Internationella utskottet

Utskottet ska hantera de internationella frågorna och därtill hörande ärenden. Nedan finns korta presentationer av ledamöter och ersättare i utskottet.

Ordinarie ledamöter

Daniel Larson (S), ordförande

Ulla Birgersdotter (POSK), vice ordförande

Julian Kaijser (C)

Anita Klum

Suzanne Fredborg (BA)

Ersättare

Charlotte Haggren (ÖK)

Klas Ek (ViSK)

Frida Falk

Sten Grack (FiSK)

Signe Wolf (representant från Svenska kyrkans unga i Stockholms stift)

DANIEL LARSON

DANIEL LARSON är ordförande i internationella utskottet och ledamot av stiftsstyrelsen och kyrkorådet i Lidingö församling.
– Min förhoppning med utskottets arbete är att fler ska känna en djupare innebörd av att Svenska kyrkan är en del i den världsvida kyrkan. Vi människor lever alla under samma himmel och vi har alla samma rättigheter. Genom att engagera oss i arbetet inom ACT Svenska kyrkan kan vi vara med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv, en rättvis, solidarisk och hållbar värld utan hunger, fattigdom, förtryck och miljöförstörelse. Vi för den kampen tillsammans med kyrkor och organisationer över hela världen, säger Daniel.
– Det internationella utskottet har till uppgift att främja församlingarnas och pastoratens internationella arbete. Min vision är att vi tillsammans ska göra skillnad i det arbete som syftar till att återupprätta skapelsen. Du är välkommen att engagera dig, hälsar Daniel.

ULLA BIRGERSDOTTER

Ulla Birgersdotter är vice ordförande i internationella utskottet, andre vice ordförande i stiftsstyrelsen och ordförande i kyrkorådet i Västermalms församling.
Vad betyder det att vara en del av den världsvida kyrkan?
– Att vara del av den världsvida kyrkan betyder för mig att veta att jag inte är ensam; att vår kyrka står stark tillsammans med alla andra kyrkor och församlingar runt om i världen, säger Ulla.
– Därför är det med glädje och förväntan jag ser fram mot att tillsammans med internationella utskottet och församlingarna i Stockholms stift få samtala, reflektera och på olika sätt arbeta för att stärka det internationella arbete som redan bedrivs så framgångsrikt i Svenska kyrkan.
–Jag är övertygad om att vi tillsammans och gemensamt kan göra skillnad, avslutar Ulla hoppfullt.

ANITA KLUM

Anita Klum är ledamot i internationella utskottet.
– Jag har i hela mitt liv arbetat med mänskliga rättighetsfrågor. Efter teologistudier i Uppsala var jag ungdomskonsulent i Svenska röda korset. Under elva år, fram till 2001, var jag generalsekreterare för den svenska sektionen av Amnesty International och därefter chef för Fonden för mänskliga rättigheter i tio är. Jag var internationell ordförande för FIAN International under sju år; en organisation som arbetar för en värld fri från hunger, där varje kvinna, man och barn till fullo kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Jag är också styrelseledamot i Olof Palmes Minnesfond samt engagerad i Nacka församling.
– Min vision är att kyrkan är en del av världen. Det viktigaste uppdraget är att bidra till att Guds skapelse kan stå emot de krafter som vill förminska och förgöra dess storhet. Det arbetet ska bedrivas på alla nivåer, där den enskilda församlingens engagemang är av vital betydelse. En kedja är lika stark som sin svagaste länk!

JULIAN KAIJSER

Julian Kaijser är juriststudent i Uppsala och förtroendevald i Lidingö församling.
– Jag sitter som ledamot för Centerpartiet i internationella utskottet och studerar för tillfället till jurist vid Uppsala universitet. Förutom mina engagemang på sitftsnivå är jag även aktiv som förtroendevald i Lidingö församling. År 2015 var jag i Sydafrika som deltagare i Svenska kyrkans utbytesprogram Ung i den världsvida kyrkan. Tiden i Sydafrika stärkte mitt engagemang för de internationella frågorna och jag fick själv bevittna vilka fantastiskt viktiga och starka band Svenska kyrkan har med kyrkor i andra delar av världen.
– Min vision för det internationella utskottet är att vi kan stärka stiftets internationella arbete och fortsätta skapa relationer världen över. Som bröder och systrar i Kristus kallas vi att tillsammans återupprätta skapelsen och jag hoppas att det internationella utskottet kan vara en del i det arbetet.

FRIDA FALK

Frida Falk är präst i Täby församling och prästvigd 2013 för Stockholms stift.
– Jag har brunnit för internationella frågor sedan tonåren och har med åren börjat se och uppskatta kopplingen mellan ekumeniken, internationella frågor, miljö och den globala värld vi lever i. Jag tror att det är dessa frågor som är en av vår kyrkas stora frågar och utmaningar. Jag jobbar även i tjänsten med internationella frågar på både lokal och stiftsnivå och har bland annat varit med i arbetsgruppen för Uppdrag global med målgrupp konfirmander i fem år, säger Frida, som är ersättare i internationella utskottet.
– Min vision för det internationella utskottet är att de internationella frågorna ska lyftas i stiftet, avslutar Frida

CHARLOTTE HAGGREN

Charlotte Haggren har gått på Fjellstedtska skolan i Uppsala och är utbildad arkeolog med mellanöstern som specialitet.
– Sedan blev jag fysioterapeut och har arbetat med både äldre och barn inom det området, säger Charlotte, som brukar kallas Lotta.
– Jag gör min andra mandatperiod för Öppen kyrka för alla, som ersättare i stiftsstyrelsen liksom i internationella utskottet.
– Min vision med det internationella utskottet är att internationella frågor blir lika självklara som lokala i församlingarna och att engagemanget sprids bland de yngre och då menar jag även åldersgruppen femtio plus som jag själv i tillägg till 18–25 åringarna. Det sociala arbetet internationellt är viktigt för mig, säger Lotta.

SIGNE WOLF

Signe Wolf är adjungerad representant för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift i internationella utskottet.
– Förutom mitt engagemang i Svenska Kyrkans Unga studerar jag
statskunskap vid Uppsala universitet.
– I mina studier har jag fokuserat på demokratiutveckling i ett globalt perspektiv och där blir det tydligt vilken viktig roll som kyrkan har både lokalt och globalt. Att vara en del av den världsvida kyrkan och se vad vi gemensamt bidrar med gör mig därför stolt.
– Jag hoppas att internationella utskottet ska kunna arbeta mer med hur vi möjliggör för ett växande engagemang kring internationella
frågor i vårt stift. Där tror jag att synliggörande av vårt arbete blir viktigt så att fler blir inspirerade och känner delaktighet i det viktiga arbete som görs. Vi behöver även prata mer och dela med oss av erfarenheter om hur vi arbetar för att internationella frågor ska genomsyra större delar av församlingarnas arbete och ske generationsöverskridande.