Katekesen - andra budet

Du skall icke missbruka herrens, din Guds, namn, ty herren skall icke låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

21. Varför bör Guds namn vara stort och heligt för oss?

Genom sitt namn har Gud låtit oss lära känna honom som vår Gud; och därför bör hans namn vara stort och heligt för oss, alldeles som han själv är.

Ps 111:9 
    Heligt är hans namn och värt att frukta.

Ords 18:10
    Ett befäst torn är Herrens namn,
    den rättfärdige flyr dit och får skydd.
 

22. Vad förbjuds i Guds andra bud?

Gud förbjuder oss att nämna hans namn eller tala om honom på ett lättsinnigt sätt. Och att tanklöst, skrymtaktigt och hånfullt behandla Guds ord och andra heliga ting.

Matt 15:8
    Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.

Pred 5:2 
    Var inte för snar att tala, säg ingenting förhastat inför Gud - han är i himlen och du på jorden.

Ps 74:18
    Herre, tänk på hur fienden smädar
    och hur ett folk av dårar föraktar ditt namn.

23. Till vad har människor för vana att missbruka Guds namn?

Till onda önskningar, svordom, vidskeplse, lögn och bedrägeri.

24. När används Guds namn till onda önskningar?

Det sker då någon önskar att Gud skall låta något ont komma över honom själv eller någon annan.

Jak 3:10
    Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.


25. Vad menas med att svärja vid Guds namn?

Det är att ta Gud till vittne och domare över sig själv och därmed bekräfta sitt tal.

2 Kor 1:23
    Jag tar Gud till vittne.


26. Vilka är syndiga eder?

Syndiga eder är varje mened, allt bedyrande vid Guds namn i dagligt tal och allt svärjande vid det som inte är Gud, antingen det är vid djävulen eller vid något annat.

3 Mos 19:12
    Svär inte falskt vid mitt namn, då vanhelgar du din Guds namn. Jag är Herren.

Matt 5:37
    Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.

Jer 5:7
    Varför skulle jag förlåta dig?
    Dina söner har övergett mig
    och svurit vid gudar som inte är gudar.

27. Vad vill det säga att begå mened?

Det är att me ed bekräfta det som är osant eller osäkert, att inte hålla det som man har lovat med ed, eller att använda tvetydigt tal eller annat svek när man avlagt ed.

28. När får en kristen svärja vid Guds namn?

När Guds ära och människors väl fordrar det, såsom trohetsed och ämbetsed, vittnesed och värjemålsed.

Jer 4:2
    Då skall du svära vid Herren
    uppriktigt, rätt och ärligt.

Heb 6:16
    Människor svär vid en som är högre än de; eden blir en säkerhet som tystar varje invändning.

29. Vad menas med att använda Guds namn till vidskepelse?

Det är att söka åstadkomma sådant genom Guds namn som man inte har löfte om i Guds ord, eller som man enligt Guds vilja skulle använda naturliga medel till.

3 Mos 19:31
    Vänd er inte till de dödas andar, och uppsök inte spådomsandar, ty ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud.

30. Hur kan Guds namn användas till lögn och bedrägeri?

Det sker även när man utger falsk lära för Guds ord eller döljer världsliga och orena avsikter under skrymtaktigt nit för Guds ära.

Matt 7:15
    Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.

2 Tim 3:2, 5 
     Då kommer människorna att tänka bara på sig själva.  De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem.


31. Vad vill Gud lära os genom den hotelse som han fogat till andra budet?

Genom denna hotelse vill Gud lära oss att missbruket av hans namn är en svår synd, som inte undgår Guds dom, även om människor anser den synden ringa och lämnar den ostraffad.

32. Vad befaller Gud i andra budet?

Gud befaller att vi skall bekänna honom både med hjärtat och munnen och åkalla honom i all nöd, bedja, tacka och lova.

Heb 13:15
    Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

Fil 4:6
    Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.

Ps 103:1 
    Lova Herren, min själ,
    hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament