Kulturarvsarbete

Filmen Det kyrkliga kulturarvet, som du kan se här nedan, lyfter fram kyrkorna och deras betydelse för Sveriges utveckling mot ett demokratiskt samhälle. Filmen är också ett sätt att ge tillbaks något till alla som är medlemmar och som bidrar till den kyrkoantikvariska ersättningen så att kyrkor och kapell kan vårdas även i framtiden. Längre ner på sidan kan du läsa om stiftets kulturarvsstrategi och de ekonomiska stöd församlingar kan ansöka om.

Stockholms stifts strategi för det kyrkliga kulturarvet

Stiftet ska tillse och främja församlingarnas förmåga att vårda och underhålla kulturarvet. Det handlar om att bygga upp kunskap inom organisationen, dokumentera hur vården ska gå till, men också tillgängliggöra och berätta om kyrkomiljöernas historia.

Resultatet av stiftets kulturarvsarbete dokumenteras i tre dokument och tillsammans bildar de andra generationens vård- och underhållsplaner:

  • Vårdprogram

  • Underhållsplan

  • Platsens berättelser​

Inventarieförteckningar

För att kunna få kyrkoantikvarisk ersättning till vård- och underhåll av kulturhistoriskt intressanta kyrkliga föremål ska de vara förtecknade och väl utmärkta från de övriga inventarierna.

Vård- och underhållsplaner

Det ska finnas vård- och underhållsplan till alla kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som skyddas genom kulturmiljölagen och är uppförda före utgången av 1939 eller speciellt utpekade av staten.

Utbildning

Kunskapsutveckling har ett särskilt fokus i stiftets kulturarvsstrategi, att stift och församlingar tillsammans ska höja kompetensen för att bättre kunna möte de krav de lagskyddade kulturmiljöerna ställer.

Kyrkornas skrivna och klingande kulturarv

Stiftskansliet driver ett treårigt projekt som ska inventera församlingarnas äldre bok- och notsamlingar. Projektet genomförs av bokkonservator Fanny Stenback, SCRIPTUM och Jonas Lundblad, Institutionen för musikvetenskap på Uppsala universitet.

Dessa kulturarvsstöd finns att söka för stiftets församlingar

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE

Den kyrkoantikvariska ersättningen, KAE, är statens ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och göras tillgängliga för alla.

Kyrkounderhållsbidrag, KUB

Kyrkounderhållsbidrag, KUB, är en del av Svenska kyrkans utjämningssystem och ska framför allt gå till underhåll av kyrkobyggnader