Katekesen - tredje budet

Tänk på vilodagen, så att du helgar den.

33. Vilken är vilodagen?

I gamla testamentet var sjunde dagen, som är lördagen, förordnad till vilodag,

men i nya testamentet är söndagen helgad till det, därför att vår Herre Jesus Kristus uppstod från de döda på den dagen.

2 Mos 20:8-11
     Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. [Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.

Upp 1:20. Apg 20:7, 1 Kor 16:2

34. Till vilket ändamål är vilodagen given?

Vilodagen är oss given för att vi på den skall vila från jordiskt arbete och tillsammans med församlingen söka vår uppbyggelse i Guds ord och sakrament.

Hes 20:12
    Dessutom gav jag dem mina sabbater till ett tecken som förenar mig och dem, för att de skall inse att det är jag, Herren, som helgar dem.

35 Vad befaller Gud i tredje budet?

Gud befaller att vi skall hålla hans ord heligt och så använda vilodagen till sitt ändamål.

36. Vad vill det säga att hålla Guds ord heligt?

Att hålla Guds ord heligt är att anse det som själens högsta skatt,

att gärna och med vördnad höra och lära det och bevara det i troget hjärta för att rätta sig därefter.

Ps 119:72
    För mig är den lag du förkunnat
    mer värd än mängder av guld och silver.

1 Thess 2:13
    Därför tackar vi också ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett människoord utan som vad det verkligen är: Guds ord, som också visar sin kraft hos er troende.

Luk 11:28 
    Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.

Jak 1:22
    Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste.


37. Varför säger Gud "tänk på" i tredje budet?

Genom ordet: tänk på, vill Gud påminna oss att vis kall bereda oss innan vilodagen kommer, så att vi kan fira den så som den är värd.

2 Mos 16:23 
  I morgon är det sabbatsvila, en sabbat helgad åt Herren. Baka nu vad ni vill baka och koka vad ni vill koka; allt som blir över skall ni spara till i morgon.

Ps 84:2 
    Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande Guden.


38. Vad förbjuds i Guds tredje bud?

Gud förbjuder oss att förakta predikan och Guds ord.

39. Hur visar en människa förakt för predikan och Guds ord?

Genom att åsidosätta bruket av Guds ord och genom att använda vilodagen till världsliga arbeten eller tidsfördriv som hindrar en andäktig gudstjänst.

Ords 13:13
    Den som föraktar råd råkar illa ut,
    den som lyder förmaningar får sin lön.

Heb 10:24-25
    Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar,  och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.


40. Får inget arbete utföras på vilodagen?

Jo, sådant arbete som kristlig kärlek fordrar och som man inte utan skada kan uppskjuta.

Mark 2:27 
    Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.

Matt 12:12 
    Det ärt tillåtet att göra gott på sabbaten.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament