Katekesen - femte budet

Du skall icke dräpa.

50. Vilken är den största timliga gåvan, som Gud har gett oss?

Den största timliga gåvan som Gud har gett oss är vårt liv, ty vi är skapade till Guds avbild, och vårlivstid här på jorden är en viktig och oersättlig nådatid.

Job 2:4 
   Man kan ge allt man äger för att skydda sig själv.

Rom 14:8
    Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren.

51. Vad förbjuder Gud oss i femte budet?

Gud förbjuder oss att förkorta eller skada vår nästas liv och att vålla honom lidande genom vrede, hat, hämnd och oförsonlighet.

1 Mos 9:6
    Den som utgjuter människoblod,
    hans blod skall utgjutas av människor,
    ty Gud gjorde människan till sin avbild.

1 Joh 3:15
    Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig.

Ef 4:31
    Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska.

52. Har då Gud icke gett någon mäniska makt över andras liv?

Gud har gett överheten makt att till livet straffa förbrytare och med "svärdet!" skydda samhället mot fiender.

Rom 13:4 
    Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda.


53. Vad befaller Gud i femte budet?

Gud befaller att vi skall leva i fred med vår nästa samt hjälpa och bistå honom i alla faror och levnadsbehov.

Kol 3:12-13
    Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon.

Matt 5:39
    Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.

Jes 58:6-7
    Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok.Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom,  vänd inte dina egna ryggen!

54.  Hur skall vi behandla vårt eget liv enligt femte budet?

Vi skall inte förkorta eller skada vårt eget liv utan våda det som en gåva från Gud och använda det till Guds ära.

Apost 16:28 
    Gör dig inget illa!

Sirach 3:26 
    Den som älskar faran dukar under för den.

2 Kor 5:15 
    Kristus har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem.

55. Vilka är de laster som i synnerhet förkortar människans liv?

Frosseri, dryckenskap, narkomani och otukt.

Rom 13:13
    Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament