Händer som håller i pengar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så arbetar vi för att motverka korruption

Styrkan i Act Svenska kyrkans arbete är nära och långa relationer, utan mellanhänder, med de partner som hanterar biståndet. På så sätt minskar vi risken för korruption och förskingring.

Vi accepterar inte korruption

Korruption och förskingring förekommer i många samhällen. För medarbetarna inom Act Svenska kyrkans biståndsarbete finns en medvetenhet om detta, något som bidrar till att minska problemen. Att under svåra omständigheter hantera risken för fiffel och fusk är alltså en del av uppdraget. 

Act Svenska kyrkan har nolltolerans när det gäller korruption såväl inom kyrkan som hos de organisationer vi samarbetar med.

Vi arbetar nära våra partner

Act Svenska kyrkan har ett nära samarbete med sina partner, utan mellanhänder i flera led, något som ger oss en god inblick i hela organisationen och hjälper oss att göra kontroller hela vägen. Därför finns goda förutsättningar att upptäcka i tid när man inte följer de överenskommelser vi har.

Vi följer upp arbetet på plats

Vi besöker partnerorganisationer kontinuerligt och har ett systematiskt uppföljningsarbete. Vi fokuserar på att följa upp upphandling, hur kontanter hanteras, delegationsordning, tillgångar samt dokumentation. Vi gör stickprov och särskilda uppföljningsresor.

Resor är en del av vår verksamhet och är ett sätt att säkra att pengar används ändamålsenligt och enligt avtal.

Vi kontrollerar pengaflödet

Act Svenska kyrkan är sällan ensam finansiär utan oftast stöds partner och projekt samtidigt av andra givare. Genom att ”markera” bidraget kan det följas genom hela projektet. När pengar skickas finns även en slags ”mottagningsbevis” som partnern skriver under, och alla utbetalningar kontrolleras.

En viss risk för förskingring i själva projektet finns, men Act Svenska kyrkan har god kontroll över detta, bland annat genom de avtal om redovisning och rapportering som finns med den lokala partnern.

Ladda ned vår anti-korruptionsguide (pdf, 12 sidor, på engelska)

Kontroll av vårt insamlingsarbete

Act Svenska kyrkan:

  • har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll 90-kontot är en tydlig garanti för att man som givare bidrar till en seriös och ansvarsfull organisation.
  • är medlem i Giva Sverige som arbetar med kvalitetssäkring och kompetensutveckling och arbetar för transparent, etisk och professionell insamling.
  • rapporterar varje år en effektrapport till Giva Sverige. Rapporten granskas av en extern revisor som intygar att vi uppfyller kraven.
  • är med på Givarguidens gröna lista. Givarguiden som drivs av Charity Rating bedömer insamlade organisationer utifrån ett givarperspektiv. Charity rating bedömer demokrati, ekonomi och transparens.