Katekesen - fjärde budet

Hedra din fader och din moder, för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.

43. Vad menas i det fjärde budet med fader och moder?

Med det menas våra föräldrar och herrar.

44. Vilka kallas här våra herrar?

Så kallas alla männiksor som jämt våra föräldrar, nligt Guds ordning, har faderlig makt över oss, såsom myndigheter,  lärare och andra överordnade.

45. För vilket ändamål har Gud gett oss våra föräldrar och herrar makt över oss?

För att de såsom Guds tjänare skall vårda sig om oss på ett faderligt sätt och var på sitt sätt befrämja vår sanna välfärd.

Ef 6:4
    Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja.

Rom 13:1, 3-4 
    Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda.

2 Kor 5:20
    Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

Kol 4:1
    Ni som är herrar och har slavar, låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att ni också har en herre - i himlen.


46. Vad befaller Gud i fjärde budet?

Gud vefaller att vi skll hålla våra föräldrar och herrar i vördnad, tjäna dem, lyda dem, älska dem och ha dem för ögonen.

Kol 3:20
    Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna.

1 Pet 2:13-14
    Underordna er för Herrens skull all samhällsordning, det må vara kejsaren, som har den högsta makten, eller ståthållarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda.

Heb 13:17
    Lyssna till era ledare och foga er efter dem. De vakar över era själar eftersom de en gång skall avlägga räkenskap. Gör det till en glädje för dem och inte till en tung börda; det skulle inte vara lyckligt för er.

Kol 3:22
    Ni slavar, lyd i allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare, utan ärligt och uppriktigt, i fruktan för Herren.


47. Vad vill det säga att ha föräldrar och herrar för ögonen?

Att även i deras frånvaro hålla dem i vördnad och lyda dem som om de var närvarande.

48. Vilket löfte fogar Gud till fjärde budet?

Gud lovar att lydnanden för fjärde budet skall ha med sig varaktig välsignelse på jorden både för enskilda människor och för hela folk.

49. Vad förbjuder Gud i fjärde budet?

Gud förbjuder oss att i hjärtat förakta våra föräldrar och herrar eller förtörna dem med ord eller gärning.

Ords 23:22
    Lyssna till din far, som gett dig livet,
    se inte ner på din gamla mor
.

Rom 13:2
    De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament