Katekesen - första artikeln

OM GUD FADER OCH SKAPELSEN Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

90. Vad bekänner du med orden: Jag tror på Gud Fader?

Jag bekänner att jag av allt hjärta vill hålla mig till Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, som genom Kristus också är min Fader.

Ef 3:14-15
    Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.

91. Vad menas med att Gud är himmelens och jordens skapare?

Gud har i begynnelsen frambringat allting av intet genom sitt ord.

1 Mos 1:1
    I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Upp 4:11
    Du, vår Herre och Gud, är värdig
    att ta emot härligheten och äran och makten.
    Ty du har skapat världen,
    och genom din vilja blev den till och skapades den.

 Joh 1:3
     Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.

Heb 11:3
    I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt.

92. Vilka är de förnämsta varelserna?

De förnuftiga varelserna: änglarna och människorna.

93. Vad är änglarna?

Änglarna är andar som Gud skapade i begynnelsen och gav vishet och helighet, kraft och salighet, för att de i evighet skulle lova Gud och uträtta hans befallningar.

Ps 103:20
    Lova Herren, ni hans änglar,
    starka hjältar, som gör vad han befallt!

Heb 1:14
    Är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen?

94.  Behöll alla änglar den härlighet som de blivit skapade med?

Nej, djävulen och hans änglar avföll från Gud och i fiendeskap mot honom motstår de nu hans heliga vilja och verkar det som är ont.

Joh 8:44
     Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader.

2 Pet 2:4
    Gud skonade inte änglar som hade syndat utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen.

Ef 6:12
    Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

95. Vad tror och bekänner du att Gud har gett dig då han skapade dig?

Jag tror och bekänner att Gud har gett mig kropp och själ, ögon och öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen.

Apost 17:25
    Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt.

Ps 139:14
    Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom.

96. Hurudan skapade Gud den första människan?

Gud skapade människan till sin avbild, så att hon liknade Gud.

1 Mos 1:26-27
    Gud sade: "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden."  Gud skapade människan till sin avbild.

97. Vari bestod människans likhet med Gud?

Den bestod i medskapad vishet och helighet, frihet från lidande och död samt herravälde över jorden.

1 Mos 1:31
    Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

1 Mos 1:28 
   Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.

98. Förblev människan sådan som hon skapats av Gud?

Nej, genom syndafallet fördärvades Guds avbild hos människan. Hon blev förmörkad i sitt förstånd och ohelig i sin vilja och drog förbannelse över sig själv och över jorden.

 Rom 5:19
    Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga.

1 Kor 2:14
     Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Rom 5:18
    Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor.

1 Mos 3:17, 19 
         Förbannad skall marken vara för din skull. Med möda skall du hämta din näring från den
        så länge du lever, du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden.
        Ty av den är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli
.

99. Vari sammanfattas alla syndafallets följder för människan?

De sammanfattas i döden: den kroppsliga, den andliga och den eviga döden.

1 Mos 2:17 
    Av trädet som ger kunskap om gott och ont skall du inte äta. Den dag du äter av det trädet skall du dö.

Rom 5:12
    Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade.

Ef 2:1-2
    Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis.  

Upp 21:8 
    Deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden.

100. Har Gud förkastat det fallna människosläktet?

Nej, Gud har av evighet beslutat och eftersyndafallet utlovat människornas frälsning samt i tidens fullbordan sant sin ende Son att vara människornas Frälsare.

Ef 1:4 
    Gud har före världens skapelse utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.

1 Mos 3:14-15 
    Herren Gud sade till ormen:
        "Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hälen."

Joh 3:16
    Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

101. Hur handlar Gud som en följd av detta med sin skapade värld?

Gud har omsorg om allt som han har skapat, men särskilt tar han sig av människorna och allra mest dem, som förtröstar på honom.

Joh 5:17 
    Jesus sade: Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag.

Matt 6:26
    Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?

Rom 8:28
    Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.

102. Vad kallas denna Guds omsorg?

Guds försyn.

103. Hur visar sig Guds försyn?

Guds försyn visar sig i det, att han håller allt vid makt som han har skapat och att han styr allt efter sin vishet.

Heb 1:3 
    Sonen bär upp allt med kraften i sitt ord.

Rom 11:33
    Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.

104. Hur får du dagligen uppleva Guds försyn?

Gud försörjer mig rikligen med kläder och föda, hus och hem och med allt vad jag till livets uppehälle behöver samt beskärmar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont.

Apost 14:17 
    Gud gav vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje.

Ps 23:4
    Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig.

Ps 127:1 
   Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves. Om inte Herren vaktar staden
    är väktarens vaka förgäves
.

105. När kan vi på ett rätt sätt hämta tröst av Guds försyn?

Vi kan bara då på rätt sätt hämta tröst av Guds försyn, när vi är trogna i vårt kall och så som Gud vill använder de krafter och medel, som han har gett oss.

2 Thess 3:10 
    Den som inte vill arbeta får inte heller äta.

Ords 2:7
    Han har framgång i beredskap åt den redlige, han är den oförvitliges sköld.

106. Vad skall vi tänka om de olyckor som träffar människorna här i världen?

De olyckor som träffar människorna skall vi aldrig anse som verkan av en slump eller av ett blint och obevekligt öde. Gud har skickat dem för syndens skull. Han vill därigenom straffa, varna och väcka de ogudaktiga, men pröva och befästa de gudfruktigas hopp, kärlek och förtröstan till Gud.

Jer 2:19
    Din ondska skall dra straff över dig, din trolöshet skall döma dig

Job 5:17 
    Förkasta inte den Väldiges fostran!

Pred 7:4 
    Bekymmer är bättre än skratt. Fast minen är mörk kan sinnet vara ljust.

107. Hur förhåller sig Guds försyn till det myckna onda i världen?

Gud som själv verkar allt gott och främjar allt som sker efter hans vilja - förbjuder, straffar och förhindrar det onda. När han ibland tillåter det, så sätter han en gräns för det och styr allt till det bästa.

Ps 146:9
    Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer.

1 Mos 50:20
    Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott

108. Vad påminns vi om genom att Gud har omsorg också om djuren och naturen?

Att vi skall vårda och skydda dem och använda dem efter Guds vilja. Vi får aldrig tvinga djuren över förmågan eller på annat sätt plåga och misshandla dem.

Ords 12:10
    Den rättfärdige sörjer för sina djur, men den ondes omsorg är grymhet.

109. Vad är orsaken till att Gud bevisar alla sina välgärningar mot dig?

Orsaken är hans blotta nåd och faderliga godhet och inte att jag skulle ha förtjänat det eller vara värd det.

Klag 3:22 
    Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig.

1 Mos 32:10
    Jag är inte värd alla dina välgärningar och all den trofasthet du har visat mig.  

110. Vad är du skyldig Gud för alla hans välgärningar?

Jag är skyldig att tacka och lova, lyda och tjäna honom.

Ps 103:2
    Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament