Katekesen, lagens två tavlor

Första handlar - om kärleken till Gud. Den andra - om kärleken till vår nästa.

13. Vad är Gud?

Gud är en ande med alla de högsta fullkomligheter: evig och oföränderlig, allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande och allvis, helig och rättfärdig, sannfärdig, god och barmhärtig.

Joh 4:24
    Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Ps 90:2
    Du fanns innan bergen föddes,
    innan jorden och världen blev till.
    Du är Gud från evighet till evighet
.

Ps 102:27
    Du är densamme, dina år har inget slut.

Ps 139:7
    Var skulle jag komma undan din närhet?
    Vart skulle jag fly för din blick?

Ps 115:3
    Vår Gud är i himlen,
    allt vad han vill, det gör han.

Heb 4:13
    Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.

Jes 28:29 
    Underbara är hans beslut, stor hans visdom.

Ps 45:7 
 
    Du älskar det rätta, du hatar orätt.
    Därför har Gud, din Gud, smort dig
    med glädjens olja mer än dina likar.

Rom 2:6
    Han skall löna var och en efter hans gärningar.

Ps 118:1
    Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Ps 103:8, 10 
    Barmhärtig och nådig är Herren,
    sen till vrede och rik på kärlek.  
    Han handlar inte mot oss som vi förtjänat,
    han ger oss inte våra synders lön
.

1 Joh 4:16
    Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.
Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

Ps 33:4
    Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast.


LAGENS SENARE TAVLA

Om kärleken till vår nästa.

41. Vem är vår nästa?

Alla människor,
både vänner och ovänner, kända och okända, fattiga och rika.

Matt 5:44 
    Älska era fiender och be för dem som förföljer er.

2 Pet 1:5
    Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek.

42. Hur skall vi älska vår nästa?

Vi skall älska vår nästa som oss själva.

Matt 22:39
    Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.

Matt 7:12
    Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament