Foto: Anders Gustafsson

Krokoms kyrka

Efter en mångårig process invigdes Krokoms kyrka den 8 september 2013. Det blev Härnösands stift första lågenergikyrka som arkitekt Karl-Erik Jonasson ritat.

Krokoms kyrka

Efter en mångårig process med flera förslag både på ombyggnad av den gamla kyrkan och nybyggnadsalternativ beslöt samfällda kyrkofullmäktige i juni 2011 att försöka genomföra det nybyggnadsförslag som arkitekt Karl-Erik Jonasson tagit fram i samarbete med en referensgrupp bestående av följande personalrepresentanter och kyrkopolitiker: Mikael Sjödin, Evert Jonsson, Anna-Carin Stuenes Carlsson, Carina Grahn Hellberg, Henrik Munck af Rosenschöld, Elisabeth Claesson-Trång, Iréne Qvarnberg, och Tore Sunding, som med stort engagemang och intresse tog sig an uppgiften.

Bygglovritningar färdigställdes i början av 2012 och dessa handlingar användes också i den förfrågan som gick ut till presumtiva byggentreprenörer för att i partneringform medverka i detaljprojektering och byggande. För att projektet skulle kunna genomföras inom den beslutade kostnadsramen visade det sig nödvändigt med ytterligare förenklingar och bantningar, bland annat måste man avstå från möjligheten att i ett senare skede kunna inreda vinden. Husets karaktär och speciella intentioner i övrigt har dock i allt väsentligt behållits och genomförts.

Första snöfallet över Krokoms nya kyrksal kom 16 okt 2012.
Krokoms nya lågenergikyrka växer fram. Foto: Thorsten Stjärnered.

Treeab Bygg AB genom Olle Axne var den byggentreprenör som lämnade det fördelaktigaste anbudet och som också antogs som huvudentreprenör, vilket senare ändrades till totalentreprenad i nära samråd med arkitekt och beställare. Ett samarbete som fungerat bra och där entreprenörer och hantverkare gjort ett noggrant arbete. Tekniskt sett är kyrkobyggnaden ett lågenergihus med modern teknik som byggts med låg miljöpåverkan och för en mycket låg energiförbrukning.

Bruttoarea omkring 585 M2. Total kostnad omkring 19 miljoner inklusive moms varav Härnösands stift bidragit med omkring 2 miljoner för lågenergisatsningen. Vid en ceremoni vid grundläggningen göts det in ett skrin i betongplattan vid  koret med några dokument och föremål från vår tid för att anknyta till tidigare kyrkobyggnadstraditioner.

Arkitekt Karl-Erik Jonasson skriver sin namnteckning i regelvirket.

Arkitekten om Krokoms kyrka

Arkitekt Karl-Erik Jonasson berättar om sitt uppdrag att rita den nya kyrkan i Krokom. - Dagsljuset ger både ljus och färg till kyrkorummet som får karaktären av skogsglänta där ljuset silar in mellan träden, berättar Karl-Erik

I församlingsaftnar träffas ofta grannar och andra kring ett internationellt engagemang.

Hyra i församlingshem eller sockenstuga

Låt oss skapa en hemmiljö man gärna vill komma tillbaka till.

Här bygger vi en kyrka tillsammans - för tro, hopp och kärlek i Krokom.

Kyrkbygget i Krokom med miljötänk redan från början

Krokoms nya kyrka blir Härnösands stifts första lågenergikyrka. – Det finns ett stort intresse för miljö- och energifrågor i Svenska kyrkan, säger Thore Andersson.

Vandra runt i Krokoms kyrkas 360°-vy: