Påsken, Rödöns kyrkas altare
Foto: Thorsten Stjärnered

Tron

Kristen tro är mer än att hålla en lära för sann. Den är en tillit och ett accepterande av Gud som i sin tur leder till en faktisk förändring av oss, våra liv och vårt livs framtid.

Men tro i kristen mening har också en lära som vi förhåller oss till. Den läran är inte speciellt svår och omfattande. Den är inte heller främst en massa regler vilket kanske en del tror. Nej den kristna tron är i huvudsak en tro på den treenige Guden, vem det är och vad han gjort för oss, och hur vi ska förhålla oss till denne Gud.

Den kristna tron sammanfattas i de tre delarna - Luther kallar dem för artiklar - och som finns i Trosbekännelsen som vi varje söndag bekänner i kyrkan:

■ 1 Om Gud Fader och skapelsen.
■ 2 Om Guds son och återlösningen.
■ 3 Om den heliga Ande och helgelsen.

Här följer en kort sammanfattning av vad Luther säger om trons tre delar i Lilla Katekesen.

■ 1. Vad betyder det att jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare? 

Luther svarar genom att säga att vi tror att Gud har skapat oss och allt levande som finns. Ögon, öron och inte minst vårt förnuft. I Guds skapelse ligger också att Gud är den som ytterst sett försörjer oss med livets uppehälle och är aktiv på jorden med att bevara oss. Varför gör Gud detta? Svaret är att det är enbart Guds stora nåd. Livet och skapelsen är en gåva. Vi ska inte försöka förtjäna livet genom goda gärningar utan allt liv är en ren gratisgåva. Gud är värd att få tack för allt det han ger i skapelsen. Vi äger inte skapelsen det gör Gud.

■ 2. Vad betyder det att jag tror på Guds Son och återlösningen?

Enligt Luther betyder det att vi tror att Jesus är född av Gud Fader även om han samtidigt är människa full ut. Vi tror också att Jesus är vår Herre, det vill säga den vi lyder och följer i våra liv och den vi tillhör i evighet. Luther fortsätter och säger att Jesus har gjort detta möjligt genom sin död och uppståndelse. Jesus har återlöst oss, befriat, förvärvat och vunnit oss från döden synden och den ondes grepp. ODR till hushållen i Rödöns, Aspås, Näskotts & Ås församlingar Vi tror – vad betyder det?

■ 3. Vad betyder det att jag tror på den heliga Ande och helgelsen? 

Det betyder att det är den heliga Ande som gör att vi kan tro, inte vår egen förmåga. Anden hjälper oss att tro, hjälper oss att växa andligt och ger oss ständig förlåtelse så att vi en gång med alla troende ska uppstå från de döda och få ett evigt liv. Anden är för hela kristenheten på jorden och förenar alla troende med varandra och Jesus.

Mikael Sjödin
I Min kyrka 2012 nr 1

 

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament