Katekesen - sjätte budet

Du skall icke begå äktenskapsbrott

56. Av vem är äktenskapet instiftat?

Äktenskapet är instiftat av Gud. Redan vid skapelsen bestämde han, att en man och en kvinna skulle leva tillsammans som äkta makar till inbördes hjälp och för att föda barn samt uppfostra dem.

1 Mos 2:18
    Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp."

1 Mos 1:28
     Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden."

Matt 19:4-6 
    Jesus svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?"  Och han fortsatte: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. [6] Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt."


57. Vad förbjuder Gud i sjätte budet?

Gud förbjuder inte endast äkta makars otrohet mot varandra, utan all otukt i begär, tankar, ord, uppträdande eller gärningar.

Heb 13:4
    Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

Matt 5:28 
    Den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.

Ef 5:3-4
    Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal - sådant passar sig inte - utan bara tacksägelse till Gud.

58. Vad befaller Gud i sjätte budet?

Gud befaller att vi skall föra ett rent och tuktigt leverne både i ord och gärningar och att var och en älskar och ärar sin äkta maka i all trohet.

1 Kor 6:19-20
    Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

Ef 5:24-25
    Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament