Katekesen - sjunde budet

Du skall icke stjäla.

59. Hur skall vi se på de jordiska ägodelarna?

Såsom goda gåvor av vilka Gud gett var och en sin del, för att vi skall använda dem till Guds ära, så att vi tjänar varandra i kärleken.

Ps 24:1

    Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.

Ords 22:2
    Fattig och rik lever sida vid sida, Herren har skapat dem båda.
 

60. Vad förbjuder Gud i sjunde budet?

Gud förbjuder oss att ta ifrån vår nästas hans pengar och ägodelar eller med falska varor och svek draga dem till oss.

1 Thess 4:3, 6
    Detta är Guds vilja: Ingen får kränka och utnyttja sin broder i det som det här gäller. Herren straffar allt sådant.

Hes 18:8-9
    Han lånar inte ut pengar mot ränta, han ockrar inte. Han undviker det som är orätt, han fäller rättvisa domar mellan människor. Han håller mina bud och följer mina stadgar och lever efter dem. En sådan man är rättfärdig. Han skall leva, säger Herren Gud.

Jer 22:13
    Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet och murar övervåningen med orätt,
    som låter sin nästa arbeta utan betalning och inte ger honom lön
,


61. Vad befaller Gud i sjunde budet?

Gud befaller att vi skall vara arbetssamma, visa pålitlighet och rättrådighet mot alla samt göra vad vi kan för att vår nästas gods och näring må förkovras och beskyddas.

Rom 12:11
    Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor.

Rom 13:7
    Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad.

1 Pet 4:10
    Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.

Luk 16:10
    Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort.


Ur Lindblomska katekesen:

Vad nytta medför arbetsamhet?

Arbetsamhet befordrar hälsa och välstånd, hindrar många tillfällen till synd, hjälper oss att motstå onda begärelser, bidrar till tröst och sinnesstyrka under motgången.

Sirach 33:29
    Av sysslolöshet lär man mycket ont.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament