Så användes 75 miljoner till flyktingar och asylsökande

Nyhet Publicerad

2016 rekordförstärktes Svenska kyrkans arbete med asylsökande och flyktingar med 75 miljoner kronor. Medlen har berikat vardagen för asylsökande och nyanlända i Sverige och människor i flyktområden på Afrikas horn och i Mellanöstern har fått akut stöd.

Det var 2015 års kyrkomöte som beslutade om medlen, mot bakgrund av den allvarliga flyktingsituationen i världen och behoven hos ett ökat antal asylsökande och nyanlända i Sverige.

Medlen återrapporterades våren 2017 till nationell nivå. Den största delen av pengarna, 46,2 miljoner kronor gick till arbetet i stift och församlingar. 20 miljoner gick till det internationella arbetet och resterande 8,8 till olika typer av nationella utbildnings- och utvecklingsinsatser.

Språkträffar, fester och utflykter

I församlingarna har pengarna använts till en bredd av insatser. Vanligast är språkträffar, öppna caféer, barn- och ungdomsgrupper. Samhällsinformation, sommaraktiviteter, fester och högtidsfirande, studiebesök, utflykter, läger och kulturella aktiviteter till stöd för en meningsfull tillvaro är också vanliga. Insatser för ensamkommande barn, praktikplatser för nyanlända och utbildning och stöd till volontärer förekommer också.

En betydande del av medlen har använts till projekttjänster för att möjliggöra församlingarnas verksamhet. Stiften har använt pengarna till resursförstärkning i stiftsorganisationen, utbildningssatsningar och samlingar för personal och ideella.

298 församlingar har fått stöd

Verksamheten för asylsökande och nyanlända i församlingarna finansieras främst genom egna medel. De extra pengarna från kyrkomötet har gett en ytterligare skjuts till arbetet. Totalt har 298 församlingar fått stöd. Verksamheten har berikat asylsökandes vardag, ökat deras möjligheter att förstå det svenska samhället och stärkt kontakterna mellan ortsbor. Arbetet har också lett nya samverkansformer och bättre samarbete med myndigheter och andra frivilligorganisationer.

Svårt att behålla engagemang när boenden läggs ned

Samtidigt har församlingarna mött stora utmaningar i arbetet. Med Migrationsverkets avveckling av boenden har asylsökande försvunnit från flera orter. På vissa håll har det varit svårt att behålla engagemanget på orten när människor plötsligt flyttas. Andra utmaningar har varit att möta asylsökandes oro inför framtiden, möta människor som får avslag och papperslösa som söker sig till kyrkan för stöd. Att boenden läggs ned har även bidragit till att en del församlingar inte använt alla pengar, utan har behövt betala tillbaka dem.

Nationella satsningar inom idealitet och kultur

Församlingar och stift har gemensamma behov av kunskap och metoder för att möta asylsökande och nyanlända. Därför har 8,8 miljoner använts till olika typer av nationella stödinsatser. Det handlar om stöd till ideella som möter människor på flykt , kunskapsutveckling inom psykosocialt stöd och diakonalt mottagande , kulturprojekt med asylsökande och nyanlända, resursförstärkning av juridiskt stöd via Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar med mera.

Psykosocialt stöd till internflyktingar i Irak

20 miljoner av de 75 miljonerna gick till Svenska kyrkans internationella arbete. Den större delen totalt 14,7 miljoner kronor, gick direkt till humanitära insatser för stöd till människor på flykt både inom och utanför sina hemländer framför allt i Mellanöstern och på Afrikas horn. Exempelvis har medlen gått till arbete med syriska flyktingar i Libanon för att minska könsbaserat våld, psykosocialt stöd till internflyktingar från Mosul i Irak och arbete med internflyktingar i flyktinglägret Ajoung Thok, Sydsudan


Dialog mellan kristna och muslimer

Totalt 2,15 miljoner kronor har gått till utvecklingssamarbeten i Mellanöstern. Exempelvis har medlen använts för att stärka interreligiös dialog mellan kristna och muslimer i Libanon och Mellanöstern (regionalt), stärka unga människors förmåga till konfliktförebyggande, samt öka kunskap om och medkänsla med den andre i ett projekt som riktar in sig mot ungdomar som flytt från Syrien och libanesiska ungdomar.

Medlen har även använts i arbetet med människor som riskerar att fastna i och har kommit ut ur trafficking på Afrikas horn. 2, 9 miljoner gick till påverkans- och informationsarbetet till stöd för människor på flykt.

såhär användes pengarna

75 miljoner kronor

 

46,2 miljoner

Stift och församlingar

 

15 miljoner stift
25 miljoner församlingar

8,8 miljoner

Nationella utbildningssatsningar

 

2,5 miljoner asylboenden (Fairways engagemangsboenden)
2 miljoner stöd till ideella (Idealitet och migration)
1 miljoner juridisk rådgivning (Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar)

1 miljon kronor psykosocialt och diakonalt mottagande (Vårsta Diakoni) 1 miljon kronor till översättningar av gudstjänstmaterial

900 000 kronor till utbildningssatsning kring psykosocialt stöd och asylrätt (Sveriges kristna råds AMIF-projekt #Värme)
400 000 kronor projekt om konst, kultur och integration

20 miljoner

Internationellt arbete

 

14,7 miljoner humanitära insatser

2,15 miljoner utvecklingssamarbeten i Mellanöstern
2,9 miljoner påverkans och informationsarbete

 

Drygt 3,3 miljoner kronor av medlen till församlingarna har återbetalats, samt 4,4 miljoner kronor från stiften, sammanlagt drygt 7,7 miljoner kronor.

 

298 församlingar har beviljats medel.