Kulturarvsarbete

Filmen Det kyrkliga kulturarvet, som du kan se här nedan, lyfter fram kyrkorna och deras betydelse för Sveriges utveckling mot ett demokratiskt samhälle. Filmen är också ett sätt att ge tillbaks något till alla som är medlemmar och som bidrar till den kyrkoantikvariska ersättningen så att kyrkor och kapell kan vårdas även i framtiden. Längre ner på sidan kan du läsa om stiftets kulturarvsstrategi och de ekonomiska stöd församlingar kan ansöka om.

Mälarökyrkorna

Kortfilmen ”Mälarökyrkorna” berättar om de medeltida kyrkorna i Stockholms stift och hur de kom till i skärningspunkten mellan vikingatid och kristen tid och hur de utvecklats genom århundranden. Ofta är kyrkorna placerade i landskapet i förhållande till vattenvägarna och olika maktcentrum. Vi får bland annat se Adelsö, Sånga, Ekerö, Lovö och Munsö kyrkor. Projektledare: Rickard Isaksson

Rundkyrkor i Mälardalen

Kortfilmen ”Rundkyrkor i Mälardalen” lyfter fram fenomenet med runda medeltida kyrkor. Vad har de använts till, till bygdens försvar eller kanske även till annat? Vi får bland annat se Bromma, Solna och Munsö kyrkor. Projektledare: Rickard Isaksson

En film om Martin Luther

Filmen om Martin Luther togs fram av Stockholms stift i samband med reformationsjubileet 2017. Vem var han och hur och varför kom tankarna om reformationen till Sverige? Projektledare: Pär Åkerström

Botvid och miraklerna, Helgonkult då Sverige blev ett rike

Producerad av Maja Hagerman för Svenska kyrkan och Gabriels öga foto och filmproduktion. För 900 år sedan dödades Sankt Botvid. I en historisk dokumentär ger sig Maja Hagerman och Claes Gabrielson ut på spaning efter helgonkulten kring St. Botvid. De hittar medeltida sånger, många bilder av helgonet, och också spår i landskapet.

Stockholms stifts strategi för det kyrkliga kulturarvet

Stiftet ska tillse och främja församlingarnas förmåga att vårda och underhålla kulturarvet. Det handlar om att bygga upp kunskap inom organisationen, dokumentera hur vården ska gå till, men också tillgängliggöra och berätta om kyrkomiljöernas historia.

Resultatet av stiftets kulturarvsarbete dokumenteras i tre dokument och tillsammans bildar de andra generationens vård- och underhållsplaner:

  • Vårdprogram

  • Underhållsplan

  • Platsens berättelser​

Dagens tjära äventyrar ett värdefullt kulturarv 

Produktionen och bruket av tjära är en hantverkskunskap som till stor del gått förlorad idag. Högkvalitativ sådan tillverkas enbart i mindre skala. Dagens resultat är för dåligt och ökad kunskap i frågan behövs, menar stiftsantikvarie Rickard Isaksson. I förlängningen ser han att detta kan äventyra ett värdefullt kulturarv för kommande generationer.

Låt kyrkorna berätta

Här finns beskrivningar i ord och bild av 109 kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som enligt kulturminneslagen är värda extra skydd.

Inventarieförteckningar

För att kunna få kyrkoantikvarisk ersättning till vård- och underhåll av kulturhistoriskt intressanta kyrkliga föremål ska de vara förtecknade och väl utmärkta från de övriga inventarierna.

Vård- och underhållsplaner

Det ska finnas vård- och underhållsplan till alla kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som skyddas genom kulturmiljölagen och är uppförda före utgången av 1939 eller speciellt utpekade av staten.

Utbildning

Kunskapsutveckling har ett särskilt fokus i stiftets kulturarvsstrategi, att stift och församlingar tillsammans ska höja kompetensen för att bättre kunna möte de krav de lagskyddade kulturmiljöerna ställer.

Kyrkornas skrivna och klingande kulturarv

Stiftskansliet driver ett treårigt projekt som ska inventera församlingarnas äldre bok- och notsamlingar. Projektet genomförs av bokkonservator Fanny Stenback, SCRIPTUM och Jonas Lundblad, Institutionen för musikvetenskap på Uppsala universitet.

Dessa kulturarvsstöd finns att söka för stiftets församlingar

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE

Den kyrkoantikvariska ersättningen, KAE, är statens ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och göras tillgängliga för alla.

Kyrkounderhållsbidrag, KUB

Kyrkounderhållsbidrag, KUB, är en del av Svenska kyrkans utjämningssystem och ska framför allt gå till underhåll av kyrkobyggnader