Biskop Eva Brunne om Sjömanskyrkan som ett rum för alla som vill be

"Att tillfälligt upplåta ett rum för människor av annan tro, innebär inte att vi backar från vår egen tro. Präster är kallade att förkunna Kristus. Det gör vi varje dag och i varje möte."

Under ett sammanträde i februari med styrelsen för Sjömanskyrkan uppkom ett samtal om vad som är möjligt att göra om ett fartyg med besättning av en annan tro kommer och vill be.

Vi resonerade kring frågan och det kom idéer och förslag. Mitt förslag var att temporärt göra rummet tillgängligt genom att till exempel märka ut riktning mot Mecka och flytta kristna symboler. Precis så som redan görs i gemensamma bönerum på flygplatser och i en del sjukhuskapell.

Det är viktigt att det finns platser för bedjande systrar och bröder och vi visar gästfrihet och tolerans oavsett tro. Goda och bedjande människor av olika tro måste kunna mötas och hjälpa varandra.

Att tillfälligt upplåta ett rum för människor av annan tro, innebär inte att vi backar från vår egen tro. Präster är kallade att förkunna Kristus. Det gör vi varje dag och i varje möte med människor. Men det innebär inte heller att vi är snåla mot människor av annan tro.

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. (Hebréerbrevet 13:2)

/ Biskop Eva Brunne, Stockholms stift Svenska kyrkan

Frågor och svar

Vad är Sjömanskyrkan och hur är den organiserad?
Huvudman för Sjömanskyrkan i Stockholm är Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm- Sjömansinstitutet. I styrelsen ingår representanter för Svenska kyrkan, för andra sjöfartsorganisationer och sjöfolkets fackliga organisationer www.sjomanskyrkan.nu 

Ur statuterna för Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm
”Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet, som är en stiftelse inom Svenska Kyrkans ram, har till ändamål att i första hand bedriva och understödja verksamheten i Stockholms hamnar för att vara sjömännen till hjälp i andligt och lekamligt avseende och i andra hand bedriva och understödja verksamheten bland sjömännen i andra hamnar för att vara sjömännen till hjälp i andligt och lekamligt avseende. Detta sitt ändamål skall stiftelsen allt efter förhandenvarande möjligheter och behov söka vinna genom att för sjömännen upplåta skrivrum samt läsrum med svenska och utländska tidningar och böcker, genom anordnande av samkväm, föreläsningar och studiekurser genom tillhandahållande av skeppsbibliotek samt genom andra lämpliga åtgärder. Stiftelsen skall vidare söka stå sjömännen till tjänst med råd och anvisningar i personliga angelägenheter av olika slag, till förvaring eller hemsändning mottaga sparade penningmedel, hjälpa dem att bevara kontakten med sina hem och anhöriga, moraliskt stödja sjömännen samt vid sjukdom och i annan nöd vara dem till skydd och hjälp. Dessutom skall stiftelsen anordna särskilda gudstjänster och föredrag i andliga ämnen. Stiftelsen äger förvärva och förvalta fast egendom.”

Hur skiljer sig Sjömanskyrkan från en vanlig församling i Svenska kyrkan?
Sjömanskyrkan är en fristående organisation som relaterar till Svenska kyrkan, med egna statuter, egen styrelse och anställda. 

Varför är biskopen med i styrelsen när hon inte är med i vanliga kyrkoråd?
Biskopen är inte ledamot av Sjömanskyrkans styrelse. Biskop Eva Brunne var inbjuden gäst till det möte debatten relaterar till.

Är kyrkorummet som det handlar om ett invigt kyrkorum?
Nej. Rummet ifråga är ett vanligt samlingsrum där olika aktiviteter, möten och sammankomster äger rum.

Föreslog Eva Brunne att korsen skulle tas bort för att inte provocera muslimer? 
Nej. Diskussionen som fördes utgick från det uppdrag Sjömanskyrkan har, enligt statuterna ”att vara sjömän till hjälp i andligt och lekamligt avseende”. Vid en eventuell situation då sjömän med olika tro inte har möjlighet att besöka just sina heliga rum, skulle det vara möjligt för Sjömanskyrkan att erbjuda samlingsrummet för bön – på samma sätt som ”stilla rum” används på flygplatser, sjukhus och begravningsplatser. Och på samma sätt som ”stilla rum” och begravningskapell inte är utsmyckade med någon specifik religions symboler, skulle det vara möjligt att erbjuda medmänniskor av annan tro än den kristna ett rum där de kan få plats med sin fromhet och tradition. 

Har korset tagits bort eller täckts över vid något tillfälle?
Det är en fråga som endast Sjömanskyrkans medarbetare kan svara på. Det är Sjömanskyrkan som ansvarar för lokalerna, som bedriver verksamhet där och eventuellt lånar eller hyr ut.  

Har Eva Brunne tänkt ta bort korset i fler kyrkor?
Biskop Eva tar aldrig bort kors från några kyrkor. En biskop i Svenska kyrkan har vare sig vilja eller möjlighet att göra så.