Katekesen - andra artikeln

Om Guds Son och återlösningen.

Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande; född av jungfrun Maria; pinad under Ponitius Pilatus, korsfäst, död och begraven; nederstigen till dödsriket; på tredje dagen uppstånden igen från de döda; uppstigen till himmelen; sittande på allsmäktig Gud Faderns högra sida; därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

111. Vad bekänner du med orden: Jag tror på Jesus Kristus?

Jag bekänner att jag av allt hjärta vill hålla mig till Jesus Kristus, Guds ende Son, som enligt Guds löfte har kommit i världen och blivit min Frälsare.

Gal 4:4-5
    Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt.

112 Vad betyder namnet  Jesus?

Namnet Jesus betyder frälsare och saliggörare.

Matt 1:21 
    Du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.

Apost 4:12
    Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.

113. Varför kallas Jesus också Kristus?

Jesus kallas Kristus därför att han är den Messias som utlovades i gamla testamentet, dvs den med Guds Ande smorde och uppfyllde salighetshövdingen.

Luk 2:11
    I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.

Apost 10:36, 38 
    Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft.  

Apost 5:30-31
    Våra fäders Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för att Israel skall kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder.

114. Vad tror och bekänner du om Jesu Kristi person?

Jag tror och bekänner att Jesus Kristus är sann Gud, född av Fadern i evighet, och tillika sann människa, född av jungfrun Maria.

Joh 1:1, 14 
     I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. -  Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Joh 14:9
    Jesus svarade: "Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern?

Kol 2:9
    Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning.

1 Tim 3:16
    Och erkänt stor är vår religions hemlighet.

115. Varför måste Kristus vara både Gud och människa?

Kristus måste vara både Gud och människa för att kunna vara en sann medlare mellan Gud och människor.

1 Tim 2:5
    Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus,

2 Kor 5:19
    Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning.

116. Var Kristus såsom människa lik oss människor i allting?

Kristus var lik oss i allt, utom i det, att han var utan synd.

Heb 4:15
    Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.

117. Vad tror och bekänner du om Jesu Kristi återlösningsverk?

Jag tror och bekänner att Jesus Kristus är min Herre, vilken förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, icke med guld eller silver utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död.

Joh 1:29
    Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd.

2 Kor 5:14
    Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött.

1 Joh 3:8
    Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk.

1 Pet 1:18-19
    Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. [19] Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.

118. Hur framställes Frälsaren för oss, när han utför sitt återlösningsverk?

Såsom världens gudomlige profet, överstepräst oc konung.

5 Mos 18:18
    Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom.

Heb 9:11
    Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen.

Luk 1:33 
    Han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.

119. Vad hör till Kristi profetiska ämbete?

Till Kristi profetiska ämbete hör att han kungjortoch kungör Guds vilja och råd om vår frälsning och ställt fram sig själv som ett föredöme för oss.

Joh 1:18 
    Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Joh 8:12 
    Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

120. Vad hör till Kristi översteprästerliga ämbete?

Till Kristi översteprästerliga ämbete hör att han genom sitt lidande och sin död, i fullkomlig lydnad mot sin himmelske Fader, frivilligt offrat sig själv till försoning för våra synder, och därför alltid ber för oss.

Heb 7:26-27
    En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.

Joh 10:17
    Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka.

1 Joh 2:2
    Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

Rom 5:19
    Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga.

Gal 3:13
    Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. 

Heb 7:24-25 
    Eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. [25] Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem.

121. Vad hör till Kristi konungsliga ämbete?

Till Kristi konungsliga ämbete hör att han regerar över allt skapat i  himlen och på jorden, bekämpar och besegrar fiender och i sitt rike benådar och saliggör sina trogna.

Matt 28:18 
    Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

1 Kor 15:25 
    Kristus måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter.

Ef 1:22 
    Honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp.

2 Tim 4:18 
    Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike

122. I vilket tillstånd framträder vår Frälsare för oss?

I sin förnedring och upphöjelse.

Fil 2:6-11
    Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa  gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

123. Vad hör i synnerhet till Kristi förnedring?

Till Kristi förnedring hör i synnerhet att han som är avlad av den helige Ande, föddes av jungfrun Maria, blev pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven.

124. Vad hör till Kristi upphöjelse?

Till Kristi upphöjelse hör att han är nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

125. Varför steg Kristus ned till dödsriket?

Kristus steg ned till dödsriket för att där förkunna sin seger över döden och all djävulens makt.

1 Pet 3:18-19 
    Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse.

126. Vad betyder Kristi uppståndelse för vår tro?

Genom att Kristus uppstod och lever har han bevisat att han är en fullkomlig Frälsare som för oss är en orsak till rättfärdighet och liv.

1 Kor 15:17
    Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder.

Rom 4:25 
    Jesus blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull.

Rom 1:4
     Och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.

127. Vad menas med att Kristus sitter på Faderns högra sida?

Med det menas att Kristus för evigt har del i Faderns makt och härlighet sedan han farit upp till himlen.

Ef 1:20-21 
    Gud uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,  högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande.

128. Är Kristus inte längre här på jorden sedan han farit upp till himlen?

På osynligt sätt är Kristus hos oss alla dagar intill tidens ände.

Matt 28:20 
    Jag är med er alla dagar till tidens slut.

129. Hur sker Kristi tillkommelse till domen?

Kristi tillkommelse till domen sker på ett synligt sätt. Då skall han komma på himlens skyar med stor makt och härlighet och alla heliga änglar med honom, för att döma alla människor, både dem som då lever och dem som är avsomnade ifrån världens begynnelse.

Matt 25:31-32
    När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna.

2 Kor 5:10 
    Alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont.

130. Hur skall Kristus då döma människorna?

Kristus skall säga till sina trogna: "Kom ni har fått min Faderns välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse" Men till dem som inte trott skall han säga:     Sedan skall han säga till dem som står till vänster: 'Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar."   Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv."  Matt 25:34, 41, 46.

131. När skall detta ske?

På den yttersta dagen, när denna världen nått sitt slut. Men tidpunkten för den dagen är alldeles dold för oss.

Matt 24:36
    Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

132. Vad hade Kristus för avsikt med att han återlöste dig?

Kristus har återlöst mig för att jag skall vara hans egen, bliva och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, såsom han är uppstånden ifrån döden, lever och regerar i evighet.

Rom 14:9 
    Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande.

Tit 2:14 
    Kristus Jesus har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.

Joh 17:24
    Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament