Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ordlista för testamente

Här hittar du förklaring av ord som är vanliga när man ska skriva testamente.

ARVINGE är den som ärver enligt arvsordningen. 

ARVSKIFTE kallas fördelningen av den avlidnas egendom mellan arvingar och universella testamentstagare. 

ARVSLOTT kallas det som en arvinge ärver enligt lag. 

ARVSORDNING är arvingarnas inbördes turordning. Arvsordningen delar in nära släktingar i tre arvsklasser, där barn och deras avkomlingar hör till den första. Först när det inte finns någon arvinge i en arvsklass kan nästa klass komma ifråga. Finns till exempel efterlevande barn får inte släktingar i andra eller tredje arvsklassen ärva. Sambor ärver inte varandra, medan gifta makar alltid ärver varandra. Arvsordningen kan ändras genom upprättande av testamente. 

BODELNING vid dödsfall sker i princip enligt samma regler som vid bodelning mellan äkta makar vid skilsmässa. 

BOUPPTECKNING är en förteckning över ett dödsbos samtliga tillgångar och skulder. Bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet. 

BOUTREDNINGSMAN kan förordnas av tingsrätten om någon av dödsbodelägarna begär det. Därefter blir det denna person och inte dödsbodelägarna som svarar för boutredningen. I större dödsbon utses ofta en advokat eller en banks notariatavdelning. 

BRÖSTARVINGE är barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. Med bröstarvingar jämställs adoptivbarn och deras barn, barnbarn och så vidare. 

DÖDSBO omfattar en avliden persons samtliga tillgångar och skulder. Förvaltningen av dödsboet utövas gemensamt av alla dödsbodelägare och de måste vara eniga om varje åtgärd. Ett dödsbo är en juridisk person, vilket innebär att tillgångarna hålls skilda från delägarna så länge boutredningen pågår. Skulder kan alltså i princip bara göras gällande mot dödsboet, inte mot delägarna personligen. Den gemensamma förvaltningen av dödsboet kan i vissa fall tas över av en boutredningsman. 

DÖDSBODELÄGARE är efterlevande make/maka eller sambo samt arvingar och universell testamentstagare. Finns endast gemensamma barn är bara den efterlevande maken/makan dödsbodelägare. 

INBÖRDES TESTAMENTE är vanligt förekommande mellan äkta makar. Innebörden brukar vara att den av makarna som överlever den andra, övertar den avlidnas egendom. 

KVARLÅTENSKAP är den egendom som en avliden person efterlämnar. Om den avlidna var gift eller sambo menas med kvarlåtenskap den egendom som står till arvingarnas förfogande efter bodelning. 

LAGLOTT är den del av bröstarvinges arvslott (vanligen hälften av kvarlåtenskapen) som i princip inte får inskränkas av den avlidna genom testamente. 

LEGAT är den juridiska termen för en bestämd summa pengar eller ett bestämt föremål i testamentet, exempelvis ett smycke eller en tavla. 

LEGATARIE kallas den som får ett legat. 

SKIFTESMAN utses av domstol med uppgift att skifta dödsbo vars delägare inte på egen hand kan enas om skiftet. 

SÄRKULLSBARN kallas barn som inte är makarnas gemensamma. 

TESTAMENTSEXEKUTOR kan utses i ett testamente och är i så fall den som ska handha boutredningen. 

TESTAMENTSTAGARE kallas den som får egendom genom testamente. 

TESTATOR kallas den som upprättar ett testamente. 

UNIVERSELL TESTAMENTSTAGARE är den som får hela kvarlåtenskapen, viss andel därav eller återstoden sedan andra testamentstagare fått sedan andra testamentstagare fått sitt.