Foto: Magnus Aronson

Bli präst

En viktig uppgift för en präst är att inspirera andra att växa i tro genom att fira gudstjänst, samtala, undervisa och leda kyrkliga handlingar. Att samarbeta med andra är en självklarhet i Svenska kyrkan. Här kan du läsa om vad det innebär och hur antagning och utbildning går till.  

Som präst i Svenska kyrkan möter man människor i många livssituationer och i olika åldrar.  Prästens huvuduppgift är att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten. Läs mer om prästens ansvar och uppgifter i Biskopsbrev om att bli diakon och präst.

Följande löften avger man som blivande präst vid prästvigningen:

 • att utöva uppdraget som präst så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen.

 • att följa Svenska kyrkans ordning och förverkliga min kallelse med Kristus som förebild.

 • att leva så bland människor att jag blir ett vittne om Guds kärlek och om försoningens hemlighet.

 • att stå fast i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den heliga skrift och som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta sakramenten.

  Så här blir du präst i Stockholms stift

  Stockholms stift följer nedanstående ordning vid rekrytering av nya präster.

  Den sökande ska ha:
 • varit aktiv i församlingsverksamhet i en församling i Svenska kyrkan i minst tre år.

 • haft regelbunden kontakt med en förankringspräst i denna församling som inför intresseanmälan kan skriva ett rekommendationsbrev.

 • genomgått Kyrkans grundkurs. Läs mer

 • påbörjat sina teologiska studier. Läs mer

 • lämnat in en intresseanmälan innan 15 januari innevarande år. Fylls i på en särskild blankett, som du kan få efter ett personligt samtal med stiftsadjunkten för prästrekrytering. Observera att kontakten bör vara etablerad minst 6 månader innan det kan vara aktuellt med rekryteringsprocess.

 • Biskopen fattar sedan beslut om du kommer med i rekryteringsprocessen. Besked lämnas i slutet av januari.

  För dig som kommer med i rekryteringsprocessen

 • Under våren följer samtal med biskop Andreas, en psykoterapeut och en präst.

 • Du får även göra ett standardiserat arbetsprov, förtrogenhetsprov samt fyra veckors gruppraktik under sommaren.

 • Besked om vilka som får bli präster i Stockholms stift lämnas av biskopen i september.

 • Innan du kan påbörja prästprogrammet vid utbildningsinstitutet krävs att du genomfört åtta veckors praktik i en församling och deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

 • Du ska även ha följt en konfirmandgrupp under ett läsår.

 • För dem som får ett nej gäller det i hela Svenska kyrkan, samtliga stift i fem år.

Examen från universitet eller högskola

Som prästkandidat i Stockholms stift ska examen från universitet eller högskola, teologie magister innehålla de valbara kurserna Storstadsteologi och valfri Lutherkurs om 7,5 poäng. Om hebreiska valts i stället för grekiska måste kandidaten läsa 30 hp NT ickespråklig exegetik.

Om du vill bli präst - så här går du vidare

Besvara frågorna i den obligatoriska enkäten nedan.

Obligatorisk enkät. Fyll i och skicka in