Kyrkornas skrivna och klingande kulturarv

Stiftskansliet driver ett treårigt projekt som ska inventera församlingarnas äldre bok- och notsamlingar. Projektet genomförs av bokkonservator Fanny Stenback, SCRIPTUM och Jonas Lundblad, Institutionen för musikvetenskap på Uppsala universitet.

Projektet finansieras via den kyrkoantikvariska ersättningen och Stockholms stift och planerades pågå under tre år.  Projektet började i augusti 2019 och kommer avslutas 2023. Pga. pandemin och sjukskrivningar har projektets tidplan förskjutits.

Bakgrund

Många församlingar har stora mängder böcker, handskrifter och notsamlingar sparade och frågorna kring dessa är många. Kunskap saknas ofta, såväl i Svenska kyrkan som på Länsstyrelser och museum, för att bedöma vilka böcker som ska sparas och hur dessa ska vårdas och förvaras. Föremålen förvaras ofta på mindre lämpliga platser och tar ofta mycket utrymme på vindar, i förråd och i arkiv.

Syfte och mål

Böcker, handskrifter och notsamlingar ska inventeras och bedömas utifrån sitt kulturhistoriska värde. I samråd mellan församling och Länsstyrelse kommer föremålen med högt kulturhistoriskt värde föreslås att föras upp på församlingens inventarieförteckning och därmed kunna bevaras för framtiden. Det ger också församlingarna möjlighet att söka kyrkoantikvarisk ersättning för kostnader för dessa föremål.

Målet är att tillmötesgå kulturmiljölagen om att vårda och underhålla kyrkornas kulturarv och samtidigt kunna utnyttja lokalerna så effektivt som möjligt. Böcker som inte bedöms ha något kulturhistoriskt värde eller ett mycket lågt kulturhistoriskt värde ska sedan kunna gallras av församlingen.

Seminarium

Projektet är ett kunskapsutvecklande projekt som finansieras bland annat genom den kyrkoantikvariska ersättningen. Det kommer genomföras seminarium under projekttiden. Ett seminarium hölls 2019 som en uppstart för projektet. Ett seminarium planeras hållas under 2023 eller 2024 som en avslutning av projektet, troligen som en del av Stockholms stifts årliga kulturarvsdag.

Hör gärna av dig till stiftsantikvarie Rickard Isaksson om du har några frågor eller om något är oklart.

Stort tack för er medverkan i projektet!