Förödelse efter en orkan på Haiti.
Foto: Christian Aid

Aktuella katastrofer

Act Svenska kyrkan arbetar just nu med katastrofinsatser i 21 länder*. Genom lokala partner, i många fler länder, kan vi snabbt mobilisera stöd när en katastrofsituation uppstår på ny plats i världen.

Här kan du läsa några exempel på humanitära insatser som pågår runt om i världen just nu. Insatserna handlar både om akut hjälp och om arbete i flyktingläger med bland annat utbildning och psykosocialt stöd.

Afrika
Asien
Europa
Latinamerika
Mellanöstern

Afrika

Afrikas horn – Mat vid akut svältsituation

Afrikas horn lider av den värsta torrperioden på decennier. Närmare 20 miljoner människor befinner sig i en akut situation av hunger eller till och med svält. Torkan i området har kontinuerligt förvärrats sedan början av 2023. Följderna av kriget i Ukraina, inte minst stigande priser på mat och bränsle, har förvärrat situationen ytterligare.

Act Svenska kyrkan har länge arbetat förebyggande i regionen men nu är läget så allvarligt att akut stöd behövs med bland annat matransoner till barn och mödrar. Läs mer om Act Svenska kyrkans insatser på Afrikas horn.

Etiopien – Förebyggande insatser mot klimatförändringar

Etiopien är ett av världens fattigaste länder. Inbördeskrig, konflikter, torka och matbrist har tvingat miljontals människor på flykt. För att människor som lever på flykt ska ha en möjlighet att resa sig starkare krävs mer än mat, vatten och tak över huvudet.

I Etiopien arbetar Act Svenska kyrkan bland annat med att stärka människors motståndskraft mot klimatförändringar samt med psykosocialt stöd. Act Svenska kyrkan har i många år arbetat i Etiopien för att utveckla nya mer hållbara jordbruksmetoder, minska avskogning och sprida kunskap om nya försörjningsmöjligheter. Ett av de mest framgångsrika sätten att förbättra levnadsvillkoren för familjerna i samhället är via arbete med kvinnogrupper. En insats är att ge getter som startkapital för kvinnors egna företagande och försörjning.

Kenya – Jämställdhet och aktiv fritid i flyktingläger

I krig används sexuella övergrepp som ett vapen. Det är många flickor och kvinnor på flykt som blivit utsatta för hemska övergrepp och lever med posttraumatisk stress. Hemmiljön i ett flyktingläger är inte heller alltid en trygg plats och genusrelaterat våld är vanligt förekommande. Jämställdhet är nyckeln för ett fungerande samhälle utan våld och övergrepp. Kakuma i norra Kenya är ett av världens största flyktingläger. Här arbetar Act Svenska kyrkan för att skapa en aktiv fritid och gemensamma mötesplatser för alla, oavsett kön.

En aktiv fritid leder till ett mer jämställt samhälle där alla – oavsett kön eller bakgrund – kan delta i aktiviteter och beslut. Genom att få en möjlighet att delta i stärkande aktiviteter utanför hemmet hittar kvinnor och flickor ett nytt sammanhang och får utrymme att utveckla sin identitet, hitta kraft och kunna påverka sin framtid.

Kenya – Skolgång för barn med funktionsnedsättningar i flyktingläger

Alla barn har rätt till utbildning, men att se till att barn med funktionsnedsättningar får och kan gå i skolan är en stor utmaning. Extra svårt blir det för barn som lever i flyktingläger. Där finns sällan resurser till hjälpmedel eller anpassad skolgång. I flyktinglägren i Dadaab i Kenya arbetar Act Svenska kyrkan för att barn med funktionsnedsättningar ska få stöd, rehabilitering, hjälpmedel och möjlighet att gå i skolan. Arbetet handlar också om att utbilda föräldrar, anhöriga, lärare och rektorer om barnens rättigheter. Detta är ett av två projekt som får stöd av pengar från Världens Barn.

Sudan - Mat, sjukvård och utbildning i stridernas spår

I maj 2023 utbröt strider i Sudan som har tvingat hundratusentals människor på flykt både i och utanför landet. Act Svenska kyrkans partner finns på plats i grannländerna (Sydsudan, Etiopien och Egypten) och tar emot människor som tvingats på flykt.

Våra lokala samarbetspartner bistår människor med bland annat hälsovård, psykosocialt stöd, rent vatten och skydd. Att trygga barns behov av utbildning är också prioriterat liksom åtgärder för värna barns skydd och minska risken för könsbaserat våld, då barn och kvinnor är särskilt utsatta till följd av konflikten.

Sydsudan – Yrkesutbildningar och sparlån för en bättre framtid

Sydsudan är en ung nation som blev självständig 2011. Det politiska läget är spänt och väpnade konflikter mellan rebellgrupper och regeringsarmén avlöser varandra. Människor utsätts för fruktansvärda övergrepp och många tvingas fly från sina hem. Samtidigt förvärras problemen av klimatförändringarna. 

Act Svenska kyrkan arbetar humanitärt i och runt Sydsudan, men bidrar också till långsiktig utveckling genom konfliktlösning samt arbete för kvinnors och barns rättigheter och för att stärka det civila samhället. Stora delar av arbetet sker bland internflyktingar som måste starta om hela sina liv med hjälp av bland annat yrkesutbildningar och sparlån till små investeringar som kan skapa inkomst. Insatserna inkluderar även psykosocialt stöd, skydd och utbildning.

Uganda – Brunnar för rent vatten och fredsskapande insatser

I Kongo pågår en långvarig väpnad konflikt med barnsoldater, övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter. Miljontals människor befinner sig på flykt inom landet och hundratals har flytt över gränsen till bland annat Uganda.

Här arbetar Act Svenska kyrkan tillsammans med lokal partner för att stötta människor på flykt genom att bygga latriner och brunnar för att få rent vatten, dela ut hygienpaket och ge psykosocialt stöd. Arbetet innefattar även fredsskapande insatser.

Asien

Afghanistan – Ekonomiskt stöd, sjukvård och skydd

När de internationella styrkorna lämnade Afghanistan i augusti 2021 återtog talibanerna makten i landet. Hårda sanktioner och begränsad infrastruktur har förvärrat den humanitära situationen. Människor har tvingats sälja sina personliga ägodelar för att ha råd med mat och många unga flickor har tvingats ingå äktenskap för familjens överlevnad.

Under hösten 2023 drabbades de västra delarna av landet av en serie kraftiga jordbävningar, som ledde till många dödsoffer och stor förödelse. Med anledning av detta utökar Act Svenska kyrkan sitt stöd till de drabbade. Läs mer om dessa insatser här.

Act Svenska kyrkan arbetar sedan tidigare i Afghanistan med humanitära insatser i form av ekonomiskt stöd till familjer, med speciellt fokus på kvinnoledda hushåll och personer med funktionsvariationer. Det ekonomiska stödet bidrar till att underlätta situationen för de lokala hushåll som drabbats hårt. Insatsen stödjer även hälsosektorn för att förbättra tillgången till sjukvård samt höja Act Svenska kyrkans partners kapacitet att ge psykosocialt stöd.

Foto: Sofia Malmqvist

Myanmar – Trygga platser för barn på flykt

Myanmar är ett av världens mest konfliktdrabbade länder och i dagsläget bor cirka 240 000 människor i interna flyktingläger. Ungefär hälften av dem är rohingyer, en folkgrupp som drivits på flykt med förföljelse och våld. Här arbetar Act Svenska kyrkan för att barnen ska få utbildning, trygga platser att leka på och psykosocialt stöd. Detta är ett av två projekt som från stöd av pengar från Världens Barn.

Maj 2023 träffades Myanmar av cyklonen Mocha. Tack vare lokala samarbete kunde hjälpinsatser snabbt komma i gång. Insatser initialt handlade framför allt om att upprätta skyddsboenden, mat, rent vatten, filtar, mediciner, hygienartiklar och psykosocialt stöd. Vi arbetar även med att skapa förutsättningar för att barn, som förlorat både sina hem och skolor, ska kunna fortsätta sin skolgång.

Pakistan – Akut stöd vid översvämningar och till människor på flykt från Afghanistan 

Sommaren 2022 drabbades Pakistan av översvämningar på grund av kraftiga monsunregn i kombination med smältande is från glaciärer. En tredjedel av landet befann sig under vatten och cirka 30 miljoner pakistanier var drabbade.

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala partner i Pakistan med både akuta nödinsatser vid katastrofer och med långsiktigt förebyggande arbete för att stärka samhället inför kommande katastrofer. Arbetet innefattar även stöd till människor som flytt från grannlandet Afghanistan. Detta projekt har bland annat fått pengar från Musikhjälpen för en satsning på psykosocialt stöd till barn på flykt.  

Europa

Ukraina – Skydd, vatten och psykosocialt stöd

Kriget i Ukraina har lett till den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen i Europa sedan andra världskriget. Konflikten drabbar många och miljoner människor är nu på flykt undan kriget. Act Svenska kyrkan finns på plats genom ACT-alliansen för stötta människor med bland annat mat, vatten, hygienartiklar, tillfälliga sovplatser och psykosocialt stöd. Humanitära insatser pågår i Ukraina samt i Polen, Slovakien, Ungern och Moldavien.

Läs mer om Act Svenska kyrkans insatser i Ukraina.

Latinamerika

Colombia – Rent vatten och insatser mot könsbaserat våld 

I nordvästra Colombia ligger Chocoprovinsen som är en av de fattigaste och mest konfliktdrabbade regionerna i landet. Provinsen, som har en stor andel urfolk och afro-colombianska samhällen, är rik på naturresurser och många beväpnade grupper har sökt sig hit för att rekrytera unga soldater.

Här arbetar Act Svenska kyrkan med att säkra tillgången till rent vatten och sanitet samt med att stärka kvinnor och flickor. Insatserna handlar bland annat om att identifiera och förebygga könsbaserat våld med hjälp av stödgrupper för och av kvinnor. 

Haiti - Utbredd fattigdom och naturkatastrofer

Vardagen i Haiti har länge präglats av utbredd fattigdom och upprepade naturkatastrofer. Över 300 000 människor är på flykt, samtidigt som nästan halva landets befolkning lider av livsmedelsbrist.

Act Svenska kyrkan kan tack vare samarbetet med partner nå ut med stöd till många lokala grupper. Detta bidrar till att stödja civilbefolkningen i den extrema situation som råder. Trots riskerna jobbar våra partner med att få ut kontantstöd och mat till de som flytt våldet och med att skydda människor från kolerautbrott.

 Mellanöstern

Irak – Undervisning och psykosociala insatser

Sedan inbördeskriget startade i Syrien 2011 har hundratusentals människor flytt till Irak. För barn på flykt är utbildning extra viktigt och i Irak arbetar Act Svenska kyrkan just med stöd till undervisning samt med att ge förutsättningar för en trygg framtid. 

Initiativ som vuxit fram i flyktinglägren ger vuxna möjlighet att engagera sig för sina familjers framtid samt att klara försörjningen. Dessutom erbjuds föräldragrupper och psykosociala insatser på plats, vilket innebär att destruktiva familjemönster bryts samt att barn som riskerar att utsättas för barnarbete, våld eller barnäktenskap fångas upp.

Israel och Palestina

Våldsutvecklingen i Israel och Gaza har sedan den 7 oktober resulterat i tusentals civila dödsoffer, däribland många barn, och orsakat enormt mänskligt lidande. Behoven är enorma och fortsätter att öka. Allt måste nu göras för att minska civilbefolkningens utsatthet. Act Svenska kyrkans partner är på plats i Gaza och står redo med förnödenheter i form av mat, vatten och mediciner. Vi bidrar också med psykosocialt stöd till drabbade i både Israel och Palestina.

Läs mer om Act Svenska kyrkans insatser i Gaza.

Även innan konflikten eskalerade stöttade Act Svenska kyrkan hälsovårdskliniker, jämställdhetsarbete och aktiviteter för att bearbeta trauman i Palestina. Våra israeliska samarbetspartner arbetar inte vanligtvis med katastrofinsatser, utan inom områden som dialog och mänskliga rättigheter. Med anledning av händelseutvecklingen har flera av dem ställt om sin verksamhet för att möta de behov som finns. De kommer bland annat arbeta med psykosocialt stöd i Israel.

Syrien – Inbördeskrig och jordbävningar

I februari 2023 drabbades Syrien av flera jordbävningar som påverkade över tio miljoner människor och lämnade mer än fem miljoner människor utan hem. På grund av extremt skadad infrastruktur, och att jordbävningen främst drabbade områden där inbördeskrig har pågått sedan 2011, har många internationella organisationer mycket svårt att arbeta här.

Tack vare samarbete med lokala organisationer på plats är Act Svenska kyrkan en av få aktörer som kan fortsätta insatserna för de människor som annars skulle stå helt utan stöd och skydd. Arbetet i Syrien handlar om akuta insatser för människors överlevnad, så som mat, vatten, skydd och mediciner, samt långsiktiga insatser för återuppbyggnad av samhällsstrukturer. Psykosocialt stöd är viktigt både i det akuta skedet och mer långsiktigt så att människor ska kunna läka och bygga upp sina liv igen.

*Uppgifter från mars 2024.