Biskopsvisitation 

Att visitera församlingarna ingår i biskopens uppdrag att värna kyrkans lära och ordning, enhet och kontinuitet samt att inspirera församlingarna.

Vad är en biskopsvisitation?

Att visitera församlingar och pastorat är en av biskopens viktigaste uppgifter. Att biskopen visiterar församlingarna har gamla anor och hänger samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans lära och ordning, enhet och kontinuitet, och att inspirera församlingarna.

Sen allra första början har kyrkans gemenskap stärkts genom besök och utbyten. Apostlagärningarna och de många breven i Nya testamentet vittnar om hur församlingarna hjälpte och lärde av varandra genom den stora väv av kvinnor och män som lokalt tog ansvar för kyrkans liv och arbete, och som genom brev, resor och besök, stod i kontakt med varandra. Det är i den andan som biskopsvisitationer i Stockholms stift genomförs.

Biskopen leder stiftsorganisationen vars grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Visitationerna är nära sammanlänkade med arbetet med församlingsinstruktioner och förvaltningstillsyn.  

Syftet

Det övergripande syftet med biskopsvisitationer är att biskop och stiftsorganisation ska främja och ha tillsyn över församlingslivet. Detta åstadkoms genom att:

1. församling, biskop och stiftsorganisation gemensamt reflekterar kring, och skapar förutsättningar för, församlingens liv och arbete så att människor kommer till tro på Kristus och lever i tro, kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas.  

2. gemensamt identifiera, beskriva och samtala om:

  • församlingens styrkor och glädjeämnen – ”det här är vi stolta över”

  • församlingens utmaningar idag och framåt – ”det här behöver vi utveckla”

  • på vilket sätt församlingen och stiftsorganisationen kan samverka för att främja församlingens liv och arbete – ”det här ska vi göra”

3. tillsammans lära och inspireras, glädjas och känna hopp.

Biskopens tema

I samtal och möten under visitationen fokuseras särskilt två teman som biskop Andreas önskar betona i Stockholms stift nu och framåt. Dessa två tema är Idealitet samt Lärande och undervisning.

Sedan 2021 genomförs biskopsvisitationer församlingsvis i Stockholms stift. Under ett år visiteras sju församlingar, företrädesvis i olika geografiska delar av stiftet.

Varje visitation innehåller tre faser och planeras i samråd mellan kyrkoherden, kyrkorådets ordförande och biskopens adjunkt som också leder visitationsprocessen. 

Stiftsorganisationen skapar sig en bild av nuläget i församlingen genom läsning av församlingsinstruktion, senast genomförda förvaltningstillsyn samt tillgänglig statistik.
Sedan genomförs fyra samtal i församlingen, under ledning av biskop och biskopens adjunkt:

1.       Biskopens samtal med kyrkoherde och kyrkorådets ordförande/presidium

2.       Biskopens samtal med kyrkoherde och av hen utsedda nyckelpersoner (exempelvis ledningsgrupp)

3.       Biskopens samtal med församlingens diakoner

4.       Samtal med församlingens anställda medarbetare som leds av biskopens adjunkt tillsammans med medarbetare från stiftskansliet

Biskopsvisitationens huvudfas utgörs av en kväll och en vardag samt en avslutande visitationsmässa. Tillsammans med biskopen deltar biskopens adjunkt och i vissa fall annan stiftskanslipersonal. Kontraktsprosten deltar i vissa delar av biskopsvisitationen.

Under huvudfasen tar biskopen del av det som händer i församlingen och träffar gärna:

  • kyrkorådet

  • samtliga anställda medarbetar

  • några av församlingens ideella medarbetare

  • representanter för andra aktörer i lokalsamhället

Huvudfasen avslutas med en visitationshögmässa. Efter visitationsmässan håller biskopen ett tal, visitationsstämma, som sammanfattar de viktigaste resultaten av visitationens inledande fas och huvudfas  I samband med visitationsstämman inbjuds de närvarande att reagera på det biskopen sagt.

Biskopsvisitationens uppföljande fas utgår från de resultat och utmaningar som beskrivits i biskopens visitationstal. Det kan handla om utveckling i församlingslivet och/eller främjandeinsatser i samverkan med stiftsorganisationen.

Ungefär 12 månader efter huvudfasen möts församling och stiftsorganisation för en gemensam uppföljning. Biskopens adjunkt kallar till mötet där församlingens styrning och ledning (förslagsvis kyrkorådets ordförande/presidium, kyrkoherde och eventuellt ledningsgrupp) deltar. Vid mötet diskuteras hur arbetet med att följa upp resultaten av biskopsvisitationen hittills har gått: vad som är initierat, pågår och återstår att göra.

Planerade visitationer

2022

Farsta församling
10-11 november och stämma 27 november

Vällingby församling
7-8 december och stämma 18 december

2023

Sundbybergs församling
1-2 februari och stämma 19 februari

Huddinge pastorat

13-14 mars och stämma 2 april

Skarpnäcks församling

12-13 april och stämma 7 maj

Eds församling

27-28 september och stämma 15 oktober

Tyska församlingen S:ta Gertruds

11-12 november och stämma 12 november

Boo församling
27-28 november och stämma 10 december

2024

Brännkyrka församling
1 och 7-8 februari. Visitationsmässa med klimattema 18/2 kl 11 i Brännkyrka kyrka med efterföljande Visitationsstämma - alla är välkomna.

Hässelby församling
5/3, 16/3 och 13/3, 14/3 och Visitationsmässa 24/3 kl. 11 Hässelby Villastadskyrka med efterföljande Visitationsstämma - alla är välkomna.

Vallentuna församling
23/4, 24/4 och 7/5, 8/5 och Visitationsmässa Pingstdagen 19/5 kl. 11 i Vallentuna kyrka med efterföljande Visitationsstämma - alla är välkomna.

Botkyrka församling
10/9, 12/9 och 24/9, 25/9 och Visitationsmässa 6/10 kl. 11 med efterföljande Visitationsstämma - alla välkomna
 
Västerleds församling
12/11, 13/11 och 26/11, 27/11 och Visitationsmässa 8/12 kl. 11 med efterföljande Visitationsstämma - alla är välkomna