Foto: Magnus Aronson

Organisation

Stiftets uppgift att är att främja församlingarnas verksamhet på olika sätt, förvalta stiftets egendomar och utöva tillsyn över att evangelium förkunnas rent och klart i stiftets församlingar.

Stockholms stift leds av biskopen och stiftsstyrelsen

I tillsynsdelen har biskopen domkapitlet till sin hjälp.

Församlingar, pastorat och kontrakt

Grunden i stiftets organisation är församlingarna. I Stockholms stift finns idag 61 församlingar. Flera församlingar kan tillsammans bilda ett pastorat. Församlingar och pastorat är i sin tur organiserade i 13 kontrakt. 

Beslutande organ

Högsta beslutande organ i stiftet är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är stiftets verkställande organ. Ordförande i stiftsstyrelsen är biskopen.  

Domkapitel

Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Därutöver behörighetsprövar domkapitlet präster och diakoner. 

Domkyrka

Storkyrkan i Gamla stan är Stockholms stifts domkyrka. Det första skriftliga dokumentet som bevisar att Storkyrkan fanns är daterat 1279. Från detta år räknas kyrkans ålder.  

Stockholms stifts kansli

Stiftskansliet ligger i Stockholms city på Klara Södra kyrkogata 1.
Postadress: Stockholms stift, Box 16306, 103 25 Stockholm.
Tel 08-508 940 00 Fax 08-24 75 75
E-post: sthlm.stift@svenskakyrkan.se