Gravstenssäkringen har inletts på pastoratets kyrkogårdar.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Gravstenen måste vara säker

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Men gravrättsinnehavaren har också ett ansvar.

Vad är en farlig gravsten:

En gravsten som är högre än 30 cm och inte har de säkerhetsdetaljer som ska finnas och/eller som lutar mer än vad som tillåtet i förhållande till sin storlek.

Vad ska finnas:

Minst 2 dubbar i rostfritt stål i varje skarv, med en grovstorlek och längd som är anpassad för stenens vikt och höjd. Fundamentet skall ha minst en tredjedel av stenens höjd nere under markytan. Om dessa krav är uppfyllda så klarar stenen det test som skall göras.

Hur testar man stenen:

Genom att tryckbelasta med 35 kg på toppen av stenen med ett special instrument. Denna test utförs av kyrkogårdens personal som har instrument och utbildning för att genomföra provet på ett säkert sätt.

Gravstenssäkringen har inletts på pastoratets kyrkogårdar.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Varför 35 kg (350N):

Det är vad man bedömt vara rimlig last när någon skall resa sig upp men tappar balansen och hugger tag i t. ex. gravstenen för att inte falla.

Hur åtgärdar man:

Ta kontakt med en stenhuggare som kan ge pris för arbetet. Det är ett riskabelt arbete eftersom en normalstor sten väger mellan 175 och 350 kg.

Måste man åtgärda stenen:

Stenen skall vara monterad på ett säkert och värdigt sätt och detta är gravrättsinnehavarens ansvar. Begravningslagen kapitel 7 § 30.

Vad gör man om man gravstenen inte godkänns:

Kontrollen kan medföra att kyrkogårdsförvaltningen tvingas lägga ner er gravsten p.g.a att den utgör en säkerhetsrisk eller att ni kontaktas för de. åtgärder som provtryckningen visat vara nödvändiga, för att stenen ska kunna stå kvar.

Kyrkogårdsförvaltningen har idag begränsad möjlighet att åta sig uppdraget att säkra gravstenarna. Vi rekommenderar er att anlita en stenfirma (se faktaruta nedan)  som följer gällande reglerna för gravanordningar och som kan förse stenen med nödvändig utrustning. 

De som vill ha hjälp eller råd angående gravstenar och gravordningar får gärna ringa eller mejla till någon av våra kyrkvaktmästare eller till kyrkogårdschefen, 0640-171 05.

Hur man överklagar

Kyrkogårdsförvaltningens beslut och ställningstagande kan överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län, 831 86 ÖSTERSUND. Se nedladdningsbar fil nedan.

Ändringar på gravplatsen


Begravningslagen säger: 

30 § Upplåtaren får göra ändringar på gravplatsen bara om gravrättsinnehavaren medger det.
   Ändringar som är nödvändiga för att tillgodose kraven på miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd får dock genomföras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig ändringen.

31 § Om skador måste förebyggas, har upplåtaren rätt att genast genomföra nödvändiga åtgärder på gravplatsen.
Gravrättsinnehavaren skall snarast därefter underrättas om åtgärderna.

Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Blanketter

Här hittar du alla blanketter som rör begravningsverksamheten.

Monteringsanvisningar

för nya gravstenar

Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar för att uppfylla de arbetsmiljökrav som ställs

Stenfirmor i länet:

 Helmers Åkeri
Jan-Eric Helmersson
Störåsen 070-518 56 37
Till hemsida ->

Aspås Bygg AB
Jens Sundström
Återvändsgränd 10
835 40 Nälden
070-313 18 94
E-post: snickarejens@gmail.com

Stengravyr i Aspås
Joacim Sundström
Liesvägen 28
835 94 Aspås
070-394 50 44
070- 244 55 39
E-post: sundstromesb@gmail.com

Norrsten
Sundbrogatan 6, 937 31 Burträsk
0914-550 00, 550 01

Svegraf AB
Skanderåsen 604
840 40 Svenstavik
070-521 31 08
E-post: order@svegraf.se

GRF Gravvårdar
Skottgården 271
830 24 OVIKEN
Till hemsida ->

Jämtlands gravsäkring
Pantbanken
Färjemansgatan 19
831 50 Östersund
063-10 80 50

Arne räddar liv på kyrkogården

Se filmen på You Tube om gravstenssäkring