Foto: Anders Gustafsson

Ås kyrka

Kyrkan i Ås ligger intill tätortsbebyggelsen högt ovanför Storsjön. Kyrkan från 1870-talet ersatte en medeltida kyrka några tiotal meter åt sydost. Kyrkomiljön är en del av Storsjöbygdens riksintresseområde och ett focus för bygden.

En medeltida kyrka

Den murade medeltida kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus, smalare och lägre rakavslutat kor i öster, med murad sakristia i norr och ett vapenhus i trä vid västgaveln, med ingång från söder. Väster om kyrkan stod en hög klockstapel med ålderdomlig form. Kyrkan var putsad och täcktes utvändigt av sadeltak, invändigt av trätak från 1745. Äldst var sannolikt koret och långhuset, planformen tyder på 1200-talet. Det avlånga långhuset kan dock senare ha förlängts. Sakristian var troligen från medeltiden, vapenhuset sannolikt yngre. Ås första kyrka revs1875.

Ny kyrka på 1870-talet

Ås nuvarande kyrka av sten uppfördes 1875-77 av byggmästaren Pehr Norin från Trönö efter ritningar från 1854 av arkitekten Emil Edvard von Rothstein. Den består av rektangulärt långhus, invändigt kor i öster med utvändig absid och flankerande invändiga sakristior från 1929 på var sida om koret samt torn i väster.

Exteriör

Kyrkobyggnaden har nyklassicistiska proportioner men medeltidsinspirerade detaljer, som bågfriser, kopplade ljudgluggar, gavelmotiv på tornhuven m.m. Exteriören är putsad i gult med vita lisener. Långhuset täcks av flackt sadeltak, tornet av lanterninhuv med spetsig spira omgiven av hörntoureller. Ingång i väster genom tornet och mitt på långhusets sydfasad, tidigare även mitt på nordfasaden.

Interiör

Kyrkorummet täcks av flackt tunnvalv, koret av tunnvalv och absiden av hjälmvalv, allt av putsat trä. Väggarna pryds av marmorerade lisener och en profilerad taklist. Färgsättningen går i gulgrönt med inslag av blått. Altaruppsatsen, predikstolen, orgelläktaren i väster och orgelläktaren är från byggnadstiden. För sniderierna svarade Johan Edler d.y. med undantag av altaruppsatsens troligen inte ursprungliga skulpterade stora Kristusbild. Den öppna bänkinredningen troligen från 1929. Interiören försågs efter en brand 1902 med dekormålningar av Sven Linnborg. Vid en restaurering under ledning av Sven Brandel 1929 avlägsnades ett par läktare i sydost och nordost, under vilka sakristia m.m. var inrymt och nuvarande väggar kring sakristiorna och koret byggdes. Samtidigt förändrades inredningen, dekormålningarna avlägsnades och rummet fick sin nuvarande färgsättning. Vid en restaurering 1973 tillkom bl.a. läktarunderbyggnaden.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.

Händer i Ås församling:

Ås församling

Här odlas god gemenskap