Kvinna står i ett risfält i Bangladesh.
Foto: Paul Jeffrey /ACT/Ikon

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Trots att den globala fattigdomen har minskat de senaste decennierna har coronapandemin slungat hundratals miljoner människor tillbaka i fattigdom och hunger. Kvinnor och flickor drabbas oftast hårdast och riskerar att behöva sluta skolan eller bli bortgifta för att hjälpa sina familjer ekonomiskt. Bristande respekt för mänskliga rättigheter och klimatförändringarnas konsekvenser försvårar situationen ytterligare.  

Act Svenska kyrkan arbetar för rättvisa och hållbara försörjningsmöjligheter för människor som lever i utsatthet, fattigdom och i klimatnödläge. Det kan handla om utbildningar i hållbart jordbruk, distribution av tåligare grödor och skapandet av spargrupper som ger deltagarna större ekonomisk frihet. Arbetet genomförs tillsammans med lokala kyrkor och samarbetspartner för att stärka människors egna möjligheter till försörjning. Samtidigt ställer Act Svenska kyrkan krav på makthavare att förverkliga rätten till social trygghet och klimaträttvisa globalt. 

Arbetet inom försörjning och klimaträttvisa handlar bland annat om:

  • Utbildningar i hållbart jordbruk.
  • Tåliga grödor och skogsskydd.
  • Yrkesutbildningar för att människor ska kunna försörja sig själva och sina familjer.
  • Stödjande boenden för barn som annars skulle leva på gatan utan försörjning.
  • Säkra matförsörjningen trots klimatförändringarnas konsekvenser.
  • Kvinno- och spargrupper där människor får utbildning i sina rättigheter och hur de gemensamt kan spara och låna till större investeringar tillsammans.

Exempel på hur din gåva gör skillnad

  • 100 kr räcker till utbildning för en jordbrukare i Etiopien, att ge näring till jorden och bedriva klimatanpassat växelbruk, trädplantering, terrassodling och vattenbevarande metoder.  
  • 160 kr räcker till fyra mangoplantor för en familj i Etiopien, att tillföra ny näring till jorden och få varierad mat och tryggare inkomster. 
  • 300 kr räcker till fröer för tre familjer i Sydsudan, att odla naturligt tåliga grödor som står emot nyckfullt väder och kan ge mat på bordet.
  • 650 kr räcker till ett team av socialarbetare i Filippinerna, att göra stödjande och utredande besök hos en barnfamilj som lever på gatan.

Exempel på projekt inom fokusområdet försörjning och klimaträttvisa

Nätverk mot sexuella övergrepp på barn

I Filippinerna lever nästan hälften av befolkningen i fattigdom. Många barn lever helt eller delvis sina liv på gatan i stad eller på landsbygd. Barn som lever i den här utsattheten löper stor risk att bli utsatta för sexuella övergrepp.

Kvinna sitter på en pall och mjölkar en ko.

Jämställdhet och jordbruk i Tanzania

För att minska fattigdomen på landsbygden i Tanzania arbetar Act Svenska kyrkan med att stödja småskaliga böner och att stärka kvinnornas rätt till mark, egendom och resurser.

En man med ett barn i famnen tittar in i kameran, bredvid honom står ett lite äldre barn.

Ökad jämställdhet och försörjning i Myanmar

På den burmesiska landsbygden lever många människor traditionellt på det de själva kan odla. Fattigdomen är stor och tillgången till sjukvård och högre utbildning är väldigt begränsad.

Två män brukar sin jord.

Krisförebyggande klimatarbete I Etiopien

I Etiopien pågår en ständig kamp mot klimatförändringarnas påverkan. För att säkra tillgången till mat och livsmedel stöttar Act Svenska kyrkan bland annat hållbar plantering av skog, diversifiering av grödor och byggnation av bevattningskanaler som säkrar bördiga jordar.

Slaggberg bredvid bostäder.

Lokalbefolkningen drabbas hårt av gruvindustrin

Vattnet som rinner nedanför slaggberget i utkanten av Johannesburg är blåfärgat av gifter från gruvnäringen. Act Svenska kyrkan arbetar med lokala partner för att granska och skapa förändring.

Två flickor som håller varandra i handen går bortåt längs en väg. Flickorna har klänning och långt mörkt hår.

Byutveckling och skolgång i Egypten

Tillsammans med lokal partner arbetar Act Svenska kyrkan för kvinnors och flickors rättigheter, utbildning i läs- och skrivkunnighet, jordbruksutveckling och småföretagande på den egyptiska landsbygden.

Kunskapsportalen Actum

Lär dig mer om Act Svenska kyrkans fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.

Utforska fokusområden

Klimatfrågorna är en del av hållbarhetsarbetet

Läs om vårt arbete för hållbarhet när det gäller inköp, resor, energi och investeringar.

Biskoparna tar klimatfrågorna på allvar

Svenska kyrkans biskopar har skrivit ett biskopsbrev om klimatfrågan. Läs om vad de tycker.

Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.

Klimatförändringarnas konsekvenser

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga. 

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.