Katekesen - tredje artikeln

Om den helige Ande och helgelsen.

Jag tror på den helige Ande; en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund; de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

133. Vad bekänner du med de orden: Jag tror på den helige Ande?

Jag bekänner att jag av allt hjärta vill hålla mig till den helige Ande, Faderns och Sonens Ande, som för Kristi skull är sändatt utföra helgelsens verk i mitt hjärta.

Joh 14:26
    Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

134. Vad är helgelsen?

Helgelsen är den helige Andes verk i vårt hjärta varigenom han ger oss del i frälsningens nåd och omskapar oss till hjärta och leverne, så att vi blir heliga.

2 Thess 2:13
    Men vi måste alltid tacka Gud för er, bröder som Herren älskar. Ty Gud har utsett er att vara de första som skall räddas genom att ni helgas i er ande och tror på sanningen.

135. Varför måste den helige Ande ge oss del i frälsningens nåd?

Därför att vi inte av vårt eget förnuft elle kraft kan i tron komma till Kristus och få del av hans frälsning.

1 Kor 12:3 
   Ingen kan säga: "Jesus är herre", om han inte är fylld av den heliga anden.

136. Genom vilka medel verkar den helige Ande helgelsen?

Genom nådemedlen, som är Guds ord och de heliga sakramenten.

137. I vilken ordning verkar den helige Ande helgelsen?

Den helige Ande kallar genom evangelium, upplyser med sina gåvor, helgar och behåller i en rätt tro.

138. Hur har den helige Ande först gett dig del i frälsningens nåd?

Den helige Ande har gett mig del i frälsningens nåd genom dopet och därmed fött mig på nytt till livet i Kristus.

Joh 3:5 
    Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike
.

Gal 3:27
    Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.

139. Hur fortsätter den helige Ande sitt verk hos den döpta människan?

Den helige Ande behåller och fostrar människan i den nåd som hon fått i dopet.

Och om hon avfaller genm otro, söker den helige Ande henne genom sin kallande och upplysande nåd, för att hon skall återföras till Herren genom en sann omvändelse.

Fil 1:6 
    Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag.

Hes 34:16
    Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

140. Hur kallar den helige Ande genom evangelium?

Genom evangelium förkunnar och erbjuder oss den helige Ande nåden i Kristus.

2 Thess 2:14
    Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår herre Jesu Kristi härlighet.

Luk 14:17 
    Välkomna, allt är färdigt.

141. Varav beror det om det skall gå framåt med nådens verk hos den människa som blivit kallad.

Hon måste av den kallande nåden låta sig föras till rätt bruk av Guds ord och i ödmjukhet och lydnad böja sig under ordets tuktan.

Luk 11:28 
    Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.

Heb 3:7-8 
    Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan.

Joh 3:21 
    Den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.

142. Hur upplyser den helige Ande med sina gåvor?

Den helige Ande upptänder genom lag och evangelium ljus i människans själ, som blivit förmörkad genom synden, så att hon lär känna sig själv och sin Frälsare.

Ef 5:8
     En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus.

143. Vad verkar upplysningen genom lagen?

Upllysningen genom lagen verkar att människan känner Guds vrede i sitt samvete och ångrar sin synd.

Rom 7:7 
    Först  genom lagen har jag lärt känna synden.

144. När ångrar vi rätt våra synder?

Vi ångrar rätt våra synder när vi av hjärtat erkänner dem, sörjer över dem och längtar efter att bli befriade från dem.

Ps 51:1, 3 
     Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför mig.

2 Kor 7:10
    En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död.

145. Vad verkar upplysningen genom evangelium?

Att människan under ånger av sin synd, av hjärtat söker Guds nådi Kristus allena och så kommer till tro på sin Frälsare.

Ef 5:14 
    Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig.

Matt 5:3 
     Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

Rom 10:17
    Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.

146. Vari består en rätt tro på Kristus?

En rätt tro på Kristus består i att vi av hela vårt hjärta fattar om Kristus som vår Frälsare och på honom allena grundar vår förtröstan om syndernas förlåtelse, liv och salighet.

Heb 11:1
    Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.

Fil 3:7-9
    Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror.

147. Vad kallas det att en människa i ånger och tro vänder sig från synden till Kristus?

Att en människa i ånger och tro vänder sig från synden till Kristus kallas bättring eller omvändelse.

Apost 11:18 
    Så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv.

1 Pet 2:25
    Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

148. Vad gör Gud med människan, då hon kommer till rätt ro på Kristus?

Gud rättfärdigar människan genom tron på Kristus.

Rom 4:5
    Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet.

149. Vadri består rättfärdiggörelsen?

Rättfärdiggörelsen består i att Gud för Kristi skull förlåter människan alla hennes synder och upptar henne till sitt nådebarn.

Rom 4:6-7 
    David prisar den människa salig som Gud räknar som rättfärdig oberoende av hennes gärningar: "Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är utplånade."

Rom 5:1
    Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.

Gal 3:26
    Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus.

