parametrarna innebär att Stockholms stift erhåller ett fast belopp per år för den kyrkoantikvariska ersättningen mellan ramår 2021 och 2025 på 23 760 000. Det är i snitt cirka 10 miljoner kronor mindre än vad Stockholms stift blivit tilldelade sedan ramår 2010. Det innebär hårdare prioriteringar för att få ersättningen att räcka till alla angelägna åtgärder. Samtidigt ser vi oroande kostnadsökningar i byggbranschen i Stockholm. Sammantaget innebär det att stiftets församlingar och pastorat redan i planeringsprocessen ska ta kontakt med stiftskansliet för att förhöra sig om möjligheterna att få del av tillgängliga ersättningsmedel och när det kan vara läge att ansöka.

Stiftsstyrelsen tog den 15 februari beslut om utökande bedömningsgrunder för kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, och kyrkounderhållsbidrag, KUB. Det innebär i korthet att alla församlingar och pastorat ska ha en av stiftet godkänd lokalförsörjningsplan (LFP) och vård- och underhållsplan (VU-plan) innan KAE eller KUB kan beviljas av stiftsstyrelsen.
Bakgrunden till beslutet är främst Svenska kyrkans allt sämre ekonomi och att ansökningsmängden de senaste åren vida överstiger den ram stiftet har att fördela. Samtidigt är fördelningssystemet numera indikatorbaserat, det vill säga att stiftsanslaget för KAE inte längre ökar ju fler ansökningar det finns, utan ligger fast.

Färre ansökningar kommer att kunna beviljas
Kostnaderna för den senaste ansökningsomgången uppgår till 278 miljoner kronor, Stockholms stift har en ram för KAE på knappt 24 miljoner kronor att fördela och drygt 4 miljoner kronor till KUB. Det innebär att stiftet inte längre kan bevilja ansökningar i samma utsträckning som tidigare, utan endast de som verkligen är nödvändiga utifrån kulturmiljölagen och gällande villkor.

Långsiktig fastighetsstrategi
I praktiken innebär beslutet att stiftskansliet och församlingarna/pastoraten ska öka sin samsyn och samverkan kring långsiktig fastighetsstrategi för hela beståndet. Extra fokus ska ligga på kyrkobyggnaders särställning, det som är kulturhistoriskt värdefullt och underhållsplanering.
Det långsiktiga målet med VU-planerna är att alla åtgärder som stöds med KAE ska vara planerade. Riksdagen tar ett principbeslut om KAE vart femte år efter en så kallad Kontrollstation då både Svenska kyrkan och staten utvärderat hur ersättningen har använts.
I dagsläget handläggs KAE i femårsramar, det innebär att angelägna åtgärder planeras in inom innevarande femårsperiod i stället för tidigare endast för ett år i taget. Åtgärder som inte är angelägna föreslås att skjutas 5-10 år framåt i tiden – i annat fall måste egenfinansiering av projektet ske till 100 procent. Undantaget från denna princip är åtgärder som verkligen är akuta. Dessa kommer att kunna få KAE beviljat på samma sätt som förut. Dock kommer konkurrensen bli mycket hårdare, vilket stiftet ser redan idag.

Ansökan om KAE och KUB kräver samråd med stiftet
Beslutet kommer inte förändra ansökningsförfarandet för vare sig KAE eller KUB. Sista ansökningsdatum är den 31 oktober varje år. Dock kommer ansökningar som inte föregåtts av ett samråd inte kunna beviljas KAE. Därför ska alla församlingar/pastorat, som ska genomföra kostsamma byggprojekt på kyrkobyggnad eller kyrkotomt och önskar ansöka KAE eller KUB, kalla stiftets fastighetsstrateg och antikvarie till ett första samråd kring LFP och VU-plan i god tid innan ansökan skickas in till stiftet. Kostsamma byggprojekt antas vara de projekt som beräknas kosta mer än två miljoner kronor.

Församlingar och pastorat kan ansöka om och erhålla kyrkoantikvarisk ersättning för kulturhistoriskt motiverade kostnader avseende inventering, vård- och underhållsplanering samt konkreta vård och underhållsinsatser (renovering, restaurering och konservering, inkl. utredning och projektering) av objekt som ägs av Svenska kyrkan och som är skyddade genom 4 kap. kulturmiljölagen, såsom:

 • kyrkobyggnad inkl. fast inredning, klockstapel

 • kyrkotomt utgörande område kring kyrkobyggnaden som hör samman med byggnadens funktion och miljö som inte är begravningsplats, samt

 • kyrkliga inventarier som är kulturhistoriskt värdefulla och uppförda på aktuell inventarieförteckning.

Sedan ansökningsåret 2019 gäller att åtgärder på kyrkogårdar och begravningsplatser inklusive fristående begravningskapell och gravkor, stigluckor, bogårdsmurar, staket, trädkransar och alléer samt kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar inte är ersättningsberättigade. Dessa åtgärder ska i stället finansieras fullt ut med begravningsavgiften. Undantag kan göras om till exempel en församling eller pastorat äger och förvaltar en begravningsplats utan att vara huvudman för begravningsverksamheten och därmed inte förfogar över intäkterna genom begravningsavgiften, såsom fallet är för de lokala enheterna inom Stockholms stad. I dessa fall ska först en ansökan till Stockholms kommun och Kyrkogårdsförvaltning göras. Det skriftliga avslaget från kyrkogårdsnämnden eller handläggare ska bifogas ansökan.
 
Ersättningen utges som en del av den kulturhistoriskt motiverade kostnaden för insatser av ovan nämnda slag. För åtgärder av mindre omfattning och/eller till en kostnad understigande 50 000 kronor utgår som regel inte någon ersättning.
Undantag görs för konserveringsarbeten, där kostnaden får vara lägst 20 000 kronor.

Kyrkoantikvarisk ersättning till en konkret vård- och underhållsinsats får beviljas endast om den aktuella åtgärden ingår i en långsiktig vård- och underhållsplan som antagits av kyrkorådet i församlingen eller pastoratet och registrerats i kyrkobyggnadsregistret (KBR). Krav på vård- och underhållsplan ställs genom Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen (KRFS 2012:2) och kyrkostyrelsens villkor för kyrkoantikvarisk ersättning. Ersättning till akuta åtgärder av oförutsägbar karaktär som inte finns medtagna i upprättad vård- och underhållsplan får medges. 

Mer information om vård- och underhållsplaner finns på 
https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/vard--och-underhallsplaner

Stiftsstyrelsen tog beslut om utökande bedömningsgrunder inför beslut om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) den 15 februari 2022. Beslutet har tagits för att den ekonomiska situationen inom stiftet kraftigt har försämrats samtidigt som KAE inte har ökat, utan även den minskat i omfattning. Enheterna har mycket svårare att klara av den stora egeninsats som krävs för att kunna åtnjuta KAE.

Beslutet innebär i korthet att innan en församling ansöker om KAE (eller KUB) ska församlingens Lokalförsörjningsplan (LFP) samt Vård- och underhållsplan (VU-plan) vara godkänd av stiftskansliet enligt de krav som ställts.

Syftet med beslutet är att stiftskansliet ska kunna identifiera alla kostsamma åtgärder för att bättre kunna planera in dem tillsammans med enheterna innan ansökan om KAE skickas in.

Kostsamma åtgärder definieras vara sammanlagt 10 miljoner kronor eller mer under en tioårsperiod för ett förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt omfattar kyrkobyggnad (inkl. skyddade inventarier), begravningsplats och kyrkotomt. Dessa kostnader ska framgå i VU-planen i en grafisk tids- och finansieringsplan. Åtgärder i denna storlek kommer alltid behövas etappindelas under två eller fler ramår. Enskilda ansökningar till en kostnad av två miljoner kronor kommer särskilt granskas.

Ansökan om KAE ska ske i det särskilt framtagna IT-systemet i Public360 och vara inskickad till stiftet senast 31 oktober.

Mer information om det nya KAE-systemet, hur man gör en ansökan i IT-stödet för KAE m.m. finns att läsa här på Svenska kyrkans intranät Kornet för de som är anslutna till Microsoft365 
Här finns också elektroniska utbildningar, lathundar mm. 

För de arbeten, vilka man söker kyrkoantikvarisk ersättning för, får inte vara påbörjade innan ansökningen skickats in till stiftskansliet. Anledningen är att stiftskansliet ska ges möjlighet att påverka vad som ska göras, hur åtgärden utförs och när den ska utföras.

Alla ansökningar som omfattar kostsamma åtgärder kommer granskas särskilt noga och  krav kommer ställas på LFP och VU-plan. Stiftet kommer bjuda in enheterna till ett ekonomimöte och där förklara förutsättningarna för ansökans beviljande.

Ett generellt råd är att alltid ta tidigt kontakt med stiftskansliet och bereda stiftshandläggarna möjlighet att delta i det tidiga planeringsarbetet.

Till ansökan i IT-systemet ska bifogas:

 • kyrkorådets beslut om att ansöka KAE

 • länsstyrelsens tillstånd för den aktuella åtgärden

 • kostnadsberäkning för åtgärden

 • projektbeskrivning (vad ska göras, hur ska det göras?)

 • kulturhistorisk konsekvensbeskrivning (vilka värden påverkas och hur?)

 • hänvisning till den grafiska tids- och finansieringsplanen i vård- och underhållsplanen.

 • Byggherrekostnader, projekteringskostnader, kostnader för ställningar, oförutsett, antikvarisk medverkan m.m. ska numera särredovisas för respektive åtgärd enligt en särskild blankett för kostnadsberäkning. Denna Excelfil genereras automatiskt i IT-systemet.

Länsstyrelsens tillstånd för tillståndspliktiga åtgärder ska föreligga vid ansökningstillfället, vilket innebär att ansökan hos länsstyrelsen om tillstånd bör göras i god tid, dvs. ca två-tre månader innan ansökan om KAE skickas in.

Beslut om kyrkoantikvarisk ersättning till församlingar och pastorat fattas av stiftsstyrelsen i slutet av maj varje år. Beslutet avser då kommande års ram, t.ex. i maj 2023 fattas beslut rörande ramår 2024. Därefter har församlingen eller pastoratet två år på sig att genomföra den planerade vårdinsatsen.

Felrapportering och support kring IT-stödet
När det gäller fel kring IT-stödet och behörighetslösningen så ska det rapporteras via
Kanslistöd (018-16 97 00 knappval 2, kanslistod@svenskakyrkan.se). Kanslistöd ger också teknisk support och kan besvara alla frågor som rör ”Att söka KAE”.  

Kyrkoantikvarisk ersättning rekvireras hos stiftsstyrelsen i det nya IT-systemet i P360 och ska vara inskickad till stiftet senast 30 november. Arbetena ska vara slutförda och godkända utan erinran. För rekvisitionen krävs:

 • ett antikvariskt slutintyg eller slutrapport som har utfärdats av den antikvariska medverkande om det krävts av länsstyrelsen eller stiftsstyrelsen

 • ett revisorsintyg som har utfärdats av en auktoriserad eller godkänd revisor i det fall totalkostnaden överstiger 1 mkr. Den totala slutkostnaden för respektive åtgärd ska alltid anges i revisorsintyget.

 • en kostnadsredovisning där leverantörernas fakturor redovisas. En särskild Excelfil för ändamålet genereras automatiskt i IT-systemet. Förutom sammanställningen ska även kopior på samtliga fakturor bifogas samt ett utdrag ur enhetens huvudbok som bevisar att fakturorna är betalade.

Det är alltid den beslutade ersättningsnivån som avgör hur mycket pengar som utbetalas. Ersättningen reduceras därför om den slutliga kostnaden blivit lägre än den kostnad som beslutet utgår från. Om brister i utförandet konstateras vid slutbesiktningen utgår ingen ersättning. Föreligger förmildrande omständigheter kan ersättning utgå med reducerat belopp.  

Kyrkoantikvarisk ersättning, exempelvis för ramår 2023 utbetalas tidigast i januari 2023. Sista dag för rekvisition av beviljad ersättning för år 2023 är den 30 november 2024. Är arbetet inte färdigt så att ersättningen kan rekvireras inom dispositionstiden kan förlängning begäras senast den 31 oktober 2024.

Möjlighet att få förlängd dispositionstid kan medges i undantagsfall med som längst ett år. Projektet i fråga ska då ha påbörjats i god tid men av olika skäl inte hinner slutföras inom utsatt tid. Ett motiv till att få dispositionstiden förlängd för en viss åtgärd ska alltid anges i förlängningsansökan.

Om det visar sig att församlingen eller pastoratet inte kommer att förbruka beviljad ersättning inom stipulerad tid eller att beviljad ersättning inte kommer att förbrukas i sin helhet, ska detta meddelas stiftsstyrelsen snarast möjligt.