Foto: Magnus Aronson

Bli präst

En viktig uppgift för en präst är att inspirera andra att växa i tro genom att fira gudstjänst, samtala, undervisa och leda kyrkliga handlingar. Att samarbeta med andra är en självklarhet i Svenska kyrkan. Här kan du läsa om vad det innebär och hur antagning och utbildning går till.  

Som präst i Svenska kyrkan möter man människor i många livssituationer och i olika åldrar.  Prästens huvuduppgift är att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten. Biskopsbrev om att bli diakon och präst.

Följande löften avger man som blivande präst vid prästvigningen:

 • att utöva uppdraget som präst så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen.

 • att följa Svenska kyrkans ordning och förverkliga min kallelse med Kristus som förebild.

 • att leva så bland människor att jag blir ett vittne om Guds kärlek och om försoningens hemlighet.

 • att stå fast i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den heliga skrift och som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta sakramenten.

  Så här blir du präst i Stockholms stift

  Stockholms stift följer nedanstående ordning vid rekrytering av nya präster.

  Den sökande ska ha:
 • varit aktiv i församlingsverksamhet i en församling i Svenska kyrkan i minst tre år.

 • haft regelbunden kontakt med en präst i denna församling som inför intresseanmälan kan skriva ett rekommendationsbrev.

 • genomgått Kyrkans grundkurs. Läs mer

 • påbörjat sina teologiska studier. Läs mer

 • lämnat in en intresseanmälan innan 15 januari. Fylls i på en särskild blankett, som du kan få efter ett personligt samtal med stiftsadjunkten för prästrekrytering. Observera att kontakten bör vara etablerad minst 6 månader innan det kan vara aktuellt med rekryteringsprocess.

 • Biskopen fattar sedan beslut om du kommer med i rekryteringsprocessen. Besked lämnas i slutet av januari.

  För dig som kommer med i rekryteringsprocessen

 • Under våren följer samtal med biskop Andreas, en psykoterapeut och en präst.

 • Du får även göra ett standardiserat arbetsprov samt fyra veckors gruppraktik under sommaren.

 • Besked om vilka som får bli präster i Stockholms stift lämnas av biskopen i september.

 • Innan du kan påbörja prästprogrammet vid utbildningsinstitutet krävs att du genomfört åtta veckors praktik i en församling och deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

 • Du ska även ha följt en konfirmandgrupp under ett läsår.

 • För dem som får ett nej gäller det i hela Svenska kyrkan, samtliga stift i fem år.

Examen från universitet eller högskola

Som prästkandidat i Stockholms stift ska examen från universitet eller högskola, teologie magister innehålla den valbara kursen Storstadsteologi. Om hebreiska valts istället för grekiska måste kandidaten läsa 30 hp NT ickespråklig exegetik samt valfri Lutherkurs.

Om du vill bli präst - så här går du vidare

Besvara frågorna i den obligatoriska enkäten nedan.

Obligatorisk enkät. Fyll i och skicka in