150. Hur helgar den helige Ande människan i tron?

Den helige Ande ger människan liv i Kristus och gör henne till en ny människa  med nytt sinne, ny håg och ny kraft att göra Guds vilja.

Gal 2:20 
    Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

Gal 4:6 
    Eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta.

2 Kor 5:17
    Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.

151. Vad kallas det att människan får andligt liv genom tron?

Det kallas ny födelse, därför att människan föres tillbaka till det liv i Kristus, som hon fick i dopet.

1 Pet 1:23
     Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.

152. Hur visar det sig att en människa har liv i Kristus?

Det visar sig däri att hon vandrar i sin Frälsares efterföljd, så att hon villigt lyder Guds bud och inte syndar uppsåtligt.

Gal 5:6
    I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.

1 Joh 2:6
    Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.

1 Joh 3:9
    Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda eftersom han är född av Gud.

153. Vad är en död tro?

Det är att trösta sig med Guds nådelöften utan att vilja göra bättring.

Jak 2:20 
   Tro utan gärningar är utan verkan.

154. Hur behåller den helige Ande människan i tron?

Den helige Ande fortsätter att kalla och upplysa den troende människan. Han hjälper henne därigenom att under daglig bättring, hos sin Frälsare söka och ta emot ny syndaförlåtelse och att få mer kraft att ständigt växa i helgelse.

1 Pet 5:10 
    Om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet.

Kol 3:9-10 
   Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare.

155. Vad måste den troende människan iakttaga för att bli behållen i tron?

Hon skall förbli vid Herrens ord,

vaka, bedja och strida

och så som Frälsaren anvisat bruka hans heliga nattvard.

Joh 8:31 
   Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.

Matt 26:41
    Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.

Matt 16:24 
    Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.

1 Tim 6:12
    Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till.  

156. Vilket är det samfund där den helige Ande utför helgelsens verk?

Detta samfund är kyrkan, som är en, helig och allmännelig. Den kallas också kristenheten på jorden.

1 Tim 2:4 
    Gud vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.

Ef 4:4 
    En enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp.

Ef 4:5
    En är Herren, en är tron, ett är dopet.

Ef 2:20-22
    Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.

157. Hur uppkommer och växer kristenheten på jorden?

Kristenheten på jorden uppkommer och växer genom tt den helige Ande kallar och församlingar, upplyser och helgar den samt behåller och bevarar den hos Jesus Kristus i en sann tro.

Mark 16:15
    Han sade till dem: "Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.

Apost 2:41, 47
    De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem.

Matt 16:18 
    På den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.

158. Varför kallas kyrkan de heligas samfund?

Kyrkan kallas de heligas samfund, därför att endast de människor är rätta medlemmar i den, som är helgade i en rätt tro.

Rom 8:9 
    Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.

2 Tim 2:19 
    Den grund som Gud har lagt står fast. Den är märkt med orden: Herren känner dem som är hans och: Den som åkallar Herrens namn skall avhålla sig från orättfärdighet.

159. Var finns Kristi kyrka?

Kristi kyrka finns överallt där Guds ord predikas rent och klart och de heliga sakramenten utdelas efter Kristi ord och instiftelse.

Rom 10:14 
    Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar?

1 Kor 12:13
    Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.

Matt 18:20 
    Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Jes 55:11
    Så är det med ordet som kommer från min mun: det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag.

160. Genom vem skall ordet predikas och sakramenten utdelas i församlingen?

Genom predikoämbetet som Kristus instiftat och som också kallas Andens ämbete.

Joh 20:21
    Jesus sade till dem igen: "Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er."

2 Kor 3:6 
    Gud har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

161. Hur skall den helige Ande fullborda sitt verk med dig och hela Kristi kyrka?

Den helige Ande skall tillsammans med Fadern och Sonen på yttersta dagen uppväcka mig och alla döda samt ge mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv.

Rom 8:11
    Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.

162. I vilket tillstånd befinner sig de dödas själar under sin väntan på den yttersta dagen?

Sedan de trognas själar skiljts från sina kroppar åtnjuter de salighet hos Gud. Men de som inte trott måste med ångest vänta på domen.

Luk 23:43 
    Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.

Joh 3:36
    Den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

163. Vad menas med de dödas uppståndelse?

Med de dödas uppståndelse menas, att de dödas kroppar skall uppväckas på den yttersta dagen och förenas igen med sina själar. Och alla trognas kroppar skall bli lika Kristi förhärligade kropp.

Joh 5:28-29 
    Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.

Fil 3:20-21
     Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.

1 Kor 15:51 
     Vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas.

164. Vad är det eviga livet?

Det eviga livet är Guds barns outsägliga frid, fröjd och härlighet i himmelen, där de får skåda, tjäna och lova Gud i evighet.

2 Kor 4:17-18
     Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. [18] Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

1 Joh 3:2
    Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

2 Pet 3:13 
    Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

165. Vad bekänner du till slut om allt det, som står i trons artiklar?

Jag bekänner, att det alltsammans är visst och sant, så att jag vill både leva och dö i tron på det.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament