Katekesen - Herrens bön

166. Vad är bönen?

Bönen är vårt hjärtas samtal med Gud, vår käre himmelske Fader, antingen vi anropar honom om andligt och jordiskt gott eller vi tackar och prisar hans heliga namn.

Klag 3:41
    Låt oss lyfta våra händer och hjärtan till Gud i himlen.

Ps 50:15
    Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda dig, och du skall ära mig.

167. Varför skall vi bedja?

Därför att Gud uppmanat oss att bedja och lovat att bönhöra oss. Men också därför, att vi ständigt behöver fly till honom i bönen och öppna vårt hjärta för hans nåd och hjälp.

Joh 16:24 
    Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.

Ps 71:3
    Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg.

168. Hur skall vi bedja?

Med ödmjukt och botfärdigt hjärta,

med barnslig undergivenhet,

i Jesu namn.

Dan 9:18 
    Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför dig med våra böner, utan till din stora barmhärtighet.

Matt 26:39 
    Fader,  inte som jag vill, utan som du vill.

Joh 16:23 
    Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.

169. Vad vill det säga att be i Jesu namn?

Det är att be

  • i gemenskap med Jesus,
  • efter hans vilja och
  • med förtröstan på honom.

Joh 15:7
    Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

1 Joh 5:14 
    Vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss.

Matt 21:22
    Allt vad ni ber om i era böner skall ni få, om ni tror.

170. Vem ger oss förmågan att be på rätt sätt?

Den helige Ande, som är nådens och bönens Ande.

Rom 8:15
    Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: "Abba! Fader!"

171. Hur uppfyller Gud sitt löfte om att bönhöra oss?

När tiden är inne för honom ger han oss det som vi bett om, eller också det som är bättre och nyttigare.

Jes 55:8
    Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren.

172. Hur börjar Herrens bön?

Vår Fader, du som är i himlen.

173. Vad vill Gud uppmuntra oss till genom att vi får kalla honom Fader?

Gud vill uppmuntra oss att tro att han är vår rätte Fader och vi är hans rätta barn, för att vi skall be honom frimodigt och med fullt förtroende, som goda barn sin käre fader.

1 Joh 3:1
    Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn.

Matt 7:11
    Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?

174. Varför behöver vi särskilt uppmuntras till frimodighet och förtröstan, när vi ber?

Därför att vi på ett särskilt sätt påminns om vår egen ovärdighet, då vi skall träda fram inför Herrens ansikte, den helige.

175. Varför har Kristus lärt oss att i bönen säga Vår Fader?

För att påminna oss om att vi i kärleken skall bedja med varandra och för varandra.

1 Tim 2:1
    Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor.

176. Varför har Kristus lärt oss att i bönen säga: Vår Fader, som är i himlen?

För att påminna oss om Guds oändliga härlighet och makt, genom vilken han förmår göra det som övergår allt vad vi kan nedja eller tänka.

Ef 3:14-15
    Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament