Katekesen - altarets sakrament

Altarets sakrament eller Herrens nattvard - vartill skriftermålet är en beredelse.

243. Vad hör till skriftermål?

Till skriftermålet hör två ting: syndabekännelse och avlösning.

244. Vari består syndabekännelsen?

Den består däri att en syndare med ångerfullt och botfärdigt hjärta erkänner sina synder och begär förlåtelse för Kristi skull.

Ps 32:5 
    Jag sade: "Jag vill bekänna mina brott för Herren". Och du förlät min synd och skuld.

245. Vari består avlösningen?

Den består däri, att Ordets tjänare, sedan vi bekänt våra synder, å Kristi vägnar tillsäger oss syndernas förlåtelse.

Joh 20:23
    Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna

246. Vad skall vi besinna vid denna avlösning?

Att Gud ensam är den som förlåter synder, och att ingen r syndernas förlåtelse utan ånger och tro.

247. På hur många sätt kan skriftermålet ske?

Skriftermålet kan ske både offentligt och enskilt och det även utan samband med nattvardsgång?

 248. Vad är att bannlysa?

Det är att utestänga en uppenbar obotfärdig syndare från Herrens nattvard, till dess att han omvänder sig och bättar sig.

I

249. Vad är altarets sakrament?

Altarets sakrament är vår Herre Jesu Kristi sanna kropp och blod, under bröd och vin, av Kristus själv instiftat, för oss kristna till att äta och dricka.

250. Hur lyder instiftelseorden till altarets sakrament?

Så skriver evangelisterna Matteus, Markus och Lukas samt aposteln Paulus:

I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: Tag och ät; detta är min lekamen som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade Gud och gav åt lärjungarna och sade: Drick härav alla, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker den, så gör detta till min åminnelse.

251. Till vilket ändamål har Kristus instiftat den heliga nattvarden?

För att hans lärjungar skall hålla denna måltid till åminnelse av hans död samt befästas i gemenskapen med honom och med varandra inbördes.

1 Kor 11:26
    Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer.

1 Kor 10:17
    Eftersom brödet är ett enda är vi - fast många - en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd.

252. Vilka osynliga gåvor ger Kristus med brödet och vinet i nattvarden?

Kristus ger med det välsignade brödet sin sanna lekamen och med det välsignade vinet sitt sanna blod.

Nattvardsbrödet är en mötesplats mellan himmel och jord
"FÖR DIG - utgiven!" Foto: Magnus Aronson/IKON

Matt 26:26
    Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: "Tag och ät, detta är min kropp."

Matt 26:27-28
    Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

253. Varför kallas kalken det nya förbundet i kristi blod?

Därför att Kristus i nattvarden ger det nya förbundets gåvor, och detta förbund är beseglat genom hans blod.

II

254. Vilka ord av Jesus tillkännager vilken välsignelse den heliga nattvarden medför?

De orden: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.

255. Vad lär oss dessa ord om nattvardens välsignelse?

Att syndernas förlåtelse, liv och salighet ges åt oss i detta sakrament; ty där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet.

Rom 4:8
    Salig den som Herren inte tillräknar synd.

256. Hur ges syndernas förlåtelse i nattvarden?

I nattvarden förnyar och bekräftar Kristus våra synders förlåtelse.

257. Hur ges liv åt oss  nattvarden?

Det andliga liv, som föds i dopet, blir stärkt och förökat genom nattvarden, så att vi växertill i tron och kärleken.

Joh 6:53 
    Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet.

Joh 15:5
    Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

258. Vilken salighet beredes åt oss genom nattvarden?

Genom nattvarden ges och befästes den saliga vissheten,  att vi äger Kristus, som försonat oss med Gud och skall bevara kropp och själ till de rättfärdigas uppståndelse.

Joh 6:54
    Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen.

III

259. Vad beror det på att nattvarden kan ha med sig en sådan välsignelse?

Det beror inte bara på ätandet och drickandet, utan på Jesu löftesord: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse och av tron, som omfattar dessa löftesord och förtröstar på dem.

260. Hur beror nattvardens välsignelse av löftesorden?

Genom löftesorden blir den heliga måltiden Herrens nattvard; ty dessa ord är, tillsammans med det lekamliga ätandet och drickandet, det väsentliga i detta sakrament.

261. Hur beror nattvardens välsignelse av tron?

Varje nattvardsgäst tar visserligen emot Jesu lekamen och blod, men endast den som sätter tro till Jesu löftesord, får vad de innehåller och lovar, nämligen syndernas förlåtelse.

IV

262. Vem är då på rätt sätt beredd till att ta emot den heliga nattvarden?

Det hör till yttre tukt och ordning att fasta och på yttre sätt bereda sig; men värdig och väl beredd är den, som sätter tro till dessa ord: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.

1 Kor 14:40
    Låt allt ske värdigt och med ordning.

Heb 10:22
    Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet.

263. Vad menas med att sätta tro till dessa ord?

Att i ånger över synden av hjärtat eftertrakta det som dessa ord utlovar.

Matt 5:6
    Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.

264. Vem är ovärdig och oberedd till den heliga nattvardens begående?

Den som inte känner och ångrar sin synd och inte tror Jesu löftesord utan tvivlar, är inte värdig och beredd, ty det ordet för er fordrar först och sist troende hjärtan.

265. Vilken skada har ovärdig nattvardsgång med sig?

Därigenom blir människans andliga tillstånd förvärrat och henens ansvar förökat.

1 Kor 11:29
    Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig.

1 Kor 11:27
    Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod.

266. Vad skall vi göra för att undvika ovärdig nattvardsgång?

Vi skall under bön till Gud pröva vårt hjärta och vår vandel efter Guds ord.1 Kor 11:28
    Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet och dricka bägaren.

267. Varför är denna självprövning nödvändig?

Utan en sådan självprövning kan vi inte rätt inse vårt syndafördärv och inte heller ha någon rätt längtan efter Kristus.

1 Kor 11:31
    Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda.

268. När tackar vi rätt för den välsignelse som vi fått i nattvarden?

När vi har vår Frälsare i trogen åminnelse och med hjärta, mun och vandel bekänner och prisar honom, som har dött och uppstått för oss.

Kol 3:17
    Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

LOVAD VARE HERREN FRÅN NU  - ALLT INTILL EVIGHET. AMEN.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament