Möjligheterna att hitta nya samarbetsformer och strukturer för församlingarna inom Krokom och Åre kommuner diskuterades vid en informationsdag i Åre 1 februari.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Låt oss samverka mera

Nyhet Publicerad Ändrad

Våra församlingar är alla unika. De har erfarenheter att ta vara på och vilja utveckla tillsammans med andra. För att bli ännu mera effektiva och beredda att möta morgondagens behov.

Hur Svenska kyrkan  i Krokoms och Åre kommuner ska vara organiserad i framtiden, diskuteras just nu.

I den lokala församlingen sker genuina möten. I olika skeden av livet - vid dopet, konfirmationen, bröllopet och begravningen spelar kyrkan mitt i byn en central roll. I samtal, gudstjänster och gruppgemenskap byggs band av förtroenden och tillit. Syftet med detta är att mänskor ska komma till tro på Kristus och leva i tro och en kristen gemenskap skapas och fördjupas. Det är i grunden här kyrkan blir till och kan utvecklas.

Förändringar

Ändå sker det som ändrar förutsättningarna och motiverar kyrkan att pröva den bästa formen för en hållbar och fungerande organisation. Utträden ur Svenska kyrkan är vanligare än inträden. I några församlingar dör fler än vad som föds. Kraven på arbetsmiljö, professionalitet och effektivitet gäller också kyrkans sammanhang.

Härnösands stift

I Svenska kyrkan är det resp. stift som har ansvaret att bedöma hur den lokala organisationen bäst ska organiseras. Det har lett till två viktiga beslut som berör våra församlingars framtid.

1. Stiftsstyrelsen har beslutat att s k enprästpastorat ska vara omorganiserade senast 2018. Det betyder att man för grannpastoratet Föllingebygdens församling behöver hitta en ny form för styrning och ledning senast detta år.

2. Stiftsstyrelsen har som en konsekvens av det som nämnts ovan tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hur den kyrkliga organisationen i Krokom och Åre kommuner bäst ska kunna slimmas och ta till vara på dels den lokala särarten dels den samlade kompetensen. Den leds av två stiftsmedarbetare, Marie-Louise Olsson Rautalinko och Peter Lundgren och från Rödöns pastorat deltar kyrkoherde Olof Roos och Britt Carlsson och Mikael Karlsson, ordförande resp. vice ordförande i det gemensamma kyrkorådet i Rödön.

Utredningen ska innehålla uppgifter om nuläget vad gäller befolkningsutveckling, ekonomi, personalorganisation, förtroendeorganisation m m och föreslå ny organisation för kärnverksamheten och stödverksamheten och vilka konsekvenser det får för bland annat personal- och förtroendemannaorganisation. Den ska redovisa olika åsikter, arbetsgruppens övervägande och hur man bedömt det som framkommit som "farhågor" resp. möjligheter" under utredningens gång.  

I tidsplanen framgår att utredningen ska vara klar i september 2016, beredas i stiftsstyrelsen under oktober och beslutas senast under december.

Förtroendevalda och anställda deltar i informationsmöte i Åre 1 februari 2016. Foto: Thorsten Stjärnered.

När beslut fattats

ska en övergångsorganisation - med indelningsdelegerade och -styrelse - ta vid, för att förbereda samverkan och framtida samgående. I kyrkovalet  den 17 september 2017 ska medlemmarna välja förtroendevalda till de nya gemensamma organen.

Grundtips

Om webbredaktören här tillåts gissa kommer Svenska kyrkan i Krokom att 2018 också innefatta Föllingsbygdens, Alsens och Offerdals församlingar.