Organisationsbidrag

Organisationsbidrag ges till organisationer som är verksamma inom Stockholms stift och har en tydlig koppling till Svenska kyrkan. Från och med år 2012 regleras organisationsbidraget genom avtal mellan stiftet och respektive organisation.

Sista ansökningsdag för organisationsbidrag för 2021 är 31 maj 2020 och stiftsstyrelsen fattar beslut i september.
(Obs nytt datum för ansökan)

Länk till stiftsstyrelsens beslutsprotokoll gällande bidrag för 2019-2021.
Se sidan 7.​

Stiftsstyrelsens beslutsprotokoll gällande olika bidragstyper 2019-21-10
Se sidan 6.

Uppföljningen för verksamhetens inriktning, innehåll och kostnader för föregående år för de fall bidrag tilldelades skall vara stiftskansliet tillhanda senast 31 mars 2020. I de fall uppföljning ej inkommit inom utsatt tid ses avtalet över.

Uppdaterade blanketter för ansökan, uppföljning och utvärdering här nedan.

Sök organisationsbidrag för 2021 senast 31 maj

Uppföljning senast 31 mars
Lämna en redogörelse - verksamhetens inriktning, innehåll och kostnader för verksamhetsåret.
Uppföljningsblanketten för årlig uppföljning hittar du här 

Utvärdering efter avslutad verksamhet
Efter avslutad verksamhet (eller period när verksamheten fått bidrag) eller avslutat projekt ska en utvärdering genomföras och lämnas till stiftsstyrelsen senast 31 mars nästkommande år.
Fyll i utvärderingen här

Kontakt: Stiftsprost Niclas Blåder  08-508 940 05 
niclas.blader@svenskakyrkan.se