Debattklimatet i sociala medier

Det är bra att präster och diakoner deltar och finns i sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar. I dessa och liknande sammanhang är det viktigt att visa gott omdöme, reflektera över hur man uttrycker sig och tänka på att man inte utlämnar enskilda personer. / Biskop Eva Brunne, Stockholms stift.

Under de senaste åren har det skett en enorm medial utveckling. Med anledning av detta har vi i Codex ethicus för präster och diakoner i Stockholms stift lyft in ett resonemang kring sociala medier:

”Det är bra att präster och diakoner deltar och finns i sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar. I dessa och liknande sammanhang är det viktigt att visa gott omdöme, reflektera över hur man uttrycker sig och tänka på att man inte utlämnar enskilda personer. Personliga konflikter och samarbetsproblem ska inte bearbetas på offentliga arenor. Det som uttrycks i sociala medier, ska kunna sägas precis på samma sätt offentligt. Annars ska det inte sägas alls.”

Det råder ingen tvekan om att Codex ethicus behövs. Under en längre tid har meningsutbyte skett på nätet mellan präster i Svenska kyrkan och tonen har tidvis varit en annan än den man kan önska. Nu har frågan åter aktualiserats genom att Seglora smedja på sin hemsida riktar kraftig kritik mot en av de präster som driver bloggen Kristen opinion.

Det finns en stor mängd hemsidor och bloggar som berör livet i Svenska kyrkan. I flera av de debatter som blossat upp har det efterlysts ett offentligt ställningstagande från en biskop. Jag kommenterar aldrig i bloggarnas kommentarsfält. Det kan tolkas som tystnad. Men tyst har jag inte varit och jag vill inte tysta debatt. Men, det är också viktigt att föra samtal om hur debatten förs och vilket innehållet är.

Jag har sedan en längre tid fört samtal med företrädare både från Seglora smedja och Kristen opinion. Det har varit flera möten kring vad som är lämpligt och olämpligt i debatten. Jag har också initierat ett flera timmars samtal med samtliga kyrkoherdar i stiftet kring debatter på nätet. Det blev bra och värdefullt och där fanns också representant för de yngre prästerna som uttryckt en rädsla för det som skapas utifrån debatten på nätet. Där uppmärksammade vi också det som står i Codex ethicus för präster och diakoner i Stockholms stift.

Mitt uppdrag är att föra samtal. Det har jag gjort och fortsätter jag att göra med prästerna som skriver i Seglora smedja och Kristen opinion. Och med många andra. Samtidigt vill jag uppmana och uppmuntra präster och andra att blogga, kommentera och föra debatt. Men inte bara på nätet. Jag hoppas att samtalen också fortsätter på fysiska mötesplatser, öga mot öga. Så gjorde Jesus. 

/ Biskop Eva Brunne, Stockholms stift

Om Codex ethicus

Codex ethicus är en vägledning för alla präster och diakoner i Stockholms stift. Den består av etiska riktlinjer för alla präster och diakoner som arbetar eller bor i Stockholms stift och som står under biskopens tillsyn.

Codex ethicus ska stödja prästers och diakoners professionella hållning, stärka lojaliteten och ansvarskänslan inom vigningstjänsten samt värna förtroendet från kyrkotillhöriga och allmänhet.

Codex ethicus har arbetats fram av biskopen tillsammans med kontraktsprostarna och har stämts av med kontraktsdiakonerna och de fackliga företrädarna.