Katekesen - tionde budet

Du skall icke ha begär till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller tjänarinna, ej heller till något, som tillhör hans hus.

69. Vad förbjuder Gud i tionde budet?

Gud förbjuder de många slagen av onda begär och särskilt de som kan förleda oss att draga eller locka ifrån vår nästa hans hustru eller tjänstefolk.

1 Pet 2:11
    Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär, som för krig mot själen.

Jak 1:15
    Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.


70. Vad befaller Gud i tionde budet?

Gud befaller att vi skall vara rena från de onda begären och i oskrymtad kärlek till vår nästa förmana och tillhålla has hustru och tjänstefolk att stanna kvar och troget göra vad deras plikt fordrar.

3 Mos 19:2
    Säg till Israels hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig.

Kol 3:5
    Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi.

Rom 15:2
    Vi skall var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament