Katekesen - sjunde bönen

Och rädda oss från det onda.

207. Vad ber vi om i sjunde bönen?

Vi ber till slut i denna bön, att vår himmelske Fader skall rädda oss från allt ont och farligt både till kropp och själ.

208. Hur räddar Gud oss här i tiden från allt ont och farligt?

Gud avvänder det, som är ont och farligt, och hjälper oss ifrån det,  eller också ger han nåd att i tålamod bära den börda, som han lägger på oss.

Ps 91:4
    Han täcker dig med sina vingar,
    under dem finner du tillflykt,
    hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Ps 91:15
     Han åkallar mig, och jag svarar honom,
    jag är med honom i nöden,
    jag befriar honom och ger honom ära
.

2 Kor 12:9
     Men han svarade: "Min nåd är allt du behöver." Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig.

209. När blir vi alldeles frälsta ifrån ondo?

När vi hållit ut i tron till livets slut, och Gud ger oss en salig hädanfärd samt i nåd tar oss från denna sorgedal till sig i himmeleen.

Upp 21:4 
    Gud skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.

210. Hur slutar Herrens bön?

Herrens bön slutar med denna lovsång: Ditt är riket, din är makten och äran.

211. Varför slutar vi bönen med denna lovsång?

Med det vill vi bekänna vår tro, att den himmelske Fadern i nåd vill och kan  och skall höra våra böner.

Ef 3:20-21
    Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.

AMEN

212. Vad lär dig ordet Amen, som är tillagt efter bönerna i Herrens bön?

Ordet Amen lär mig att jag skall vara viss om att sådana böner behagar vår himmelske Fader och blir hörda av honom, ty han har själv befallt oss att bedja så och lovat att han vill höra oss.

Luk 11:9
    Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.

213. Hur får du alltså avsluta Herrens bön?

Jag får i tron säga mitt amen, amen, dvs ja, ja, det skall så ske.
 

Luthers lilla katekes innehåller

Katekesen, inledning

 

LIVET

Tio Guds bud - första huvudstycket

Lagens två tavlor

Första budet: Du ska inte ha andra gudar

Andra budet: Missbruka inte Guds namn

Tredje budet: Tänk på vilodagen

Fjärde budet: Hedra din far och mor

Femte budet: Du ska inte dräpa

Sjätte budet: Du ska inte begå äktenskapsbrott

Sjunde budet: Du ska inte stjäla

Åttonde budet: Du ska inte bära falskt vitttnesbörd

Nionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas hus

Tionde budet: Du ska inte ha begärelse till din nästas relationer

Lagens uppgift

 

TRON

Trons artiklar

Gud - första artikeln

Jesus - andra artikeln

Anden - tredje artikeln

 

BÖNEN

Herrens bön

Första bönen - Låt ditt namn bli helgat

Andra bönen - Låt ditt rike komma

Tredje bönen - Låt din vilja ske

Fjärde bönen - Vårt dagliga bröd giv oss idag

Femte bönen - Förlåt oss våra skulder

Sjätte bönen - Inled oss icke i frestelse

Sjunde bönen - Fräls oss från ondo

 

DOPET

Dopets sakrament

 

NATTVARDEN

Altarets sakrament