Katekesen - dopets sakrament

Fjärde huvudstycket:

214. Vad är ett sakrament?

Det är ett heligt, av Kristus instiftat verk, i vilket han genom synliga och jordiska ting ger synliga och himmelska nådegåvor.

215. Vilka är sakramenten?

Dopets sakrament och altarets sakramant eller Herrens nattvard. De förebildades i gamla testamentet genom omskärelsen och påskalammet.

216. Vad är dopet?

Dopet är icke blott vatten, utan vatten som är helgat genom Guds befallning och förbundet med Guds ord.

217. Med vilka ord instiftade Kristus det heliga dopet?

Kristus sade till sina lärjungar:    "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."   Matt 28:18-20

218. Hur skall vi förstå Kristi ord: gör alla folk till lärjungar?

Kristus befaller med dessa ord, att alla människor   och alla folk skall göras till hans lärjungar.

Apost 2:39
    Löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.

219. Hur skall människorna enligt Kristi befallning göras till hans lärjungar?

De skall döpas med vatten i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och läras att hålla allt som Kristus har befallt.

220. Vilket ord har kristus därför förenat med vattnet i dopet?

Han har förenat det ordet med vattnet i dopet: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

 221. Vad innebär det, att vi döps i Faderns, Sonens och den helige Andes namn?

Det innebär att vi genom dopet kommer i gemenskap med den treenige Guden och blir medlemmar i hans församling, så att vi i tron kan hålal oss till honom som vår fader, återlösare och heliggörare.

Gal 3:26-27
    Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. [27] Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.

1 Kor 12:13
     Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp.

222. Skall också barnen döpas och genom dopet göras till Jesu lärjungar?

Också barnen skall genom dopet göras till lärjungar, ty Kristus säger:  "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.   Och: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Mark 10:14 Joh 3:5

II

223. Vilka nådegåvor ges åt oss genom dopet i den treenige Gudens namn?

Allt det goda, som Kristus har förvärvat åt oss, ges oss genom dopet i den treenige Gudens namn, nämligen

  • syndernas förlåtelse
  • frälsning från döden och djävulen
  • samt evig salighet

Apost 2:38 
    Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.

Kol 2:13 
    Ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser.

Kol 1:12-13 
   Ni skall tacka Fadern. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike.

1 Pet 3:21
    På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet

224. Varigenom tillägnar vi oss dopets nådegåvor?

Genom tron på Guds ord och löften.
 

225. Vilka är Guds ord och löften om nådegåvorna i dopet?

Vår Herre Jesus Kristus säger i Markus´s sista kapitel: Den som tror och blir döpt skall räddas, men den osm inte tror skall bli dömd.

226. Hur sammanfattas här alla de nådegåvor, som vi får ta emot i dopet?

De sammanfattas alla i det ordet: bli frälst?

III

227. Vad är det som verkar detta i dopet?

Vattnet verkar det förvisso ej, men Guds ord som är med och när vattnet, och tron, som förtröstar på det med vattnet förenade ordet.

228. Hur beror dopets verkan av Guds ord?

Guds ord gör vattnet till ett dop, ty utan Guds ord är det endast vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop, det är: ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande.

Ef 5:25-26 
    Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet.

229. Hur beror dopets verkan av tron?

Vår tro gör förvisso inte vattnet till ett dop, men den salighet, som ges i dopet, tar vi emot och behåller endast genom tron.

Rom 3:3-4 
    Skall då deras trolöshet upphäva Guds trofasthet? Nej, inte alls.

Ef 2:8 
    Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.

230. Varför kallas dopet ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse?

Därför att vi, som av naturen är födda i synd, genom dopet får del i frälsningens nåd och därmed får nytt liv i kristus.

Joh 3:6
    Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.

231.  Hur beprisat aposteln Paulus det heliga dopet som ett bad till ny födelse?

Aposteln Paulus skriver till Titus i det tredje kapitlet: 

Han räddade han oss - inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig - och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Tit 3:5-7

Detta är ett ord att lita på.

IV

232. Vad förbinds vi till i dopet?

Vi förbinds till att så använda den nåd som vi mottagit i dopet, att vi dör med Kristus och uppstår med honom.

233. Hur skall vi dö med Kristus?

Den gamla människan hos oss skall förkvävas och dödas.

234. Vad menas med att den gamla människan skall förkvävas och dödas?

Att vi genom daglig bättring befrias från köttets lustar, så att vi mer och mer lägger bort synden och övervinner den.

Ef 4:22 
    Ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär.

235. Hur skall vi uppstå med Kristus?

En ny människa hos oss skall varje dag komma fram och uppstå hos oss.

236. Vad menas med att en ny människa varje dag kommer fram och uppstår hos oss?

Att vi genom en daglig bättring mer och mer förnyas till Guds avbild, så att vi allt villigare tjänar honom i rättfärdighet och helighet.

Ef 4:23-24
    Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

237. Hur undervisar aposteln Paulus oss om det, som vi lovar genom dopet?

Aposteln Paulus säger i romarebrevets sjätte kapitel:

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

238. Hur skall de döpta barnen läras att använda dopets nåd på ett rätt sätt?

De skall genom föräldrarnas och församlingens omsorg uppfostras kristet och undervisas i Guds ord till att genom Guds nåd hålla allt vad Jesus befallt.

Ef 6:4 
    Ni fäder: fostra och vägled era barn efter Herrens vilja.

Matt 18:10
    Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

239. Vilka skall främst understödja föräldrarna i omsorgen om barnens kristna uppfostra?

Faddrarna, som vid barnets dop åtog sig att näst barnens föräldrar och i synnerhet vid deras från fälle noga se till att barnen växer upp och fostras efter herrens vilja.

240. Varigenom avslutas den kristna fostran av barnen i församlingen?

Genom att barnen vid konfirmationen inför församlingen förhörs i sin kristendomskunskap, avlägger sin trosbekännelse, lovar att troget ta var apå och använda dopets nåd och därefter välsignas av församlingen samt får tillträde till Herrens heliga nattvard.

241. Varigenom förspilles dopets nåd?

Genom att den döpte inte låter den helige Ande verka en daglig bättring hos sig, utan överger Guds ord och bönen, fattar lust till världen och samtycker till synden.

Ef 4:30
    Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er.

Heb 3:12
    Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden.

1 Joh 2:15
    Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.

242. Har de som fallit ur dopets nåd inget gagn av sitt dop?

Den nåd, som Gud ger i dopet, står fast å Guds sida, så att han söker de fallna, för att de i en sann bättring skall återvända till honom.

Hes 34:16
    Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

Jer 3:22
    Vänd tillbaka, ni trolösa barn, jag skall bota er från er trolöshet.

 "Nu kommer vi till dig, ty du, Herre, är vår Gud."

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament