Katekesen - första budet

Du skall inte ha andra gudar jämte mig.

ha 14. Vad förbjuder Gud i första budet?

Gud förbjuder avguderi.

15. Hur sker avguderi?

Avguderi sker genom att man dyrkar bilder och skapade ting eller på annat sätt fäster sitt hjärta vid något i världen så att det dras från Gud.

2 Mos 20:2-5
    Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.

Rom 1:25
    De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen.

Jer 2:13 
    Mitt folk har övergett mig,
    källan med det friska vattnet,
    och huggit ut cisterner,
    cisterner som spricker
    och inte håller vatten.

16. Vad befaller Gud i första budet? 

 Gud befaller att vi skall ha honom ensam till vår Gud, så att vi fruktar och älskar honom över allting och sätter all tro och lit till honom.

Pred 12:13 
    Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor.

1 Joh 4:19
    Vi älskar därför att han först älskade oss.

Ps 84:11-12 
    Herren Gud är sol och sköld.
    Herren ger nåd och ära,
    dem som lever ostraffligt
    vägrar han ingenting gott. 
    Herre Sebaot,
    lycklig den som förtröstar på dig.

17. När fruktar vi Gud över allting?

När vi inte rädes för något så mycket som för att göra Gud emot.

 2 Mos 20:20
    Mose svarade: "Var inte rädda! Det är för att sätta er på prov som Gud har kommit, och för att ni alltid skall frukta honom och inte synda."

Ps 111:10
    Att frukta Herren är vishetens begynnelse,

Apost 5:29 
    Man måste lyda Gud mer än människor.


18. När älskar vi Gud över allting?

När vi anser honom för vårt högsta goda och gärna lyder hans bud.

Ps 18:1-2 
    Jag har dig kär, Herre, min styrka, 
    Herre, min klippa, min borg och min räddare,
    min Gud, berget som är min tillflykt,
    min sköld och mitt starka värn, min fristad.

1 Joh 5:3 
    Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga.


19. När sätter vi all tro och lit till Gud?

När vi av allt hjärta förtröstar på hans ord och löften, så att vi söker och väntar allt gott av honom till kropp och själ.

Ps 57:1 
    Jag flyr till dig,
    i dina vingars skugga tar jag min tillflykt
    tills faran har dragit förbi.


20. Vad finns det för samband mellan första budet och de följande buden i Guds lag?

Första budet omfattar alla de andra buden, så att vi inte kan hålla något av dem på ett rätt sätt, om vi inte fruktar och älskar Gud och sätter all tro och lit till honom.

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament